Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

četvrtak, 29 decembar 2011

Pozivni konkurs za arhitektonsko rešenje novih objekata uređenja prostora i kalkana u gradskom bloku između ulica Knez Mihailove, Jakšićeve, Obilićev venac i Zmaj Jovine u Beogradu,

 

ИЗВЕШТАЈ

о раду Жирија позивног архитектонског конкурса за решење нових објеката, уређење

простора и калкана у градском блоку између улица Кнез Михаилове, Јакшићеве,

Обилићев венац и Змај Јовине у Београду. Расписивач конкурса су Удружење

архитеката Србије-УАС и група приватних инвеститора – Зоран Бугарин и Ђоко

На конкурс су позвани следећи аутори/ауторски тимови:

1) Зорица Савичић

2) Зоран Абадић

3) Биро АГМ

4) Биро „Сардо архитекти“

5) Милан Вујовић

 

Конкурс је почео да тече 24.10.2011.године са роком предаје радова до

30.11.2011.године.

 

На захтев и молбу учесника конкурса у оквиру поглавља „Питања и одговори“

продужен је рок предаје радова до 09.12.2011.године до 15,00 часова.

При крају рока за предају радова један од позваних учесника – Биро „Сардо архитекти“

обавестио је писмено расписивача конкурса да због болести није у могућности да преда

конкурсни рад.

 

Расписивач конкурса именовао је Жири у саставу:

- Проф.арх.Бранислав Митровић, дописни члан САНУ – представник САНУ

- Арх.Милан Марић, дописни члан САНУ – представник САНУ

- Арх.Брана Стојковић Павелка, представница Републичког завода за заштиту

споменика културе

 

- Др арх.Игор Марић, представник УАС-а

- Зоран Бугарин, представник инвеститора

- Ђоко Поповић, представник инвеститора

 

У састав Жирија је био предвиђен и представник Градског секретаријата за урбанизам и

грађевинске послове, који није именован из разлога што је према њиховом мишљењу  у

Жирију представник Републичког Завода за заштиту споменика културе у чијој

ингеренцији  је подручје Кнез Михаилове улице.  Расписивач је уважио њихов став па

је Жири радио у наведеном саставу.

 

Састав Жирија као и организација конкурса у оквиру УАС-а потврђена и верификована

на седници Управног одбора УАС-а одржаној 28.октобра 2011.године у Футогу када је

за представника УАС-а у Жирију именован Др Игор Марић.

Жири је започео преглед радова 12.12.2011.године и завршио  доношење одлуке на

пленарном састанку у пуном саставу 16.12.2011.године.

Пре почетка рада Жирија за председника Жирија изабран је др Игор Марића а за

секретара  Бранко Тошић.

 

Ток рада Жирија:

- 12.12.2011.године са почетком у 14,00 часова отворени су радови, шифрирани

према предаји у просторијама УАС-а радним шифрама од 01 до 04, после чега се

приступило прегледу пројектантских решења. У наставку је договорен даљи рад

који је текао свакодневно у групама и индивидуално све до 16.12.2011.године

када је одржана завршна седница Жирија у пуном саставу.

- Завршна седница почела је у 13,00 часова заједничким прегледом сваког рада

понаособ када су детаљно анализирани сви аспекти који су тражени и очекивани

као њихов одговор на дати Програм и Пропозиције конкурса.

- После обављене исцрпне дискусије Жири је приступио доношењу одлуке о

најбољем раду који ће од стране Жирија бити предложен инвеститору за

реализацију.

- Појединачним изјашњавањем свих чланова Жирија рад ауторског тима Зорице

Савичић ( радна шифра 04) оцењен је као најприхватљивији за реализацију и

једногласно је проглашен  за првопласирани рад.

 

- Рад Жирија је завршен у 15,00 часова

 

ОБРАЗЛОЖЕЊА РАДОВА

Радна шифра 01

Аутори: Проф мр Милан Вујовић,диа - руководилац ауториског тима

                   Doc. мр Будимир Судимац, диа

                   Acc   Ксенија Пантовић, диа

 

Радна шифра 02

Ауторски тим:  Борислав Петровић, Иван Рашковић, Александар Томић, Нада Јелић

Равноправи коаутори: Никола Стојковић, Лука Остојић, Борис Петровић

 

Радна шифра 03  Ауторски тим:  Зоранa Абадићa

Ауторски тим 1X2 СТУДИО :

доц.Зоран Абадић, д.и.а.

пројектанти : Душан Миловановић, д.и.а., Јелена Богосављевић, М.Арх ,

                       Јелена Загорац, М.Арх

 

Радна шифра 04  Ауторски тим:  Зорицe Савичић                      ПРВОПЛАСИРАНИ РАД

аутори : Зорица  Савичић, Зоран   Дмитровић

пројектанти  :   Владимир Анђелковић, Мина Кордић, Марија Радојловић, Љупка           

модел :              студио 3D Point

Миаиловић, Ранко Павловић

 

На позивни архитектонски конкурс за решење нових објеката, уређење партера и

калкана у градском блоку између улица Кнез Михаилове, Јакшићеве, Обилићев венац и

Змај Јовине у Београду приспело је четири рада од позваних пет.

Ови радови су испунили услове конкурса који је имао двојни карактер. За објекте  у ул.

Јакшићевој бр. 3 и Змај Јовиној бр. 7 је био на детаљнијем нивоу и са исходиштем у

пројектовању и реализацијом тих објеката а за локацију у ул. Јакшићевој бр. 9, објекат

намењен Српској академији наука и уметности, је био анкетни, "на нивоу тестирања

могућности" и "ближњем дефинисању програмских и просторних карактеристика овог

Улазни параметри су били одређени урбанистичко-техничким условима из усвојеног

Плана детаљне регулације и имали су  ограничавајуће факторе обзиром да је регулација

била строго дефинисана.

Општа оцена је да је до изражаја, и поред строгих ограничења, дошао ауторски израз

појединачних тимова. Могло би се констатовати да су сви радови осим рада 03  се

држали свих задатих параметара док је овај рад направио значајан искорак када се ради

о карактеру објекта у Јакшићевој бр. 9.

■ Рад 03 одвајањем од  суседних калкана, предлаже самостојећи кружни волумен и

прекида улични низ. Резултат овакве поставке је визуелно отварање унутрашњости

блока према улици али и значајно смањење корисне површине. Обзиром на анкетни

карактер овог дела конкурса предлог је оцењен као користан и да поред наведених

недостатака, је архитектонски и ликовно изутетно занимљивим. Настављајући у

сличном духу, храбрих и неформалних ставова, предложени су и друга два мања

објекта у оквиру блока са материјализацијом у натур бетону и стаклу. Оваквим

приступом аутори стварају контрасте у простору и тако замишљени објекти по

оцени жирија траже значајнији простор испред себе те губе изражајну снагу у

релативно скученом простору унутрашњости блока.

■ Рад 02 је заузео сличан општи став као рад 03 сматрајући да треба унети сасвим нове

архитектонске форме у наслеђени простор. Поштујући хоризонталну регулацију

ипак су сматрали да објекат у Јакшићевој бр. 9 заслужује израженије позиционирање

у постојећем претежно стамбеном низу тако да и формом и делимичним излажењем

из вертикалне регулације, а и бојом, разгрћу простор око себе и, иако сасвим на

различит начин, као и рад 03 стварају знак у простору. Објекти у унутрашњости

блока су сведених форми огрнути топлом дрвеном завесом стварајући, уз

претпостављено зеленило, пријатан амбијент. Дупла фасада са засенчењима

интимизира кориснике и одваја их од окружења. Овај рад је делимично смањио

квадратуре објекта уз ул. Ђуре Јакшића бр. 7.

■ Рад 01 је стриктно поштовао услове конкурса тежећи да сви нови објекти буду

структурално уједначени. Објекат у ул. Јакшићевој бр. 9 је и хоризонтално и

вертикално рашчлањен с тиме да средњи део надвишује бочна два и чини га

акценом. Установљење примарне те секундарне структуре са једне стране чини

улични низ складнијим али се поставља питање, обзиром на значај објекта

предвиђеног за САНУ, препознатљивијег карактера овако конципованог решења.

Објекти у оквиру блока су функционало добро разрађени док је архитектура

сведених, неутралних форми на известан начин поједностављена. Овакаво

опредељење је између  уклапања и контраста са не тако јасно исказаним ставом

према окружењу.

■ Рад 04 је доследно приступио двема категоријама конкурса, анкетној и

пројектантској. Исказујући овакав став и ниво обраде је различит. Будући објекат за

потребе Академије наука и уметности је наговештен као тема. Суперпониране су две

регулације. Једна која се уклапа у венце суседних објеката и она повученог дела

зграде која надвишује постојећу и чини другу регулацију. Предлог архитектонског

приступа је препознатљивост али не тако знаковитог решења као што су радови 02 и

03. Овај предлог сугерише двојност: уклапање и аутентичност која је као концепт на

трагу прихватљивог решења.

Објекти у оквиру блока су функционално коректни и њихова архитектура

ненаметљиво уноси нови слој у постојећу физичку структуру. И овде је присутна

двојност приступа: савремени нови лер и уклапање у окружење. Духовито је решен и

проблем евентуалног понављања израза на оба објекта тако што је предложено

варирање сличних елемената тако да су резултати различити док је објекат галерије -

књижаре транспарентан а "фасаду" чине полице са књигама унутар објекта.  Својом

слојевитошћу овај рад је оцењен као најприхватљивији и једногласном оценом

жирија проглашен за првопласираног.

 

Препоруке Жирија првопласираном раду

 Испитати могућност проширења подрума у оквиру целе припадајуће парцеле за

бојекте у ул. Јакшићевој 3 и Вука Караџића 7

 Ускладити програмски функционално решење са инвеститорима објеката у ул.

Јакшићевој 3 и Вука Караџића 7

 Остварити сарадњу са делегираним чланом Жирија Игором Марићем

 

У Београду, 16.12.2011.                                                                                  

 

Жири у саставу:

 

Проф.арх.Бранислав Митровић, с.р.

Арх.Брана Стојковић Павелка, с.р.

Арх.Милан Марић, с.р.

Др арх.Игор Марић, с.р.

Зоран Бугарин, с.р.

Ђоко Поповић, с.р.

 

Секретар Жирија,

Бранко Тошић

 

PREUZMI PDF

Pročitano 6119 puta
 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi