Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

 

 

Reprezentativno udruženje u kulturi

UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE – UAS


OBJAVLJUJE
STALNI POZIV
ZA STICANJE STATUSA SAMOSTALNI UMETNIK – ARHITEKTA I SAMOSTALNI STRUČNJAK U KULTURI

 

1) Ko može da stekne ovaj četvorogodišnji status ?

Arhitekta, diplomirani inženjer arhitekture/master inženjer arhitekture, koji ispunjava zakonske uslove u skladu sa Zakonom o kulturi RS ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr. i 6/2020) i uslove iz Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (Sl. glasnik RS br. 9/17 , 96/19 ), a nije osiguran po drugom osnovu, ima pravo na sticanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i upis u Evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture za područje Arhitektura, preko Udruženja arhitekata Srbije reprezentativnog udruženja u kulturi.

Samostalni umetnik jeste fizičko lice koje samostalno, u vidu zanimanja, obavlja umetničku delatnost i kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost u oblasti kulture.

2) Gde treba da predam zahtev za evidentiranje ?

Ukoliko procenjujete da ispunjavate uslove, zahtev i potrebna dokumenta možete predati u Udruženju arhitekata Srbije – UAS, ul. Kneza Miloša 7a, Beograd , 011/3230-059,011/3239-754,  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ;"> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ;  svakog radnog dana 09,00 do 15,00 časova ili preko gradskih društava arhitekata – članica UAS-a.

3) Koja prava ovaj status nosi ?

Zakonom o kulturi je propisano da samostalni umetnici imaju pravo na uplatu doprinosa koji se obezbeđuju u budžetu jedinica lokalne samouprave, kao i da se uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši preko reprezentativnog udruženja u kulturi kod koga je to lice uvedeno u Evidenciju lica. Bliže uslove i način sticanja prava na uplatu doprinosa propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

4) U kom periodu je otvoren konkurs ?

Konkurs je stalno otvoren počevši od 01.07.2017. godine.

5) Ko i kada donosi odluku o dodeli statusa i upisa u evidenciju ?

O svim statusnim pitanjima odlučuje Komisija za statusna pitanja UAS-a, koju imenuje Upravni odbor i koju čine tri kompetentna člana. Komisija odlučuje po zahtevima za utvrđivanje statusa lica koje samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (samostalni umetnik arhitekta, stručnjak u kulturi), te vodi postupak provere ispunjenosti uslova iz Zakona o kulturi za lica koja su upisana u evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost za četvorogodišnji period, za područje u kulturi – arhitektura. Komisija se sastaje po potrebi, u skladu sa pristiglim zahtevima. Bliži uslovi i rad Komisije kao i vrednovanje kriterijuma koje treba da ispuni kandidat za dodelu statusa utvrđeni su Poslovnikom o radu komisije za utvrđivanje statusa lica koje samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture Udruženja arhitekata Srbije.

6) Koji su opšti uslovi koje mora da ispunjava kandidat za status samostalnog umetnika odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi za područje - Arhitektura?

Opšti uslovi su :
1) da je državljanin Republike Srbije;
2) da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3) da nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu;
4) da se samostalnom umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja, radi obezbeđivanja uslova za život i rad;
5) da je stekao visoko obrazovanje odgovarajućeg obrazovnog profila;
6) da ostvaruje rezultate u profesionalnom bavljenju umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture na teritoriji Republike Srbije, odnosno da ispunjava bliže uslove, merila i kriterijume predviđene Pravilnikom o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (Sl. glasnik RS br. 9/17 , 96/19).

Podnosilac zahteva za utvrđivanje statusa, pored bližih uslova, treba da od strane Komisije dobije kao merilo pozitivnu ocenu rezultata njegovog bavljenja samostalnom umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture.

Za sve oblasti kulture Komisija će, vrednovati sledeće:

1) kvalitet umetničkog ili stručnog dela, odnosno rezultata rada;

2) kontinuitet obavljanja profesionalne umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture;

3) pozitivnu ocenu merodavne stručne javnosti;

4) javnu dostupnost umetničkog ili stručnog dela, odnosno rezultata rada;

5) doprinos kulturnom životu zajednice.

7) Koji su bliži kriterijumi uslovi koje mora da ispunjava kandidat za status samostalnog umetnika za područje u kulturi – Arhitektura ?

Samostalni umetnik – Arhitekta:

- dva realizovana arhitektonska dela (nove zgrade ili značajne rekonstrukcije), ili

- četiri realizovana enterijera ili parterna uređenja, ili

- pet nerealizovanih arhitektonskih projekata (minimum na nivou idejnih rešenja), ili

- dve samostalne arhitektonske izložbe (u izložbenim prostorima sa umetničkim savetom), ili

- šest izlaganja na kolektivnim arhitektonskim izložbama (u izložbenim prostorima sa umetničkim savetom), ili

- dva nagrađena ili otkupljena projekta na domaćim konkursima za arhitektonska dela od javnog značaja (poput muzeja,  galerija, institucija u oblasti kulture i sl.), ili

- jedan nagrađeni ili otkupljeni projekat na međunarodnom arhitektonskom konkursu.

Za područje arhitekture samostalnim umetnikom smatra se i lice koje obavlja sledeće umetničke aktivnosti:

1) Vođenje kreativnog procesa - razvoj arhitekture na osnovu dokumentarnih ili ličnih materijala učesnika u procesu, kroz individualni i kolektivni autorski rad s ciljem postizanja umetničkih i širih razvojnih rezultata i ishoda (voditelj procesa na četiri projekta);

2) Umetnička direkcija - programska direkcija manifestacija ili umetničkih i razvojnih projekata u oblasti arhitekture, zasnovana na autorskom konceptu, te srodne odgovorne delatnosti od opšteg interesa, za čije obavljanje je neophodna i nezamenjiva umetnička ekspertiza:

(1) programska direkcija manifestacija ili njihovih segmenata u oblasti arhitekture

- na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom i okružnom nivou ili na nivou velikih gradova (umetnički ili programski direktor na dve manifestacije);

(2) selekcija programa u oblasti arhitekture (selektor dve manifestacije ili projekta) na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom i okružnom nivou ili na nivou velikih gradova);

(3) učešće u stručnom žiriju (član žirija osam manifestacija, žiriranih programa i drugih projekata u oblasti arhitekture na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom i okružnom nivou ili na nivou velikih gradova).

3) Edukacija i podsticanje dostupnosti i razvoja arhitekture:

(1) umetnički pedagoški rad s decom, mladima i drugim grupama korisnika u oblasti arhitekture (četiri puna procesa ili godišnja radna ciklusa);

(2) autorski rad na razvoju i edukaciji publike u cilju afirmacije estetskog i racionalnog razumevanja umetničkih dostignuća i rezultata u oblasti arhitekture:

(3) osmišljavanje i izvođenje interaktivnih obrazovno-vaspitnih, animacijskih i drugih razvojnih programa (npr. u okviru međuresorne saradnje kulture i turizma) s različitim grupama publike (četiri zaokružena programa);

(4) razvoj autorskih instrumenata za podsticanje dostupnosti i razvoja umetnosti u oblasti arhitekture: osmišljavanje, kreiranje i uređivanje priručnika, udžbenika, zbirki, tematskih izdanja, časopisa i drugog u oblasti arhitekture (objavljenih 15

autorskih tabaka stručnog teksta).

Samostalni stručnjak u kulturi:

Arhitektonski kritičar, istoričar arhitekture, teoretičar arhitekture

- objavljenih 12 autorskih A4 tabaka, stručnih ili naučnih tekstova koji su u vezi sa arhitekturom, ili

- četiri autorska projekta izložbe iz oblasti arhitekture, ili

- jedna objavljena knjiga, monografija ili publikacija, recenzirana od strane renomiranih domaćih ili stranih recenzenata.

8) Koju dokumentaciju prilaže podnosilac zahteva – kandidat za sticanje statusa?

Podnosilac prilaže sledeća dokumenta:

1) Zahtev za dodelu statusa;

2) Izjavu datu pod moralnom i materijalnom odgovornošću da se umetničkom ili drugom delatnošću bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja i da nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu;

3) fotokopiju ili оčitanu ličnu kartu;

4) fotokopiju dokaza o poslednjem završenom stepenu školovanja (diploma, uverenje, i sl,) ili licencu ukoliko je kandidat stekao;
5) uverenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane nadležne filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

6) podatke o adresi i kontaktima;

7) dokaze o profesionalnom radu i ispunjenosti bližih kriterijuma:
- za samostalnog umetnika – arhitektu: portfolio sa radovima, u protekle 4 godine, na A3 formatu, u .pdf u i druge dokaze o profesionalnom radu i ispunjenosti bližih kriterijuma (objavljeni tekstovi, knjige, publikacije, programe, imenovanja žirija i sl.)
- za samostalnog stručnjaka – arhitektonski kritičar, istoričar arhitekture, teoretičar arhitekture:
objavljeni tekstovi, knjige, monografije ili publikacije sa recenzijom i drugi dokazi o profesionalnom radu i ispunjenosti bližih kriterijuma.

8) druga potrebna dokumenta po zahtevu Komisije (fotokopija radne knjižice, fotokopija vojne knjižice i druga dokumenta koja su značajna za regulisanje socijalnih prava podnosioca).

Postupak prijave:

Nakon što Komisija za statusna pitanja UAS-a odobri zahtev za dobijanje statusa samostalnog umetnika, UAS će umetniku izdati Rešenje i Uverenje o statusu samostalnog umetnika (u tri primerka). Po dobijanju dokumenata, samostalni umetnik treba da izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje. Rok za prijavu je 3 dana od dana sticanja statusa samostalnog umetnika.

Prijava statusa samostalnog umetnika se obavlja u tri nadležne institucije:

-       Prijava u Fondu PIO: Sa Uverenjem o statusu samostalnog umetnika, umetnik odlazi u Fond PIO. Na osnovu Uverenja iz UAS-a, službenik PIO fonda će umetniku izdati overenu potvrdu o prijavi na obavezno socijalno osiguranje na obrascu M-A. Umetnik će fotokopirati Obrazac M-A u tri primerka. Jednu fotokopiju se predati u Poreskoj upravi, drugu fotokopiju će odneti u RFZO, treću će predati sekretarijatu UAS-a. Original obrasca M-A se zadržava i čuva u ličnoj arhivi.

-       Izdavanje zdravstvenih kartica: S obrascem M-A overenim u Fondu PIO i Uverenjem o statusu samostalnog umetnika, umetnik odlazi u Republički zavod za zdravstveno osiguranje na svojoj opštini (RFZO), gde će predati zahtev za izdavanje zdravstvene kartice po postupku opisanom na linku: https://rfzo.rs/index.php/prijavanaos/prijavanaosiguranje;

-       Prijava u Poreskoj upravi: S obrascem M-A overenim u Fondu PIO, Uverenjem o statusu samostalnog umetnika i popunjenim obrascem PPD-SU (u 2 primerka), umetnik odlazi u Poresku upravu na svojoj opštini i prijavljuje se kod referenta za samostalne umetnike. Obrazac PPD-SU se može naći na sajtu Poreske uprave.    

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУСНА ПИТАЊА УАС.pdf

УАС обрасци- ЗАХТЕВ И ИЗЈАВА.pdf

 

Više iz ove kategorije LISTA SAMOSTALNIH UMETNIKA »
 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi