Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

OBRAČUN USLUGA USLUGA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – IZVOD IZ PREPORUKA O STANDARDU ARHITEKTONSKIH USLUGA

>>KOMPLETAN DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE OVDE<<


ИЗВОД ИЗ ПРЕПОРУКА О СТАНДАРДУ АРХИТЕКТОНСКИХ УСЛУГА
НА ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ПРОЈЕКАТА АРХИТЕКТУРЕ
(са оквирним вредностима услуга)
01.00. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
01.01. ПРЕДМЕТ

Предмет ових Препорука је садржај архитектонских услуга, начин обрачуна услуга архитеката (извршиоца) у обављању стручних послова услуга израде израде техничке документације – пројектовања.
01.02. ПОСЛОВИ

Стручни послови израде техничке документације – пројектовања, су обухваћени описом послова те подељени на основне и додатне стручне послове:
Основни стручни послови (у даљем тексту: основни послови) обухватају послове неопходне за извршење уговора. Међусобно условљени основни послови обухваћени су заокруженим фазама послова израде техничке документације.
Додатни стручни послови (у даљем тексту: додатни послови) се према потреби обављају уз основне послове или уместо њих, ако су за извршење уговора постављени посебни захтеви изван основних послова.
01.03. ПОЈМОВИ

Поједини појмови употребљени у овим препорукама имају следеће значење:
а) унутрашња архитектура - ентеријер - јесте обликовање, грађење и/или извођење радова у унутрашњем простору објекта.
б) спољно уређење - јесу пројектоване, плански обликоване слободне површине и спољни простори као и одговарајуће обликоване спољне површине у непосредној вези са објектом.
в) накнада - јесте плаћена цена за обављену услугу.
г) услуга - јесте обављање послова који су предмет ових Препорука, а представљају стручна знања и вештине у области израде техничке документације – пројеката архитектуре потребне за грађење и извођење радова, пројектантског надзора, консултантских послова (техничког саветовања инвеститора) и послова стручног надзора на грађењу и/или извођењу радова на грађењу, а које извршилац или група извршилаца пружа наручиоцу.
д) пројекантски надзор - јесте надзор у погледу елемената обликовања и извођења.
ђ) идејно решење - јесте приказ планиране концепције зграде, са обавезним приказом и навођењем података који су неопходни за утврђивање локацијских услова (у зависности од врсте објекта, односно радова нпр: намена, БРГП, габарит, хоризонтална и вертикална регулација, положај на парцели, приступ парцели, број функционалних јединица, капацитети и начин прикључења на комуналну и другу инфраструктуру и сл.).
е) идејни пројекат - јесте скуп међусобно усаглашених пројеката којима се одређују: намена, положај, облик, капацитет, техничко-технолошке и функционалне карактеристике и изглед објекта и оквирно доказује испуњеност основних захтева за објекат. Идејним пројектом врши се разрада планиране концепције објекта утврђене идејним решењем;
ж) пројекат за грађевинску дозволу - јесте је скуп међусобно усаглашених пројеката којим се дефинишу положај и капацитет зграде на локацији, функционалност са становишта технолошких и других захтева, просторно обликовање, избор конструктивног система система и елемената, начелни избор
2
грађевинских материјала, инсталација и опреме, чиме се обезбеђује испуњеност локацијских услова, основних захтева за објекат и др.
з) пројекат за извођење - јесте скуп међусобно усаглашених пројеката неопходних за извођење грађевинских, занатских, инсталатерских радова и других радова, којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике зграде са опремом и инсталацијама, техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта, инвестициона цена објекта, као и услови одржавања објекта.
и) пројекат изведеног објекта - јесте скуп међусобно усаглашених пројеката са приказом свих детаља изграђеног објекта неопходних за утврђивање његове подобности за употребу и може се израђивати у фазама, односно деловима за које се утврђује подобност за употребу.
ј) консултантска услуга - јесте врста стручне услуге којом се наручилац - инвеститор саветује пре и током извођења послова према овим Препорукама или током грађења и/или извођења радова (процеса грађења) како би се обезбедила реализација концепције објекта утврђена грађевинском дозволом и извођење радова на грађењу у складу с важећим прописима. Организација консултантских услуга - техничког саветовања инвеститора зависи од врсте објекта односно радова, његовој сложености и димензијама.
к) надзор над грађењем и/или извођењем радова - јесте стручна услуга којом се надзире грађење и/или извођење радова, а може да се састоји од: стручног надзора утврђеног Законом о планирању и изградњи, контроле испуњавања уговорних обавеза извођача радова према инвеститору и спровођења одговарајућих мера за реализацију тих обавеза.
и скраћенице
1) ЗОПИ : Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
2) ПКО : Правилник о класификацији објеката ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015)
3) ПТД : Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС" бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016)
4) ПСН : Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015 и 24/2017)
5) ПСУ : Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС" бр. 64/2015)
6) ИДР - Идејно решење
7) ИДП - Идејни пројекат
8) ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу
9) ПЗИ - Пројекат за извођење
10) ПИО - Пројекат изведеног објекта

3
02.00. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
02.01. ВРСТА УСЛУГЕ
Пројекат архитектуре израђују се у складу са прописима, стандардима, нормативима и правилима струке.
Препоруке обрађују:
- Пројекат архитектуре за грађење објекта, који је део техничке документације за објекте од значаја за Републику Србију за које грађевинску дозволу издаје надлежно Министарство (објекти из чл 133. ЗОПИ)
- Пројекат архитектуре за грађење објекта, који је део техничке документације за објекте за који се издаје грађевинска дозвола
- Пројекат архитектуре за реконструкцију, адаптацију и/или промену намене објекта: делови техничке документације за које се издаје решење о одобрењу за извођење радова (радови из чл 145. ЗОПИ)
- Пројекте унутрашње архитектуре објекта – пројекат ентеријера заснован на идејном решењу функционалних и обликовних односа у унутрашњем простору објекта, претходно одређеним пројектом архитектуре.

02.02. СВРХА УСЛУГЕ
Пројекат архитектуре одређује просторне, функционалне, техничко-технолошке, економске и обликовне карактеристике објекта.
Пројекат унутрашње архитектуре одређује функционалне, техничко-технолошке и обликовне карактеристике унутрашњег простора објекта.
02.03. ОПИС ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
ОП 01. Опис послова за израду Пројекта архитектуре за грађење објекта који је део техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје надлежно Министарство ( објекти из чл 133. ЗОПИ) садржи послове на изради Пројеката архитектуре за грађење објекта садржаних у 10 (десет) фаза стручних послова и то:
00. Генерални пројекат
01. Просторно-програмска провера
02. ИДР - Идејно решење
03. Локацијски услови
04. ИДП - Идејни пројекат
05. Стручна контрола ИДП
06. ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу
07. Техничка контрола ПГД
08. Грађевинска дозвола
09. ПЗИ - Пројекат за извођење
10. Предмер и предрачун радова
У случају да се исходује сагласност МУП – Управе за ванредне ситуације на техничку документацију у погледу заштите од пожара, тада се доставља завршени ПЗИ и ова фаза посла се може посебно издвојити у опису послова. У случају да је дошло до измена у односу на ПЗИ током грађења тада се доставља завршени Пројекат изведеног објекта (ПИО) и ова фаза посла се може посебно издвојити у опису послова.
4
Напомена : Члан 131 ЗОПИ
Генерални пројекат и идејни пројекат, претходна студија оправданости и студија оправданости за објекте из члана 133. овог закона подлежу ревизији (стручној контроли) комисије коју образује министар надлежан за послове грађевинарства (у даљем тексту: ревизиона комисија).
ОП 02. Опис послова за израду Пројекта архитектуре за грађење објекта који је део техничке документације за објекте за које се издаје грађевинска дозвола садржи послове на изради Пројекта архитектуре за грађење објекта садржаних у 8 (осам) фаза послова и то:
01. Просторно-програмска провера
02. ИДР - Идејно решење
03. Локацијски услови
04. ПГД - пројекат за грађевинску дозволу
05. Техничка контрола ПГД
06. Грађевинска дозвола
07. ПЗИ - Пројекат за извођење
08. Предмер и предрачун радова
У случају да се исходује сагласност МУП – Управе за ванредне ситуације на техничку документацију у погледу заштите од пожара, тада се доставља завршени ПЗИ и ова фаза посла се може посебно издвојити у опису послова. У случају да је дошло до измена у односу на ПЗИ током грађења тада се доставља завршени Пројекат изведеног објекта (ПИО) и ова фаза посла се може посебно издвојити у опису послова.
ОП 03. Опис послова за израду Пројекта архитектуре за грађење објекта који је део техничке документације за које се издаје решење о одобрењу за извођење радова (радови из чл 145. ЗОПИ) садржи послове на изради Пројекта архитектуре за реконструкцију, адаптацију и/или промену намене објекта садржаних у 7 (седам) фаза послова и то:
01. Просторно-програмска провера
02. ИДР - Идејно решење
03. Локацијски услови
04. ИДП - Идејни пројекат
05. Одобрење за извођење радова
06. ПЗИ - Пројекат за извођење
07. Предмер и предрачун радова
У случају да се исходује сагласност МУП – Управе за ванредне ситуације на техничку документацију у погледу заштите од пожара, тада се доставља завршени ПЗИ и ова фаза посла се може посебно издвојити у опису послова. У случају да је дошло до измена у односу на ПЗИ током грађења тада се доставља завршени Пројекат изведеног објекта (ПИО) и ова фаза посла се може посебно издвојити у опису послова.
ОП 04. Опис послова за израду Пројекта унутрашње архитектуре објекта – пројекти ентеријера садржаних у 7 (седам) фаза послова и то:
01. Просторно-програмска провера
02. ИДР - Идејно решење
03. Локацијски услови
04. ИДП - Идејни пројекат
05. Одобрење за извођење радова
5
06. ПЗИ - Пројекат за извођење
07. Предмер и предрачун радова
У случају да се исходује сагласност МУП – Управе за ванредне ситуације на техничку документацију у погледу заштите од пожара, тада се доставља завршени ПЗИ и ова фаза посла се може посебно издвојити у опису послова. У случају да је дошло до измена у односу на ПЗИ током грађења тада се доставља завршени Пројекат изведеног објекта (ПИО) и ова фаза посла се може посебно издвојити у опису послова.
напомена:
У случају да за то постоји потреба, препоручује се израда Пројекта за извођење у две фазе. Прва Фаза има намену уговарања грађења и/или извођења радова на објекту. Друга фаза се израђује током грађења и/или извођења радова и садржи завршни ПЗИ са свим потребним детаљима за извођење у складу са усвојеном технологијом грађења и извођења радова. У случају да није дошло до измена у односу на ПЗИ током грађења/извођења радова Друга фаза ПЗИ је основа за Пројекат изведеног објекта (ПИО).
У случају да пројектант буде именован и за вршиоца стручног надзора на грађењу/извођењу радова у том случају се друга фаза ПЗИ ради током вршења стручног надзора.


02.04. БЛИЖИ ОПИС ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ ОП

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ

ДОДАТНИ ПОСЛОВИ

ОП 01
ОП 02
ОП 03
ОП 04

ПРОСТОРНО-ПРОГРАМСКА ПРОВЕРА

• саветовање инвеститора и разјашњавање пројектног задатка;
• саветовање инвеститора у погледу структуре процеса пројектовања и условима, буџету и динамици обављања послова;
• саветовање инвеститора при одлуци о избору пројектаната других струка као и других консултаната (нарочито за основне захтеве за објекат);
• саветовање инвеститора у погледу пројектног задатка, укључујући буџет и динамику обављања посла;
• прикупљање података о локацији и пројекту:
• обилазак локације и припрема анализе локације;
• припрема просторног програма (по просторима и капацитетима).
• обилазак локације и припрема приказа анализе локације;
• испитивање планских и урбанистичких услова, анализа и преглед са инвеститором;
• припрема формално/функционалних дијаграма, припрема варијанти решења, анализа могућих ограничења за реализацију пројекта, припрема просторно програмског решења.
• процена односа плана маса, пожељне функционалне организације и пројектног задатка; преглед са инвеститором. избор за даљу разраду;

• снимак постојећег стања;
• додатна анализа положаја или локације;
• концепција технолошке диспозиције;
• испитивање важности за контекст;
• испитивање адекватности за окружење у погледу заштите животне средине.

 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi