Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

PDF vezija


PDF Protokol


U cilju unapređenja obavljanja stručnih poslova u arhitektonskoj delatnosti, UO Udruženja Arhitekata Srbije je na sednici
održanoj 23.06.2017. doneo privremene:


PREPORUKE O STANDARDU ARHITEKTONSKIH USLUGA


01.00. OPŠTE ODREDBE


01.01. PREDMET

Predmet ovih Preporuka je sadržaj arhitektonskih usluga, način obračuna usluga kao i proračun norma časova za rad
arhitekata (izvršioca) u obavljanju stručnih poslova usluga izrade urbanističkog projekta, izrade tehničke dokumentacije -
projektovanja, konsultantskih usluga i stručnog nadzora.


01.02. POSLOVI

Pri izradi urbanističko-tehničkih dokumenata (urbanističkih projekata), sadržaj je propisan Zakonom o planiranju i

izgradnji i Pravilnikom o sadržaju, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.

Svrha usluge je izrada urbanističkih projekata kojima se rešava i određuje urbanističko-arhitektonsko oblikovanje površina

javne namene i urbanističko-arhitektonska razrada lokacija, a na osnovu kojih se izdaju lokacijski uslovi.

Stručni poslovi izrade tehničke dokumentacije - projektovanja, su obuhvaćeni opisom poslova te podeljeni na osnovne i

dodatne stručne poslove:

Osnovni stručni poslovi (u daljem tekstu: osnovni poslovi) obuhvataju poslove neophodne za izvršenje ugovora.
Međusobno uslovljeni osnovni poslovi obuhvaćeni su zaokruženim fazama poslova izrade tehničke dokumentacije.
Dodatni stručni poslovi (u daljem tekstu: dodatni poslovi) se prema potrebi obavljaju uz osnovne poslove ili umesto njih,
ako su za izvršenje ugovora postavljeni posebni zahtevi izvan osnovnih poslova.


01.03. POJMOVI

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovim preporukama imaju sledeće značenje:

a) unutrašnja arhitektura - enterijer - jeste oblikovanje, građenje i/ili izvođenje radova u
unutrašnjem prostoru objekta.

b) spoljno uređenje - jesu projektovane, planski oblikovane slobodne površine i spoljni prostori kao
i odgovarajuće oblikovane spoljne površine u neposrednoj vezi sa objektom.

v) norma/čas - je prosečna cena sata rada na pružanju usluge svih koji su uključeni u izvršenje ugovora,
a sadrži sve naknade i plate, licence za softnjare, amortizaciju kompjuterske i druge opreme,
iznajmljivanje ili amortizaciju prostora, dobit i poreze, putne troškove, osiguranja, bankarske
garancije i druge indirektne troškove za administraciju, računovodstvo, knjigovodstvo i slično.
g) naknada - jeste plaćena cena za obavljenu uslugu.

d) usluga - jeste obavljanje poslova koji su predmet ovih Preporuka, a predstavljaju stručna znanja i
veštine u oblasti izrade tehničke dokumentacije - projekata arhitekture potrebne za građenje i
izvođenje radova, projektantskog nadzora, konsultantskih poslova (tehničkog savetovanja investitora)
i poslova stručnog nadzora na građenju i/ili izvođenju radova na građenju, a koje izvršilac ili grupa
izvršilaca pruža naručiocu.

đ) projekantski nadzor - jeste nadzor u pogledu elemenata oblikovanja i izvođenja.

e) idejno rešenje - jeste prikaz planirane koncepcije zgrade, sa obaveznim prikazom i navođenjem
podataka koji su neophodni za utvrđivanje lokacijskih uslova (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno
radova npr: namena, BRGP, gabarit, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup
parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu
infrastrukturu i sl.).

ž) idejni projekat - jeste skup međusobno usaglašenih projekata kojima se određuju: namena, položaj,
oblik, kapacitet, tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike i izgled objekta i okvirno
dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat. Idejnim projektom vrši se razrada planirane
koncepcije objekta utvrđene idejnim rešenjem;

z) projekat za građevinsku dozvolu - jeste je skup međusobno usaglašenih projekata kojim se definišu
položaj i kapacitet zgrade na lokaciji, funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva,
prostorno oblikovanje, izbor konstruktivnog sistema sistema i elemenata, načelni izbor
građevinskih materijala, instalacija i opreme, čime se obezbeđuje ispunjenost lokacijskih uslova,
osnovnih zahteva za objekat i dr.

i) pro ekat za izvođen e - jeste skup međusobno usaglašenih projekata neophodnih za izvođenje
građevinskih, zanatskih, instalaterskih radova i drugih radova, kojim se utvrđuju građevinsko-
tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike zgrade sa opremom i instalacijama, tehničko-
tehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta, investiciona cena objekta, kao i uslovi
održavanja objekta.

j) projekat izvedenog objekta - jeste skup međusobno usaglašenih projekata sa prikazom svih detalja izgrađenog objekta
neophodnih za utvrđivanje njegove podobnosti za upotrebu i može se izrađivati u fazama, odnosno delovima za koje se
utvrđuje podobnost za upotrebu.

k) konsultantska usluga - jeste vrsta stručne usluge kojom se naručilac - investitor savetuje pre i tokom izvođenja poslova
prema ovim Preporukama ili tokom građenja i/ili izvođenja radova (procesa građenja) kako bi se obezbedila realizacija
koncepcije objekta utvrđena građevinskom dozvolom i izvođenje radova na građenju u skladu s važećim propisima.
Organizacija konsultantskih usluga -tehničkog savetovanja investitora zavisi od vrste objekta odnosno radova, njegovoj
složenosti i dimenzijama.

l) nadzor nad građenjem i/ili izvođenjem radova - jeste stručna usluga kojom se nadzire građenje i/ili izvođenje radova, a
može da se sastoji od: stručnog nadzora utvrđenog Zakonom o planiranju i izgradnji, kontrole ispunjavanja ugovornih
obaveza izvođača radova prema investitoru i sprovođenja odgovarajućih mera za realizaciju tih obaveza.
m) urbanistički projekat - je urbanističko-tehnički dokument za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina
javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacija. Urbanističkim projektom se utvrđuje situaciono, regulaciono,
nivelaciono, parterno i pejzažno-arhitektonsko rešenje lokacije, rešenje saobraćajne i komunalne infrastrukture sa
priključcima i, po potrebi, planirana parcelacija. Sastavni deo urbanističkog projekta su idejna arhitektonska rešenja
objekata.

i skraćenice

1) ZOPI : Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS" br. 72/2009, 81/2009 - ispr, 64/2010 -odluka US, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014)

2) PKO : Pravilnik o klasifikaciji objekata ("Sl. glasnik RS" br. 22/2015)

3) PTD : Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i

nameni objekata ("Sl. glasnik RS" br. 23/2015, 77/2015, 58/2016 i
96/2016)

4) PSN : Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora ("Sl. glasnik RS" br. 22/2015 i

24/2017)

5) PSU : Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog
planiranja ("Sl. glasnik RS" br. 64/2015)

6) idr - Idejno rešenje

7) idp - Idejni projekat

8) pgd - Projekat za građevinsku dozvolu

9) pzi - Projekat za izvođenje

10) pio - Projekat izvedenog objekta


02.00. URBANISTIČKI PROJEKAT


02.01. svrha usluge

Svrha usluge je izrada urbanističkih projekata kojima se rešava i određuje urbanističko-arhitektonsko oblikovanje površina
javne namene i urbanističko-arhitektonska razrada lokacija, a na osnovu kojih se izdaju lokacijski uslovi. Sadržaj i standardi
izrade urbanističkog projekta propisani su Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržaju, načinu i postupku
izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.


02.02. prethodni radovi

Prethodni radovi nisu obuhvaćeni cenom izrade urbanističkih projekata.
Prethodni radovi mogu biti:

-Izrada stručnih podloga (sektorskih studija);
-Izrada idejnih rešenja.


02.03. OPIS FAZA POSLOVA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

FAZA I OSNOVNI POSLOVI DODATNI POSLOVI

01. Polazne osnove i prostorno-programska provera

-Utvrđivanje, analiza i opis postojećeg stanja i lokacije u
tekstu i na grafičkim prikazima: načina korišćenja
prostora/površina, izgrađenih struktura, saobraćajnih i
infrastrukturnih sistema i dr. -Prikupljanje i utvrđivanje
obveza i smernica iz važećih planskih dokumenata -Analiza
prikupljenih podataka i uslova za izradu urbanističkog
projekta

-Razjašnjavanje postavljenog programskog zadatka
Utvrđivanje problema, mogućnosti i ograničenja izgradnje
-Savetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova
-Pomoć pri odluci o izboru stručnjaka drugih struka
(saobraćaj, infrastruktura) -Provera koncepta ili projektnog
programa kroz sledeće elemente: osnovne podatke o
položaju objekata u prostoru i njihovim prostornim
gabaritima, osnovne karakteristike urbanističkog rešenja,
osnovne elemente oblikovanja i parternog uređenja,
osnovne elemente za kvantifikaciju (površine, volumeni),
uklju čuju ći i ispitivanje alternativnih rešenja istih zahteva sa
grafičkim prikazima i analizama. -Pripremni razgovori sa
organima uprave i ostalim učesnicima u izradi urbanističkog
projekta o uslovima za njegovo potvrđivanje
Snimak postojećeg stanja Izrada sektorskih i drugih studija i
ekspertiza, pribavljanje podataka o postojećem stanju,
vlasništvu i dr. Izrada idejnih rešenja Tehnološki projekat
Sastavljanje prostornog programa Sastavljanje
funkcionalnog programa Ispitivanje važnosti za okruženje
Ispitivanje ekološke adekvatnosti za okruženje
Sastavljanje analize troškova realizacije i analize
ekonomičnosti gradjenja

Sprovođenje pretponuda za izvođenje Izrada prostornih
prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva,
uzoraka, modela


02.

Израда елабората за јавну презентацију

- Координација и руковођење

- Интегрисање решења стручњака других струка

- Синтезни поступак

- Израда елабората урбанистичког пројекта

- Сажетак свих резултата ове фазе пројектовања
УПР - Урбанистички пројекат садржи

- Општу документацију

- Текстуални део:

- Правни и плански основ

- Обухват урбанистичког пројекта

- Услове изградње (намена, регулација и нивелација,
приступ локацији, начин решења паркирања и по потреби
друге специфичне услове)

- Нумеричке показатеље (површине, индекс
изграђености или индекс заузетости, спратност или
висину, број паркинг места, проценат зелених површина и
по потреби друге специфичне услове)

- Начин уређења слободних и зелених површина

- Начин прикључења на инфраструктурну мрежу

- Инжењерскогеолошке услове

- Мере заштите животне средине

- Мере заштите непокретних културних и природних

добара

- Технички опис објекта и по потреби фазност изградње

- Графичку документацију (1:1000- 1:200):

- Ситуациони план, композициони план, партерно и
пејзажно-архитектонско решење

- Регулационо нивелационо решење локације

- Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са
прикључцима на спољну мрежу

- Идејна архитектонска решења објеката

- Планирану парцелацију, по потреби

Израда сажетака и информација

03.

- Потврђивање урбанистичког пројекта

- Учешће у јавној презентацији

- Учешће у поступку стручне контроле комисије за
планове

- Израда коначног елабората урбанистичког пројекта

- Учешће у поступку потврђивања урбанистичког
пројекта пред органом надлежним за послове урбанизма

Припрема извода/сепарата, умножавање
делова пројекта или пројекта у целини,
израда извода, сажетака и информација


Уколико је у складу с одредбама Закона о планирању и изградњи дошло до обвезе понављања израде фазе
2, односно израде коригованог елабората урбанистичког пројекта за поновљену јавну презентацију и
стручну контролу, обавезно је додатно уговарање израде фазе 2. с процењеним процентом смањења који
се добија према односу тражене корекције у односу на целину пројекта. Уместо тога може да се уговори
временска накнада.


02.04. VREDNOVANjE POSLOVA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA

Poslovi izrade urbanističkog projekta obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5.


Faza

Opis posla

%

01.

Polazne osnove i prostorno-programska provera

35

02.

Izrada elaborata za javnu prezentaciju

55

03.

Potvrđivanje urbanističkog projekta

10

03.0.

USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - PROJEKAT ARHITEKTURE

 

03.1.

VRSTA USLUGE

 


Projekat arhitekture izrađuju se u skladu sa propisima, standardima, normativima i pravilima struke.

Preporuke obrađuju:

- Projekat arhitekture za građenje objekta, koji je deo tehničke dokumentacije za objekte od značaja za
Republiku Srbiju za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležno Ministarstvo (objekti iz čl 133. ZOPI)

- Projekat arhitekture za građenje objekta, koji je deo tehničke dokumentacije za objekte za koji se izdaje
građevinska dozvola

- Projekat arhitekture za rekonstrukciju, adaptaciju i/ili promenu namene objekta: delovi tehničke dokumentacije
za koje se izdaje rešenje o odobrenju za izvođenje radova (radovi iz čl 145. ZOPI)

- Projekte unutrašnje arhitekture objekta - projekat enterijera zasnovan na idejnom rešenju funkcionalnih i
oblikovnih odnosa u unutrašnjem prostoru objekta, prethodno određenim projektom arhitekture.


03.02. SVRHA USLUGE

Projekat arhitekture određuje prostorne, funkcionalne, tehničko-tehnološke, ekonomske i oblikovne karakteristike
objekta.

Projekat unutrašnje arhitekture određuje funkcionalne, tehničko-tehnološke i oblikovne karakteristike unutrašnjeg
prostora objekta.


03.03. OPIS POSLOVA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - PROJEKTA ARHITEKTURE

OP 01. Opis poslova za izradu Projekta arhitekture za građenje objekta koji je deo tehničke dokumentacije za
objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležno Ministarstvo ( objekti iz čl 133. ZOPI) sadrži poslove na izradi
Projekata arhitekture za građenje objekta sadržanih u 10 (deset) faza stručnih poslova i to:

0. Generalni projekat

1. Prostorno-programska provera

2. IDR - Idejno rešenje

3. Lokacijski uslovi

4. IDP - Idejni projekat

5. Stručna kontrola IDP

6. PGD - Projekat za građevinsku dozvolu

7. Tehnička kontrola PGD

8. Građevinska dozvola

9. PZI - Projekat za izvođenje

10. Predmer i predračun radova

U slučaju da se ishoduje saglasnost MUP - Uprave za vanredne situacije na tehničku dokumentaciju u pogledu
zaštite od požara, tada se dostavlja završeni PZI i ova faza posla se može posebno izdvojiti u opisu poslova. U
slučaju da je došlo do izmena u odnosu na PZI tokom građenja tada se dostavlja završeni Projekat izvedenog
objekta (PIO) i ova faza posla se može posebno izdvojiti u opisu poslova.
Napomena: Član 131 ZOPI

Generalni projekat i idejni projekat, prethodna studija opravdanosti i studija opravdanosti za objekte iz člana 133.
ovog zakona podležu reviziji (stručnoj kontroli) komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva
(u daljem tekstu: reviziona komisija).

OP 02. Opis poslova za izradu Projekta arhitekture za građenje objekta koji je deo tehničke dokumentacije za
objekte za koje se izdaje građevinska dozvola sadrži poslove na izradi Projekta arhitekture za građenje objekta
sadržanih u 8 (osam) faza poslova i to:

1. Prostorno-programska provera

2. IDR - Idejno rešenje

3. Lokacijski uslovi

4. PGD - projekat za građevinsku dozvolu

5. Tehnička kontrola PGD

6. Građevinska dozvola

7. PZI - Projekat za izvođenje

8. Predmer i predračun radova

U slučaju da se ishoduje saglasnost MUP - Uprave za vanredne situacije na tehničku dokumentaciju u pogledu
zaštite od požara, tada se dostavlja završeni PZI i ova faza posla se može posebno izdvojiti u opisu poslova. U
slučaju da je došlo do izmena u odnosu na PZI tokom građenja tada se dostavlja završeni Projekat izvedenog
objekta (PIO) i ova faza posla se može posebno izdvojiti u opisu poslova.

OP 03. Opis poslova za izradu Projekta arhitekture za građenje objekta koji je deo tehničke dokumentacije za koje
se izdaje rešenje o odobrenju za izvođenje radova (radovi iz čl 145. ZOPI) sadrži poslove na izradi Projekta
arhitekture za rekonstrukciju, adaptaciju i/ili promenu namene objekta sadržanih u 7 (sedam) faza poslova i to:

1. Prostorno-programska provera

2. IDR - Idejno rešenje

3. Lokacijski uslovi

4. IDP - Idejni projekat

5. Odobrenje za izvođenje radova

6. PZI - Projekat za izvođenje

7. Predmer i predračun radova

U slučaju da se ishoduje saglasnost MUP - Uprave za vanredne situacije na tehničku dokumentaciju u pogledu
zaštite od požara, tada se dostavlja završeni PZI i ova faza posla se može posebno izdvojiti u opisu poslova. U
slučaju da je došlo do izmena u odnosu na PZI tokom građenja tada se dostavlja završeni Projekat izvedenog
objekta (PIO) i ova faza posla se može posebno izdvojiti u opisu poslova.

OP 04. Opis poslova za izradu Projekta unutrašnje arhitekture objekta - projekti enterijera sadržanih u 7 (sedam)
faza poslova i to:

1. Prostorno-programska provera

2. IDR - Idejno rešenje

3. Lokacijski uslovi

4. IDP - Idejni projekat

5. Odobrenje za izvođenje radova

6. PZI - Projekat za izvođenje

7. Predmer i predračun radova

U slučaju da se ishoduje saglasnost MUP - Uprave za vanredne situacije na tehničku dokumentaciju u pogledu
zaštite od požara, tada se dostavlja završeni PZI i ova faza posla se može posebno izdvojiti u opisu poslova. U
slučaju da je došlo do izmena u odnosu na PZI tokom građenja tada se dostavlja završeni Projekat izvedenog
objekta (PIO) i ova faza posla se može posebno izdvojiti u opisu poslova.

napomena:

U slučaju da za to postoji potreba, preporučuje se izrada Projekta za izvođenje u dve faze. Prva Faza ima namenu
ugovaranja građenja i/ili izvođenja radova na objektu. Druga faza se izrađuje tokom građenja i/ili izvođenja radova
i sadrži završni PZI sa svim potrebnim detaljima za izvođenje u skladu sa usvojenom tehnologijom građenja i
izvođenja radova. U slučaju da nije došlo do izmena u odnosu na PZI tokom građenja/izvođenja radova Druga faza
PZI je osnova za Projekat izvedenog objekta (PIO).

U slučaju da projektant bude imenovan i za vršioca stručnog nadzora na građenju/izvođenju radova u tom slučaju
se druga faza PZI radi tokom vršenja stručnog nadzora.


03.04. BLIŽI OPIS POSLOVA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - PROJEKTA ARHITEKTURE

OP OSNOVNI POSLOVI DODATNI POSLOVI

OP 01 PROSTORNO-PROGRAMSKA PROVERA

O
P

02 OP 03 OP 04

 savetovanje investitora i razjašnjavanje projektnog zadatka;

 savetovanje investitora u pogledu strukture procesa
projektovanja i uslovima, budžetu i dinamici obavljanja poslova;

 savetovanje investitora pri odluci o izboru projektanata
drugih struka kao i drugih konsultanata (naročito za osnovne
zahteve za objekat);

 savetovanje investitora u pogledu projektnog zadatka,
uključujući budžet i dinamiku obavljanja posla;

 prikupljanje podataka o lokaciji i projektu:

 obilazak lokacije i priprema analize lokacije;

 priprema prostornog programa (po prostorima i
kapacitetima).

 obilazak lokacije i priprema prikaza analize
lokacije;

 ispitivanje planskih i urbanističkih uslova, analiza i
pregled sa investitorom;

 priprema formalno/funkcionalnih dijagrama,
priprema varijanti rešenja, analiza mogućih ograničenja
za realizaciju projekta, priprema prostorno
programskog rešenja.

 procena odnosa plana masa, poželjne funkcionalne
organizacije i projektnog zadatka; pregled sa
investitorom. izbor za dalju razradu;

 prostorno / programska provera projektnog zadatka i
prostornog programa kroz sledeće elemente:

- dispoziciju objekta na lokaciji i u prostoru;

- osnovnu dimenzionu postavku;

- osnovnu funkcionalnu i organizacionu šemu;

- osnovne elemente oblikovanja i kompozicioni plan;

- osnovne elemente za kvantifikaciju (površine, volumeni).

 vrednovanje načelne koncepcije prostornog programa
-programsko-funkcionalne dispozicije.

 snimak postojećeg stanja;

 dodatna analiza položaja ili lokacije;

 koncepcija tehnološke dispozicije;

 ispitivanje važnosti za kontekst;

 ispitivanje adekvatnosti za okruženje u
pogledu zaštite životne sredine.

OP 01
OP 02
OP 03
OP 04


IDEJNO REŠENjE

 analiza planskog dokumenta; prikaz urbanističkih
parametara, uslova, analiza i uticaja. analiza planskih
uslovljenosti i ograničenja;

 analiza i tumačenje osnovnih urbanističkih, oblikovnih,
funkcionalnih, tehničko-tehnoloških, građevinsko- fizičkih,
ekonomskih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa,
procesa i uslova; naliza i tumačenje osnovnih urbanističkih,
oblikovnih, funkcionalnih, tehničko-tehnoloških,
građevinsko-fizičkih, ekonomskih, energetskih, bioloških i
ekoloških odnosa, procesa i uslova;

 razrada prostorno-programske provere ka idejnom
rešenju, uz uključivanje aktuelnih i pribavljenih informacija.
kao i proveru varijantnih rešenja istih zahteva sa grafičkim
prikazima i analizama;

 priprema pitanja drugim projektantima, ponaosob, a koja
se odnose na idejno rešenje; razmena informacija sa drugim
projektantima.

 postavljanje osnovnih dimenzija, modula i rastera objekta.

 procena radne koncepcije i varijanti konstruktivnog
sistema, konstrukcije objekta instalacionih sistema i opreme
sa drugim projektantima.

 procena radnih koncepcija i varijanti instalacionih sistema
sa projektantima instalacija.


IDR

 procena materijalizacije; procene
trajnosti i održivosti predviđenih
materijala; potvrda investitora i
dostavljanje na izradu specifikacija
materijala i radnog predmera i predračuna;

 provera usklađenosti sa merama za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat;

 provera usklađenosti idejnog rešenja sa
tehničkim standardima pristupačnosti;

 priprema arhitektonskih crteža -
grafičke dokumentacije idejnog rešenja;

 sažetak svih rezultata ove faze
projektovanja.

 priprema, kompletiranje i dostavljanje
idejnog projekta prema Pravilniku o
sadržini, načinu i postupku izrade i načinu
vršenja kontrole tehničke dokumentacije
prema klasi i nameni objekata kao i drugim
propisima na mišljenje stručnoj komisiji
Ministarstva;

 ispitivanje mogućih idejnih rešenja za
različite zahteve

 dopuna podloga i uslova
(pretprojektnog materijala) prema
posebnim zahtevima

 sastavljanje plana finansiranja

 sastavljanje analize troškova građenja i upotrebe zgrade
kao i analize ekonomičnosti građenja;

 učešće pri obezbeđivanju kredita

 anketa prethodnih ponuda za izvođenje

 izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika,
kao npr. perspektiva, uzoraka, modela;

 sastavljanje terminskog plana;

 dopuna idejnih podloga u smislu posebnih mera za
optimizaciju zgrade i građevinskih delova koje prevazilaze
Prema PTD


IDR - IDEJNO REŠENjE sadrži sledeće delove:

0) Glavna sveska

1) Opšta dokumentacija idejnog rešenja za zgrade Tekstualna
dokumentacija idejnog rešenja sadrži tehnički opis
projektovanog zgrade sa navođenjem potrebnih
komunalnih kapaciteta.

3) Numerička dokumentacija idejnog rešenja sadrži
prikaz površina zgrade sa namenama i broj
funkcionalnih jedinica.

4) Grafička dokumentacija idejnog rešenja za zgrade:
sadrži grafičke priloge u odgovarajućoj razmeri:

1) situacioni plan sa položajem zgrade na lokaciji,
prikazanim gabaritom, dimenzijama, karakterističnim
visinskim kotama, udaljenosti od susednih parcela i
susednih zgrada (1:1000- 1:200);

2) osnove, karakteristične preseke i izglede zgrade

(1:500-1:100).

uobičajenu količinu projektantskog posla, u
cilju unapređenja energetske efikasnosti
kao i smanjenja emisije štetnih materija i
ugljen dioksida i za mogućnosti i načina za
korištenje obnovljive energije u saradnji sa
ostalim projektantima;

 uobičajene mere za uštedu energije koje
moraju da se ostvare zadate su propisima i
pravilima struke.

 pripremni razgovori sa organima uprave
i ostalim stručnim učesnicima u
projektovanju o uslovima za dobijanje
lokacijskih uslova;

OP 01 LOKACIJSKI USLOVI

OP 02
OP 03

OP 04

 ishodovanje lokacijskih uslova (uslova
za projektovanje i priključenje)

 izmene i dopune idejnog
rešenja i

druge

dokumentacije potrebne za
dobijanje lokacijskih uslova

 zastupanje u CEOP;


OP 01 IDEJNI PROJEKAT IDP

S)P

02 S)P 04

 razrada idejnog rešenja ka idejnom projektu, uz analiza alternativa/varijanti i njihovo
uključivanje aktuelnih i pribavljenih informacija. potvrđivanje vrednovanje uz ispitivanje troškova
sa investitorom; (optimizacija).

 sagledavanje svih rešenja i šema drugih projektanata u proračun ekonomičnosti.
odnosu na projekat arhitekture. provera usklađenosti; ^radni predračun sastavljanjem okvirnih

 sagledavanje da li su izmene projektnog zadatka i prostornog količina ili kataloga građevinskih
programa iz idejnog rešenja sprovedene kroz sva rešenja elemenata.

drugih projektanata.  tehnološki projekat

 provera da li su mere za ispunjenje osnovnih zahteva za projekat spoljnog uređenja

objekat uključene u projekat.  izmene idejnog projekta

 provera osnovnog rastera, modula i dimenzija.

 provera preliminarne materijalizacije

 priprema, kompletiranje i dostavljanje projekta arhitekture, dela
Idejnog projekta prema Pravilniku o sadržini, načinu i postupku
izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi

i nameni objekata kao i drugim propisima za ishodovanje rešenja o
odobrenju za izvođenje radova;

• priprema, kompletiranje i dostavljanje idejnog projekta prema
Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja
kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata kao i

drugim propisima na mišljenje stručnoj komisiji
Ministarstva;

Prema PTD


IDP - IDEJNI PROJEKAT sadrži sledeće delove:

0) Glavna sveska

1) Opšta dokumentacija idejnog projekta za zgrade

2) Tekstualna dokumentacija idejnog projekta, u zavisnosti
od vrste i klase zgrade, odnosno vrste radova koji se izvode,
sadrži tehnički opis sa opštim podacima o objektu, odnosno
vrsti radova, izbor i opis predviđenih materijala, instalacija i
opreme, popis predviđenih radova i dr. Tehnički opis, u
slučaju rekonstrukcije, odnosno sanacije zgrade, između
ostalog sadrži procenu stabilnosti i nosivosti konstrukcije
postojećeg zgrade, kojim se utvrđuje mogućnost izvođenja
projektovanih radova.

3) Numerička dokumentacija idejnog projekta, u zavisnosti
od vrste i klase zgrade sadrži: tabelarne prikaze površina
zgrade po prostorima i etažama, opšte proračune
konstrukcije, instalacija i opreme, procenu potrošnje i dr.

4) Grafička dokumentacija u idejnom projektu za zgrade,
u zavisnosti od vrste i klase zgrade, odnosno vrste
radova koji se izvode sadrži crteže i grafičke priloge
u odgovarajućoj razmeri:

1) u projektu arhitekture: situacioni plan (1:500-1:200) na
geodetskoj podlozi, osnovu temelja, osnove svih etaža sa
upisanim merama i relativnim visinskim kotama, osnovu
krova, dva karakteristična, međusobno upravna preseka i
izglede zgrade (1:200-1:100); U slučaju izvođenja radova na
postojećim objektima grafička dokumentacija sadrži crteže
prostora obuhvaćenog radovima, na kojima su uporedno
prikazane promene na postojećem objektu i
novoprojektovano stanje (ruši se - zida se). Grafički prilozi
idejnog projekta se, po pravilu, izrađuju u razmeri koja je
navedena u zagradama, odnosno u drugoj prigodnoj razmeri
koja omogućava pregledan prikaz, u zavisnosti od klase i
namene zgrade.


OP 01 struČna kontrola idp

op 03 odobrenje za izvođenje radova
op 04

 ishodovanje rešenja o odobrenju za
izvođenje radova

 izmene i dopune idejnog projekta
i druge

•dostavljanje IDP na stručnu kontrolu
Revizione komisije Ministarstva •izmene i
dopune IDP i druge dokumentacije prema
primedbama Revizione komisije.(za
zgrade iz čl. 133 ZOPI)

dokumentacije potrebne za
dobijanje rešenja o odobrenju
za izvođenje radova
• zastupanje u CEOP;


OP 01 PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

PG

D

OP 02

 razrada idejnog rešenja/idejnog projekta ka projektu za analiza alternativa/varijanti i njihovo

građevinsku dozvolu, uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, vrednovanje uz ispitivanje troškova
funkcionalne,tehničko tehnoloke, građevinsko-fizičke, (optimizacija).
ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja proračun ekonomičnosti.

energije) biološke i ekološke zahteve, primenjujući rešenja •radni predračun sastavljanjem okvirnih

projektanata drugih struka, sve do završnog PGD; količina Ш kataloga građevinskih

 provera idejnih rešenja/idejnih projekata drugih elemenata.
projektanata i usaglašavanje sa projektom arhitekture u tehnološki projekat

redovnim intervalima;  projekat spoljnog uređenja

 pregled grafičke dokumentacije - osnova, preseka i izgleda; izmene PGD

 priprema i provera sklopova konstrukcija,
karakterističnih i posebnih arhitektonskih detalja;

 priprema grafičke dokumentacije projekta
arhitekture projekta za građevinsku dozvolu;

 usaglašavanje projekta arhitekture sa projektima konstrukcije i
instalacija i opreme i drugim projektima koji su deo PGD.

 tehnički opis;

 grafička dokumentacija projekta
arhitekture , npr. potpuna i razrađena grafička
dokumentacija projekta u razmeri prema vrsti i
dimenzijama zgrade.

 kontrola predmera i predračuna;

 priprema i objedinjavanje svih projektnih podloga i
elaborata;

 za značajnije i složenije objekte Projekat
arhitekture se dopunjuje posebnom grafičkom
dokumentacijom, koji detaljnije objašnjavaju
projekat.

 provera uključenosti mera za ispunjenje osnovnih zahteva za
objekat u projekat arhitekture;

 priprema, kompletiranje i dostavljanje Projekta arhitekture - dela
projekta za građevinsku dozvolu prema Pravilniku o sadržini, načinu
i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije
prema klasi i nameni objekata kao i drugim propisima za
ishodovanje građevinske dozvole;

Prema PTD


PGD - PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU sadrži sledeće
delove:

0) Glavna sveska / Izvod iz projekta

1) Opšta dokumentacija projekta za građevinsku dozvolu
za zgrade

2) Tekstualna dokumentacija projekta za građevinsku
dozvolu za zgrade, u zavisnosti od vrste i klase zgrade,
sadrži tehnički opis sa: opštim podacima o lokaciji i

uslovima lokacije zgrade, opis izvršenih prethodnih
istraživanja, opis usklađenosti sa lokacijskim uslovima, opis
oblikovnih, programskih i funkcionalnih karakteristika
zgrade, podatke o konstrukciji zgrade, uslovima fundiranja i
izborom konstruktivnog, sistema, opis predviđenih
materijala, opis etapnosti i faznosti građenja, opis mera za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i dr.
3) Numerička dokumentacija projekta za građevinsku
dozvolu za zgrade, u zavisnosti od vrste i klase zgrade sadrži

tabelarne prikaze površina zgrade po prostorima i etažama,
sa prikazom namena i dr.

4) Grafička dokumentacija u projektu za građevinsku
dozvolu za zgrade, sadrži crteže i grafičke priloge u
odgovarajućoj razmeri: 1) u projektu arhitekture: situacioni
plan (1:500-1:200) na geodetskoj podlozi, osnovu temelja,
osnove svih etaža sa upisanim merama i relativnim visinskim
kotama, osnovu krova, dva karakteristična, međusobno
upravna preseka i druge karakteristične preseke, izglede

zgrade (1:200-1:100);


OP 01

TEHNIČKA KONTROLA PGD

OP 02

 

 

• saradnja sa vršiocem tehničke kontrole.

 

• izmene i dopune projekta prema primedbama

 

tehničke kontrole.

OP 01

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

OP 02

 


 ishodovanje građevinske dozvole •predaja
projekta za građevinsku dozvolu

 izmena projekta za
građevinsku dozvolu kao
posledica okolnosti, za koje
izvršilac nije odgovoran

 zastupanje u CEOP

OP 01
OP 02


PZI - PROJEKAT ZA IZVOĐENjE

 razrada projekta za građevinsku dozvolu (postupna
razrada grafičke dokumantacije) ka projektu za izvođenje
uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne,
tehničke, građevinko-fizičke, ekonomske, energetske (npr. u
pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke
zahteve, uz analizu i primenu rešenja projekatanata drugih
struka, sve do završnog PZI.

 razrada delova projekta za građevinsku dozvolu ka
projektu za izvođenje i dopuna sa detaljima za izvođenje i
ostalim tehničkim rešenjima potrebnim za građenje zgrade
(izvođački crteži, arhitektonski, građevinski i radionički
detalji i dr.).

 izmene i dopune grafičke dokumentacije projekta
arhitekture : crteži, detalji i specifikacije

 sastavljanje detaljnog opisa radova za
gradnju zgrade i specifikacije radova za
gradnju zgrade (tzv."knjige zgrade") kao
podloge za opise predmera i predračuna.

 Sastavljanje detaljnog opisa prostora
zgrade u obliku "knjige prostora" (room
book) kao podloge opisz predmera i
predračuna.

 provera adekvatnosti izvođačkih
detalja koje je pripremio izvođač radova
osnovnim detaljima iz PZI i opisima iz
predmera i predračuna;

 izrada pregleda količina

 provera i prihvatanje projekata trećih
stručnih lica koje ne učestvuju u

 priprema arhitektonskih crteža i detalja
(koji obuhvataju promene dogovorene
kao rezultat procesa ugovaranja i
pregovora).

 razrada podloga drugih projektanata i
integracija njihovih rešenja sve do
konačnog PZI.

 grafička dokumentacija dela projekta
zgrade sa svim podacima potrebnim za
građenje i izvođenje, npr. konačni,
potpuni izvođački, detaljni i konstruktivni
grafički prilozi u razmeri 1:100 do 1:1, sa
potrebnim tekstualnim opisima;

 prijem i pregled crteža, šema i detalja
drugih projektanata.

 priprema dispozicija, šema nabavke i
ugradnje za elemente i opremu.

 dopuna PZI tokom građenja zgrade i
zvođenja radova.

• priprema i kompletiranje PZI za saglasnost u smislu protivpožarne
zaštite projektovanju u smislu adekvatnosti sa
PZI (npr. radionički crteži, planovi

postavljanja i temeljenja dobavljača

se

poslovi

opreme), ako

uređaje koji nisu
obuhvaćeni predmerom i predračunom

 projekat spoljnog uređenja

 izmena PZI prema izmenama projektnog zadatka

odnose

na

 priprema, izrada i kompletiranje PZI
kao PIO - Projekta izvedenog objekta.

 izrada PIO - Projekta izvedenog objekta
ukoliko je došlo do značajnih odstupanja
od PZI tokom građenja i/ili izvođenja
radova.

 zastupanje u CEOP - PPZ

Prema PTD


PZI - PROJEKAT ZA IZVOĐENjE sadrži sledeće delove:

0) Glavna sveska - glavni projektant, koordinacija

1) Opšta dokumentacija Projekta za izvođenje za zgrade

2) Tekstualna dokumentacija projekta za izvođenje za
zgrade, zavisno od vrste i klase zgrade, sadrži tehnički opis
sa dodatnim podacima u odnosu na one koji su već
definisani projektom za građevinsku dozvolu, a koji se
odnose na: tehničke karakteristike građevinskih materijala i
opreme predviđenih za ugradnju i zahteve u pogledu tih
materijala i opreme, opis mesta i načina njihove ugradnje,
opis izabranog konstruktivnog sistema, kao i drugi
neophodni podaci vezani za izvođenje radova.

3) Numerička dokumentacija projekta za izvođenje za
zgrade, zavisno od vrste i klase zgrade sadrži specifikacije
materijala i opreme, predmere i predračune radova i druge
slične priloge.

4) Grafička dokumentacija u projektu za izvođenje za
zgrade, sadrži crteže i grafičke priloge u odgovarajućoj
razmeri: 1) u projektu arhitekture: situacioni plan
(1:500-1:200) na geodetskoj podlozi, osnovu temelja,
osnove svih etaža sa upisanim merama i relativnim visinskim
kotama, osnovu krova, preseke, izglede zgrade (1:100-1:50);
Grafička dokumentacija projekta za izvođenje za zgrade,
sadrži crteže i detalje neophodne za građenje zgrade,
odnosno izvođenje radova, kao što su: crteže, šeme i detalje
građevinskih, zanatskih i instalacionih radova, zbirne crteže
(sinhron-planove) instalacija i opreme, crteže, šeme i detalje
sa uputstvima za ugradnju elemenata i opreme, tehnološke
šeme; crteže i detalje izolacija, crteže i detalje kojima se
obezbeđuju mere za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat,
i druge potrebne crteže i prikaze. Grafička dokumentacija
projekta za izvođenje izrađuje se u razmeri koja je
odgovarajuća za građenje zgrade odnosno izvođenje radova.

OP 01
OP 02
OP 03
OP 04


PREDMER I PREDRAČUN

 izrada predmera radova sa detaljnim opisima radova uz
primenu projektnih rešenja drugih projektanata.

 izrada predmera i predračuna sa opisom pojedinih radova,
sa popisom radova prema vrstama i grupama radova te
opštim i posebnim uslovima za izvođenje za pojedine vrste
radova.

 usuglašavanje i koordinacija predmera i opisa radova
drugih struka.

 sastavljanje opisa radova s obzirom
na "room book" / " knjigu prostora"

 sastavljanje alternativnih opisa
radova za pojedine vrste radova

 sastavljanje uporednih pregleda
predračuna uz procenu projektnih
rešenja ostalih struka u smislu
vrednosti građenja i izvođenja radova.


03.05. OSTALE USLUGE VEZANE NA IZRADU PROJEKTA ARHITEKTURE DELA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

U ostale usluge ubraja se:


01. Tehnička kontrola PGD - Projekta za građevinsku dozvolu

Tehnička kontrola PGD vrši se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i PTD - Pravilnikom o sadržini, načinu i
postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni zgrada.


02. Učešće pri raspisivanju tendera i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sledeći:

- objedinjavanje svih ugovornih podloga (tenderska dokumentacija) za raspis tendera za izvođače svih vrsta radova i za
sve struke

- prikupljanje ponuda

- ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda uporednih cena za pojedine radove uz učešće
projekatanata svih struka

- usaglašavanje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji učestvuju u tenderskom postupku i ugovaranju radova.

- pregovori sa ponuđačima

- pregled cena iz ponuda prema predmeru i predračunu

- kontrola cena upoređivanjem cena iz predmera i predračuna i cena iz ponuda za izvođenje

- u češće pri izboru izvođača


03. Stručni nadzor nad građenjem zgrade i izvođenjem radova

Opis posla i način obračuna cene usluge određeni su u delu - stručni nadzor ovih preporuka


04. Projektantski nadzor

Ako stručni nadzor na građenju i izvođenju radova na zgradi nije ugovoren sa izvršiocem -
projektantom kao dodatni posao u izradi tehničke dokumentacije projektantski nadzor se dodatno
ugovara sa izvršiocem.

Naknada se ugovara kao vremenska naknada.
Projektantski nadzor sadrži sledeće poslove:

- usluge vezane za davanje mišljenja i odobrenja u pogledu delova Projekta za izvođenje koje je izradio izvođač (projekat
tehnologije izvođenja, radionički crteži i detalji);

- tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih na tehničku dokumentaciju;
procenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom i zahtevima projektanta tokom građenja;

- kontrolu izvođenja radova, proveru da li se radovi izvode u skladu sa projektom kao procenu njihove estetske vrednosti
i prihvatljivosti;

- tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvođenje prema nalogu investitora ili vršioca stručnog nadzora koji su vezani
na projekat;

- savetovanje izvođača tokom izvođenja u svim slučajevima vezanim na izvođenje radova predviđenih projektom;

- učešće u radu komisije za tehnički pregled.

Projektantski nadzor, kao usluga ne sadrži kontrolu kvaliteta izvedenih radova kao ni prihvatljivost tehnologije izvođenja
radova, prikupljanje dokaza kvaliteta, odobrenja za upotrebu ili sličnih dokumenata za predviđene materijale i
tehnologije.

Obaveza arhitekte u obavljanju projektantskog nadzora traje tokom izvođenja radova do primopredaje zgrade za
korištenje odnosno do upotrebne dozvole.

Obaveze arhitekte se ne odnose se na period garantnih rokova za izvedene radove. Projektantski
nadzor arhitekte obuhvata sledeće :

- obilazak gradilišta tokom građenja barem jednom nedeljno, obično na dan koordinacionog sastanka, a eventualnu
potrebu češćih dolazaka je potrebno posebno ugovoriti;

obaveštavanje naručioca i izvođača radova o svim greškama nastalim tokom izvođenja, a naročito o odstupanjema od
tehničke dokumentacije

Projektantski nadzor ne pokriva obaveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru, kao ni npr:
praćenje organizacije radova i načina njihovog sprovođenja, izradu i koordinaciju narudžbi, proveru atesta, certifikata i
prikupljanje ostale dokumentacije koje su vezane za odobrenje materijala i proizvoda za ugradnju, preuzimanje, proveru i
tumačenje situacija i računa izvođača.


05. Koordinacija izrade tehničke dokumentacije

U slučaju da arhitekta preuzima uslugu koordinacije izrade tehničke dokumentacije u ime investitora osim osnovnih
usluga, ima obavezu pružanja i usluga upravljanja izrade tehničke dokumentacije (projekta), što u uključuje raznovrsne
zadatke koordinacije kao i upravljanje i nadzor procesa projektovanja inženjerskih usluga za druge stručne oblasti.
Arhitekta ugovara izradu kompletne tehničke dokumentacije. usluga koordinacije izrade tehničke dokumentacije sadrži:

- koordinaciju aktivnosti među svim učesnicima faze projektovanja;

- obavezu izrade i odgovornost za sprovođenje terminskih planova koji se odnose na projektovanje;

- preuzimanje odgovornosti za ispunjenje zadatih (ugovorenih) rokova u ime svih podizvođača - projektanta drugih
struka;

- odgovornost za tehnički i sadržajni kvalitet svih projekata koji su deo tehničke dokumentacije koordinacijom izrade
tehničke dokumentacije preuzimaju se i obaveze investitora:

- preuzimanje i izvršavanje funkcije centralnog mesta za koordinaciju izrade tehničke dokumentacije;

- terminska, sadržajna i stručna koordinacija naručenih usluga izrade tehničke dokumentacije;

- provera usluga izrade tehničke dokumentacije (projektovanja svih struka) u pogledu tehničke ispravnosti i ispunjenja
projekatnih zadataka;

- provera predmera i predračuna svih projektanata;

- izveštavanje naručioca;

- preuzimanje i izvršavanje funkcije upravljanja projektom vezano na donošenje odluka, izmene i dopune;

- razvijanje, izrada i ažuriranje jedinstvenih planova vezanih za termine i projektovane cene radova,

- realizacija zahteva naručioca u odnosu na projektante svih struka

Vođenje projektovanja podrazumeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika u vezi sa profesionalnom
odgovornošću svih projekatanata a naročito:

- izbor i sklapanje ugovora sa projektantima svih struka kao i praćenje ispunjenja ugovora,

- provera i potvrđivanje računa za izvršene usluge projektanta svih struka,

- rizik povezan sa odgovornošću za loše usluge projekatanata svih struka,

- upravljanje promenama na projektima svih struka u ime naručilaca,

- preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i/ili stečaja projekatanata svih struka,

- odgovornost za međusobnu saradnju svih projekatanata.


06. Poslovi glavnog projektanta

Poslovi i odgovornosti glavnog projektanta određeni su Zakonom o planiranju i izgradnji.


04.0. KONSULTANTSKE USLUGE I STRUČNI NADZOR NA GRAĐENjU I/ILI IZVOĐENjU RADOVA


04.1. SVRHA USLUGE

Svrha sprovođenja konsultantskih usluga odnosno stručnog nadzora, za investitora je da se pre i u toku građenja i
izvođenja radova obezbedi realizacija koncepcje zgrade utvrđena tehničkom dokumentacijom, kao i da se obezbedi
izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija konsultantskih usluga i stručnog nadzora zavisi od vrste
zgrade (radova), njene složenosti i dimenzije. Od toga zavisi i imenovanje jednog ili više lica odgovornih za vršenje
stručnog nadzora i konsultantske poslove.


04.02. OBAVLjANjE KONSULTANTSKIH USLUGA

Konsultantske usluge obuhvataju:

- organizaciju geotehničkog ispitivanja tla;

- organizaciju izrade potrebnih geodetskih podloga i snimanja;

- organizaciju snimanja terena i infrastrukturnih pozicija instalacija na lokaciji;

- organizaciju i sprovođenje tendera za izvođenje radova, analiza ponuda i predlaganje izvođača;

- izradu i predlaganje operativnog sastava izvođenja radova u skladu sa usvojenim mrežnim planom u dogovoru sa
stručnom službom investitora;

- izradu predloga ugovora o gra đ enju (ili izvo đ enju radova) sa opštim i posebnim uslovima;

- usvajanje operativnog plana kao sastavnog dela ugovora o građenju i/ili izvođenju radova;

- uvođenje generalnog izvođača u posao i organizacija svih učesnika u građenju na zadacima realizacije;

- organizaciju izrade Idejnog rešenja;

- ishođenje Lokacijskih uslova;

- organizaciju izrade Projekta za građevinsku dozvolu i ishođenje građevinske dozvole;

- organizaciju izrade Projekta za izvođenje;

- ishođenje svih potrebnih saglasnosti i priključenja objekta na komunalnu infrastrukturu;

- ishođenje upotebne dozvole;

- primopredaju zgrade investitoru;

- praćenje zgrade u garantnom roku;

- kontrolu potrošnje finansijskih sredstava po nameni, dinamici i visini (kontrola: mera, građevinske knjige, situacija,
proračuna razlike u ceni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizaciju planirane dinamike finansiranja,
potrošnje finansijskih sredstava u odnosu na plan iz investicionog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije;
sprovođenje odgovarajućih mera u slučaju procene da će doći do prekoračenja iznosa investicije);

- održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu,
intervenisanje u slučaju odstupanja od plana, kontrola kvalifikacija radnika na gradilištu prisustvo i upotreba
odgovarajuće mehanizacije na gradilištu prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa finansijskog plana,
kontrola rokova i sl.),

- pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonjerke, asfaltne baze, separacije i
dr., preuzimanje opreme, organizacija kontrolnih ispitivanja, sprovođenje mera za otklanjanje nedostataka i dr.)


04.03. OBAVEZE STRUČNOG NADZORA

Tokom obavljanja usluge stručnog nadzora, vršilac stručnog nadzora je je obavezan da :

- proverava da li se radovi izvode u skladu sa građevinskom dozvolom i važećim propisima, standardima i normativima;

- sprovodi stručni nadzor svakodnevno i ažurno kao i u skladu s dinamikom izvođenja radova;

- podnosi izveštaje investitoru o stanju radova u odnosu na rokove i kvalitet izvedenih radova;

- izdaje naloge za izvođenje određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a u cilju sprečavanja
težih posledica u slučaju neizvođenja tih radova;

- izradi propisani izveštaj za tehnički pregled i učestvuje u postupku tehničkog pregleda.


04.04. SADRŽAJ USLUGE STRUČNOG NADZORA

Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o planiranju i izgradnji kao i od kontrole
ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i sprovođenja odgovarajućih mera za realizaciju tih
obaveza. Stručni nadzor obuhvata:

- kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli ili rešenju o odobrenju za rekonstrukciju, odnosno prema
projektu za građevinsku dozvolu ili idejnom projektu za rekonstrukciju i projektu za izvođenje, kao i blagovremeno
preduzimanje mera u slučaju odstupanja izvođenja radova od tih projekata;

- kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i
tehničke propise čiji su sastavni deo standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove kojima se osigurava
nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama;

- kontrolu i overu količina izvedenih radova (overa građevinskih knjiga, privremenih i okončanih situacija, računa za
izvedene radove i dr), ili stepena izvedenosti radova, ukoliko je to predviđeno ugovorom o vršenju stručnog nadzora sa
investitorom;

- proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u zgrada i da li
postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat, izveštaj o ispitivanju i dr.);

- kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova koji se, prema prirodi i dinamici izgradnje zgrade, ne mogu proveriti u
kasnijim fazama izgradnje zgrade (radovi na izvođenju temelja, armature, oplate, izolacije i dr.);

- davanje potrebnih uputstava izvođaču radova, naročito u slučaju odstupanja gradnje od projekta za građevinsku
dozvolu ili idejnog projekta za rekonstrukciju, odnosno projekta za izvođenje, kao i u slučaju promene uslova gradnje
zgrade (promena vrste tla ili drugih parametara utvrđenih geomehaničkim elaboratom i dr.);

- redovno praćenje dinamike građenja zgrade i usklađenosti sa ugovorenim rokovima, ukoliko je to predviđeno
ugovorom o vršenju stručnog nadzora sa investitorom;

- saradnju sa projektantom radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta zgrade, kao i saradnju sa
izvođačem radova pri izboru detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova;

- saradnju sa izvođačem radova i projektantom u pripremi projekta izvedenog zgrade;

- rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku građenja, odnosno izvođenja radova. Nadzorni organ u toku vršenja
stručnog nadzora pismeno konstatuje u građevinskom dnevniku: 1) nad kojim radovima vrši stručni nadzor;

2) uočene nedostatke pri izvođenju radova i rokove za njihovo otklanjanje;

3) mere koje je preduzeo ili je na njih uputio izvođača radova, odnosno odgovornog izvođača radova;

4) primedbe u pogledu kvaliteta i dinamike građenja;

5) druge podatke koji su bitni za praćenje građenja zgrade.


05.0. obračunavanje naknade za arhitektonske usluge

05.1. utvrđivanje predračunske vrednosti građenja (pvg) za poslove izrade tehničke

dokumentacije - projekta arhitekture

Broj norma/časova za osnovne poslove koji se odnose na projekat arhitekture određuje se prema predračunskoj
vrednosti građenja zgrade,
prema stepenu složenosti kojoj zgrada pripada i tabeli broja norma/časova usluga.
Predračunska cena građenja zgrade na osnovu kojih se određuje broj norma/časova za osnovne poslove dobijaju se
zbirom cena građevinskih radova, zanatskih radova, instalaterskih radova i ugrađene opreme.
Za osnovne poslove koji se odnose na izradu tehničke dokumentacije ne računaju se troškovi za:

1. građevinsko zemljište, uključujući i troškove kupovine i raščišćavanja,

2. pripremu građevinskog zemljišta, ako je izvršilac ne projektuje i ne nadzire izvođenje,

3. priključke na komunalnu infrastrukturu i druge jednokratne izdatke,

4. interne priključke ili uređaje za odvodnjavanje i snabdevanje ako ih izvršilac ne projektuje i ne nadzire izvođenje,

5. spoljno uređenje

6. opremu, uređaje i postrojenja i uređaje ako izvršilac ne učestvuje u njihovoj nabavci, ne projektuje ih i ne nadzire
njihovo građenje i/ili ugradnju,

7. umetnička dela ako nisu bitan deo zgrade,

8. umetnički oblikovane elemente zgrade ako ih izvršilac ne projektuje i ne nadzire njihovo izvođenje,

9. troškovi mera za građenje preko zime i ostalih dodatnih mera ,

10. odštete i troškovi naknade materijalne štete,

11. prateći građevinski troškovi (npr. naknada za projektovanje, troškovi finansiranja, takse i sl).


05.02. kategorizacija objekata prema složenosti za poslove izrade tehničke

dokumentacije - projekta arhitekture

Kategorija (složenosti) objekta se za poslove izrade tehničke dokumentacije- projekta arhitekture određuje na osnovu
sledećih karakteristika procene:


I kategorija :

OBJEKTI VEOMA NISKIH PROJEKTNIH ZAHTEVA

stambene zgrade sa jednim stanom (izdvojene kuće za stanovanje ili privremeni boravak, planinske kolibe, lovačke
kuće), garaže (ostave za bicikle), ostale poljoprivredne zgrade (pomoćne poljoprivredne zgrade), ostale građevine na
grobljima (grobnice sa spomenicima ili bez njih)


II kategorija :

OBJEKTI NIŽIH PROJEKTNIH ZAHTEVA

stambene zgrade sa jednim stanom (porodične kuće, vikendice, vile) stambene zgrade sa dva stana (izdvojene kuće sa
dva stana koje se koriste za stalno stanovanje ili povremeni boravak), poslovne zgrade (zgrade koje se upotrebljavaju u
poslovne svrhe_do 400m2) zgrade železničkog saobraćaja

(signalne (skretničarske) kućice, spremišta za locomotive i vagone), zgrade pošta i telekomunikacija (telefonske
govornice) industrijske zgrade (radionice do 400m2), natkrivena skladišta (stalno natkrivena skladišta (s krovom) na
otvorenom, s manje od tri zida ili bez zidova), zgrade za kulturno-umetničku delatnost i zabavu (paviljoni za promenadne
koncerte), staje za stoku i živinarnici (do 600m2), zgrade za uzgoj, proizvodnju i smeštaj poljoprivrednih proizvoda
(ambari, koševi, trapovi, staklenici), ostale poljoprivredne zgrade (garaže, hangari, zgrade za smeštaj poljoprivrednih
mašina i alata) ostale zgrade, drugde nekvalifikovane (nadstrešnice na autobuskim stanicama, javni klozeti, perionice... )


III kategorija :

OBJEKTI SREDNjIH PROJEKTNIH ZAHTEVA

stambene zgrade sa jednim stanom (kuće u nizu, spojene zidom, ili niz spojenih kuća na strmini (terasama), u kojima
svaki stan ima svoj krov i svoj ulaz direktno iz prizemlja), stambene zgrade sa tri ili više stanova (izdvojene stambene
zgrade sa tri stana, za stalno stanovanje ili za povremeni boravak) zgrade za stanovanje zajednica (domovi penzionera,
radnička prenoćošta, studentski domovi, prenoćišta uz zgrade internata, domove beskućnika, manastire... ) moteli
(moteli, gostionice sa sobama, pansioni i slične zgrade za noćenje gostiju, s restoranom ili bez njega) restorani, barovi i
slične ugostiteljske zgrade (zasebne zgrade restorana, barova, kantina) ostale zgrade za kratkotrajni boravak (prenoćište
za omladinu (hosteli), planinarski domovi, dečiji i porodični kampovi, bungalovi za odmor, odmarališta, druge zgrade za
odmor i noćenje izletnika.)

zgrade za trgovinu na veliko i malo (trgovački centri, zgrade sa prodavnicama, izdvojene prodavnice, apoteke i butici,
zatvorene pijace, servisne stanice za motorna vozila... ) zgrade drumskog saobraćaja (zgrade sa pripadajućim
instalacijama i uređajima u njima na autobuskim stanicama) zgrade železničkog saobraćaja (zgrade sa pripadajućim

instalacijama i uređajima u njima na železničkim stanicama) zgrade vazdušnog saobraćaja (hangari) zgrade vodenog
saobraćaja (svetionici) garaže (parkirališta) industrijske zgrade (fabrike, radionice, klanice, hale za montažu) zatvorena
skladišta (specijalizovana skladišta zatvorena s najmanje tri strane zidovima ili pregradama, hladnjače) zgrade za
kulturno-umetničku delatnost i zabavu (kazini, cirkusi, muzičke i plesne dvorane, plesne amaterske škole, diskoteke;
zgrade u zoološkim vrtovima i botaničkim baštama) zgrade dečijih vrtića (jaslice, vrtići) zgrade osnovnih škola (zgrade za
osnovno obrazovanje) ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu (zgrade domova zdravlja, zdravstvene stanice, stanice za
hitnu pomoć, poliklinike, lekarske ordinacije; centri za transfuziju krvi, za prikupljanje majčinog mleka; centri za zaštitu
majki i dece), zgrade za veterinarsko lečenje (zgrade veterinarske stanice, privatna ordinacija za lečenje životinja, staje za
stokun i živinarnici (preko 600m2), zgrade na grobljima (mrtvačnice, krematorijumi; prostorije za ispraćaj) ostale
građevine za sport i rekreaciju, ostale građevine (osim zgrada) drugde neklasifikovane (odlagalište smeća (deponije))


IV KATEGORIJA :

OBJEKTI VIŠIH PROJEKTNIH ZAHTEVA

stambene zgrade sa dva stana (kuće u nizu povezane zidom, ili niz kuća spojenih terasama (na strmini), sa dva stana),
stambene zgrade sa tri ili više stanova (stambeni blokovi, kuće sa apartmanima...), zgrade za stanovanje zajednica
(ustanove i domovi koji pružaju brigu za starije i hendikepirane osobe), hoteli, restorani (preko 400m2), poslovne zgrade
(banke, pošte, poslovne zgrade lokalne uprave i državnih tela; konferencijski i kongresni centri, zgrade sudova i
parlamenata), zgrade za trgovinu na veliko i malo (robne kuće, sajamske hale, prostori za aukcije i izložbe), zgrade
drumskog saobraćaja (zgrade sa pripadajućim instalacijama i uređajima u njima na autobuskim stanicama)_autobuske
stanice, zgrade železničkog saobraćaja (zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima u njima na železničkim
stanicama), zgrade vazdušnog sobraćaja (zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima u njima na civilnim i vojnim
aerodromima; zgrade za kontrolu letenja (kontrolni tornjevi)), zgrade vodenog saobraćaja (zgrade sa pripadajućom
instalacijama i uređajima u njima na lučkim terminalima), autobuske stanice, železničke stanice, luke, zgrade pošta i
telekomunikacija (zgrade poštanskog prometa, telefonske centrale, telekomunikacijski centri), garaže (samostalne
zgradegaraža (nadzemne i podzemne), industrijske zgrade (klanice, pivare), zgrade za kulturno-umetničku delatnost
(bioskopi; dvorane za sastanke i višenamenske dvorane), muzeji i biblioteke (muzeji, umetničke galerije, biblioteke,
informaciono-dokumentarni centri; zgrade za čuvanje arhivske građe), zgrade osnovnih škola (zgrade specijalnih škola za
hendikepiranu decu), zgrade srednjih i ostalih škola (zgrade srednjih škola- gimnazije, tehničke i srodne škole,
industrijske i druge stručne škole; neprofesionalne vozačke škole za motorna vozila, za obuku letenja, i upravljanje
plovnim objektima; škole za obrazovanje odraslih; škole kojima se ne može odrediti obrazovni stepen), zgrade fakulteta
(zgrade univeziteta, fakulteta, umetničkih akademija, visokuh i viših škola) zgrade za naučno-istraživačku delatnost
(zgrade za naučno istraživanje, istraživačke laboratorije); meteorološke stanice, zgrade opservatorija), zgrade bolnica i
klinika (zgrade opštih, specijalnih bolnica, klinika; sanatorijumi i druge bolnice za duži oporavak i negu bolesnika;
psihijatrijske bolnice, porodilišta; zgrade bolnica i lečilišta za termalno lečenje, talasoterapiju i finkcionalnu rehabilitaciju;
ustanove sa kombinovanom uslugom smeštaja, ishrane, nege i lečenja za starije osobe ili hendikepirana lica), zgrade za
vetreinarsko lečenje (bolnica), sportske dvorane (košarkaška i teniska igrališta, plivališta, gimnastičke dvorane, hokej... )
zgrade za uzgoj, proizvodnju i smeštaj poljoprivrednih proizvoda (vinarije, vinski podrumi), zgrade za obavljanje verskih
obreda (crkve, kapele, džamije, sinagoge, katedrale...), kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce (zatvori,
kaznenopopravni centri...), građevine za rudarstvo i vađenje nafte i gasa, građevine za hemijsku industriju (građevinski
objekti u hemijskoj industriji...);


V KATEGORIJA :

OBJEKTI VISOKIH PROJEKTNIH ZAHTEVA

zgrade za televizijsko i radio emitovanje, zgrade za kulturno-umetničku delatnost i zabavu (koncertne dvorane, operske
kuće, pozorišta), zgrade bolnica i klinika (univerzitetske bolnice), elektrane (hidroelektrane, termoelektrane, nuklearne
elektrane, elektrane na vetar; objekti za obradu i preradu nuklearnog materijala), građevine za hemijsku industriju
(koksare), objekti u teškoj industriji;


05.03. KATEGORIZACIJA UNUTRAŠNjEG PROSTORA PREMA STEPENU SLOŽENOSTI ZA POSLOVE IZRADE TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE - PROJEKTA UNUTRAŠNjE ARHITEKTURE (ENTERIJER)

Kategorija (složenosti) unutrašnjeg prostora se za poslove izrade tehničke dokumentacije - projekta unutrašnje
arhitekture (enterijer) određuje na osnovu sledećih karakteristika procene:

I KATEGORIJA :

unutrašnja arhitektura NISKIH PROJEKTNIH ZAHTEVA

unutrašnje saobraćajne površine, otvoreni prostori za odmor i igru, unutrašnji prostori za privremenu upotrebu. (barake,
gledališta, seoske kuće, dogradnje-aneksi uz zgrada)


II kategorija :

unutrašnja arhitektura nižih projektnih zahteva

jednostavni stambeni, boravišni i poslovni prostori, radionice, prodajna skladišta, prateći prostori na sportskim terenima,
prodajni kiosci, unutrašnji prostori koji se opremaju serijski proizvedenim nameštajem i opremom nižeg kvaliteta
(stanovanje (manji objekti), prizemne hale, garaže, magacini, radionice (male, bez kranova; prostije fabrike), muzički
paviljoni, skloništa)


III kategorija :

unutrašnja arhitektura srednjih projektnih zahteva

prostori za boravak i slobodno vreme, poslovni prostori, restorani, prostori za stanovanje, okupljanje i trgovinu,
zajednički prostori, prostori socijalnog karaktera, kantine, hotelske i bolesničke sobe, učionice, kuatila sa završnim
radovima srednjeg standarda, opremom i uređajima srednjeg standarda, sajamski štandovi s primenom sistemskih ili
modularnih elemenata, unutrašnji prostori opremljeni pre svega serijski proizvedenim nameštajem i opremom srednjeg
kvaliteta. (kuće za stanovanje, obdaništa, društveni centri, osnovne škole, gradske kuće, studentski paviljoni,
prefabrikovani čelični objekti industrijske proizvodnje, radioničke hale (veće), parking garaže sa integrisnim sadržajima,
poslovni objekti, šoping centri, marketi (samousluge; pijace), sajamske hale, benzinske pumpe, menze, objekti za nauku,
požarne stanice, ambulante, prva pomoć, izložbe, sportski objekti (koji nisu u kategoriji IV)


IV kategorija :

unutrašnja arhitektura viših projektnih zahteva

prostori za stanovanje, boravak, terapiju, trgovinu, radni prostori, prostori biblioteka, prostori za sastanke, restorani,
društveni prostori, prostori za predavanja, izložbe, sajamski štandovi, prijemne i šalter sale sa završnim radovima višeg
standarda, objekti sa vrhunskom opremom ili uređajima višeg standarda npr. bolnice, hoteli, banke robne kuće ili
trgovački centri, sale parlamenta i sudova, višenamenske dvorane za versku, kulturnu ili sportsku namenu, unutrašnje
uređenje bazena i kuhinja, crkve, uređeni unutrašnji prostori višeg standarda, između ostalog uz primenu serijski
proizvedenog nameštaja i opreme višeg kvaliteta.(kuće za stanovanje, obdaništa, društveni centri, osnovne škole,
gradske kuće, studentski paviljoni, prefabrikovani čelični objekti industrijske proizvodnje, radioničke hale (veće), parking
garaže sa integrisnim sadržajima, poslovni objekti, šoping centri, marketi (samousluge; pijace), sajamske hale, benzinske
pumpe, menze, objekti za nauku, požarne stanice, ambulante, prva pomoć, izložbe, sportski objekti (koji nisu u kategoriji
IV)


V kategorija :

unutrašnja arhitektura visokih projektnih zahteva

koncertne i pozorišne dvorane, sudske dvorane, studijski prostori za radio, televiziju i pozorište, poslovni prostori i
prostori za okupljanje sa završnim radovima visokog kvaliteta, skupom opremom i visokim tehničkim zahtevima,
unutarašnji prostori reprezentativnog karaktera sa završnim radovima visokog kvaliteta, opremom ili posebnim
zahtevima za opremu visokog kvaliteta, scenografije kao i prostori sa pretežno projektovanom opremom. (bolnički
centri, univerzitetske klinike, studija za radio i televiziju, teatar (pozorišta), koncertne hale)


05.04. ODREĐIVANjA I OBRAČUN NORMA/ČASOVA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKATA

za procenu broja norma sati poslova izrade urbanističkih projekata biraju se kao osnovne karakteristike prostora:
-površina prostora,

-pretežna namena prostora (ili preovlađujuća kategorija složenosti zgrada?),

-značaj prostora,

-složenost rešavanja problema,

-izgrađenost prostora,

-specifični faktori ograničenja.

Svakoj karakteristici pridružuje se tabela, a broj obračunskih jedinica (OJ) iščitava se iz tabele ili se linearno interpoluje
između susednih vrednosti.

Broj norma sati se određuje zbirom obračunskih jedinica dobijenih po pojedinim karakteristikama i prema tabeli norma
sati za usluge u pisanom ugovoru koji ugovorne stranke sklapaju u okviru najnižeg i najvišeg broja norma sati određenih
u tabeli. Naknada se izračunava prema formuli: Cpl = Ns Cs pri čemu je:

Cpl ............. naknada za izradu urbanističkog projekta u evrima

Ns.............broj norma sati

Cs..............cena norma sata izvršioca usluge u evrima

Cenu norma sata obračunava izvršilac prema stvarnim troškovima obavljanja delatnosti. Dopuštene najniže i najviše
iznose broja norma sati za međuvrednosti obračunskih jedinica (OJ) navedenih u tabelama cena usluge, odredjuju se
prema formuli: Ns = m OJn pri čemu je:

Ns.............broj norma sati

OJ..............broj obračunskih jedinica

m ........... vrednost navedena u tabeli

n ........... vrednost navedena u tabeli

Svaki utvrđeni nedostatak stručnih ili naučnih podataka dodatno proširuje obim rada urbaniste. Urbanista na osnovu
profesionalnog iskustva i analize procesa u prostoru treba i mora da zahteva od razvojnih subjekata da naruče takva
istraživanja. Urbanista je izvršilac koji nadopunjuje potrebne podatke i koordinira izradu dopunske dokumentacije više
izvršilaca. Ovi poslovi mogu se ugovoriti slobodno ili se mogu obračunati kao vremenska naknada, prema članu 8. ovih
Preporuka.

U okviru broja sati utvrđenih primenom kriterijuma za određivanje cene usluga izrade prostornih i urbanističkih planova
sadržano je i učešće u raspravi tokom izrade prostornog ili urbanističkog plana na sednicama tela javne uprave, jedinica
lokalne samouprave i uprave i pravnih lica sa javnim ovlašćenjima koje su obezbedila podatke i dokumente za potrebe
izrade prostornog ili urbanističkog plana.

Broj norma sati za osnovne poslove čiji je zbir obračunskih jedinica manji od onih navedenih u pojedinoj tabeli, može se
prema članu 8. ovog Preporuka obračunati kao paušalna naknada, ali ne u iznosu većem od najvišeg broja norma sati za
najniži iznos zbira obračunskih jedinica navedenih u pojedinoj tabeli.

Ako je zbir obračunskih jedinica za prostorne ili urbanističke planove veći od onih navedenih u pojedinoj tabeli broj
norma sati se može ugovarati slobodno.


05.04. BROJ NORMA ČASOVA ZA POSLOVE IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

Najniži i najviši broj norma sati za poslove izrade urbanističkog projekta utvrđeni su u tabeli 2.


Обрачунска јединица
(OJ)

 

Број норма сати (Нс)

 

 

 

од

до

 

м

0,8383

1,0208

 

н

0,9615

0,9597

500

 

330

397

1.000

 

643

773

1.500

 

949

1.140

2.000

 

1.251

1.503

2.500

 

1.551

1.862

3.000

 

1.848

2.218

3.500

 

2.143

2.571

4.000

 

2.437

2.923

4.500

 

2.729

3.273

5.000

 

3.020

3.621

6.000

 

3.598

4.314

7.000

 

4.173

5.001

8.000

 

4.745

5.685

9.000

 

5.314

6.365

10.000

 

5.880

7.043

12.000

 

7.007

8.389

14.000

 

8.126

9.727

16.000

 

9.240

11.057

18.000

 

10.348

12.380

20.000

 

11.451

13.697

22.500

 

12.824

15.337

25.000

 

14.191

16.969

27.500

 

15.553

18.594

30.000

 

16.910

20.213

Табела 2. Број норма сати за послове израде Урбанистичког пројекта (УПР).


Osnovne karakteristike prostora za izradu Urbanističkog projekta (UPR)

Za procenu naknade poslova izrade Urbanističkog projekta (UPR) biraju se sledeće osnovne
karakteristike prostora: 1. Površina obuhvata

 

 

ha

do 0,6

0,6-1

1-2

2-3,5

3,5-5

5-7,5

7,5-10

10-15

preko 15

OJ/ha

500

450

400

350

300

250

200

150

100


2. Pretežna namena prostora (preovlađujuća kategorija složenosti objekata)


Stanovanje niske

Stanovanje

Centralne

Proizvodne i

Kompleksne

zelene površine,

Saobraćajne

i srednje

visoke

funkcije

dr.privredne

namene

sport i

površine i

spratnosti

spratnosti

 

delatnosti

 

rekreacija

infrastruktura

200

ili

I kategorija II kategorija

III kategorija

IV kategorija

V kategorija

100 150

200

250

300


3. značaj prostora

Značajan za naselje, deo grada, blok

Značajan za ceo grad, odnosno
opštinu

Značajan za region, odnosno Srbiju

10 OJ/ha

15 OJ/ha

25 OJ/ha

4. Složenost rešavanja problema

Uobičajeni nivo složenosti

Specifičnosti lokalnog značaja

Kompleksni problemi

50 OJ/ha

150 OJ/ha

300 OJ/ha

5. Izgrađenost prostora

Indeks izgađenosti do 0,5

Indeks izgrađenosti 0,5-2,0

Indeks izgrađenosti preko 2,0

10 OJ/ha

30 OJ/ha

60 OJ/ha

6. Specifični faktori ograničenja

Ne postoje značajne vrednosti

Postoje vrednosti lokalnog značaja

Postoje značajne i izuzetne vrednosti

-

25 OJ/ha

75 OJ/ha


05.05. OSNOVE ODREĐIVANjA I OBRAČUN BROJA NORMA ČASOVA PO FORMULI ZA IZRADU TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE

Naknada za izradu tehničke dokumentacije se određuje ugovorom koji ugovorne strane sklapaju u okviru najmanjeg i
najvećeg broja preporučenih norma/časova, a određuje prema formuli: Cp= Ns d' Cs

Cp............... naknada za izradu tehničke dokumentacije u evrima

Cs .............. cena norma/časa izvršilaca usluge u evrima

Ns .............. broj norma/časova

Cenu norma časa obračunava izvršilac prema stvarnim troškovima obavljanja poslova.

Najmanji i najveći broj norma/časova za međuvrednosti predračunske vrednosti građenja zgrade navedenih u tabelama
broj norma/časova usluge, određuje se prema sledećoj formuli:

Ns=m d' In

pri čemu je:

Ns ............ broj norma/časova

m ........ cena navedena u glavi tabele

n .......... cena navedena u glavi tabele

I .......... predračunska cena građenja zgrade izražena u evrima na dan izrade cene usluge


05.06. DRUGI NAČIN UTVRĐIVANjA BROJA NORMA/ ČASOVA

ugovorne strane mogu da ugovore drugi način utvrđivanja broja norma/časova, od predloženog, tako da se broj
norma/časova određuje na osnovu predračunske vrednosti građenja.

u slučaju da naručilac zahteva od izvršioca povećanje obima posla, za povećani obim posla izvršilac može da obračuna
dodatnu naknadu.

u slučaju da se vreme izrade tehničke dokumentacije i građenja produži zbog okolnosti za koje nije odgovoran izvršilac
usluge, za time prouzrokovane povećane troškove obračunava se dodatna naknada.

u slučaju da potreban broj norma/časova za izvršenje usluge nije moguće odrediti prema predračunskoj vrednosti građenja,
izvršilac može potreban broj norma/časova za izvršenje usluge odrediti kroz broj potrebnih norma/časova po izvršiocu.


05.07. OBRAČUNAVANjE NAKNADE U POSEBNIM SLUČAJEVIMA

U slučaju da se ne ugovaraju sve faze posla odjednom, mogu se obračunati samo delimične naknade za ugovorene faze posla.
U slučaju da se ne ugovaraju svi osnovni poslovi jedne faze posla, za ugovorene poslove obračunava se samo naknada koja
odgovara učešću ugovorenih poslova u celokupnoj fazi posla. Isti obračun važi i u slučaju da izvršilac nije ugovorio značajne
delove osnovnih poslova. U tom slučaju treba uzeti u obzir i dodatne troškove koordinacije.

U slučaju da osnovne poslove, u saglasnosti sa naručiocem u celini ili delimično izvršavaju druga lica, obračunava se samo
naknada koja odgovara umanjenom obimu poslova.

Za dodatne poslove koji se obavljaju uz osnovne poslove naknada se obračunava u slučaju da ti poslovi u odnosu na osnovne
poslove prouzrokuju značajan utrošak u radu i vremenu i ako je naknada prethodno dogovorena u pisanoj formi. Naknadu
treba obračunati u odgovarajućem odnosu prema naknadi za osnovne poslove, sa kojim su dodatni poslovi uporedivi po vrsti
i obimu. U slučaju da dodatne poslove nije moguće uporediti sa osnovnim, naknadu treba obračunati kao vremensku
naknadu. Za dodatne poslove koji pri istraživanju mogućnosti tehničko-tehnoloških i ekonomskih rešenja vode ka stvarnom
smanjenju troškova (racionalizacija, optimizacija), a bez smanjenja standarda građenja i izvođenja radova, može se u pisanoj
formi obračunati naknada, koja može da iznosi do 20% od ostvarene uštede.

U slučaju da dodatni poslovi u celini ili delimično zamene osnovne poslove, za njih se obračunava naknada koja odgovara
zamenjenim osnovnim poslovima.


05.08. VREMENSKA NAKNADA

U slučaju da nije moguće utvrditi prethodnu procenu utroška vremena, tada se naknada obračunava prema stvarnom utrošku
vremena na osnovu cene norma/časa izvršioca. Obračun norma/časa rada na pružanju usluge svih uključenih u izradu
tehničke dokumentacije (projekata) sadrži sve naknade i plate, licence za softnjare, amortizaciju kompjuterske i druge
opreme, cenu iznajmljivanja ili amortizacije prostora, dobit i poreze, putne troškove, osiguranja i druge indirektne troškove za
administraciju, računovodstvo, knjigovodstvo i sl.

U slučaju da se posao izvršioca obračunava prema stvarnom utrošku vremena, tada se cena norma/časa obračunava posebno
za sve učesnike u obavljanju poslova sa obzirom na vrstu posla koje izvršavaju.


05.09. OSTALI TROŠKOVI

Ostali troškovi su neophodni propratni i materijalni troškovi nastali pri izvršenju ugovora i obračunavaju se posebno.
Ostali troškovi su : poštanski troškovi, troškovi umnožavanja grafičke, tekstualne i numeričke dokumentacije, troškovi biroa
na gradilištu, uključujući i opremanje, elektro - priključak i grejanje, putni troškovi za putovanja duža od 15 km od sedišta
izvršioca u paušalnim iznosima u visini određenoj propisima (dnevnica), kao i troškovi smeštaja na terenu, naknada za
poslove koji nisu u nadležnosti izvršioca, a koje je uz saglasnost naručioca poverio trećim licima i drugi troškovi neophodni
propratni i materijalni troškovi

Ostali troškovi se mogu obračunavati paušalno ili prema stvarnim pojedinačnim troškovima. Obračunavaju se prema
stvarnom pojedinačnom trošku ako pri ugovaranju nije u pisanoj formi ugovoreno paušalno obračunavanje.


05.10. PLAĆANjE NAKNADE

Naknada je naplativa ako je posao izvršen u skladu sa ugovorom.

Za obavljene poslove plaćanje se može vršiti i u partijama ili fazama (situacijama) u odgovarajućim vremenskim razmacima.


05.11. VIŠE PROJEKATA

Ako se za isti objekat na zahtev naručioca izrađuje više projekata arhitekture prema, različitim zahtevima, u tom slučaju se za
najsloženiji projekat arhitekture mogu obračunati puni brojevi norma/časova za tu fazu posla, a uz to, za svaku varijantu
polovina iznosa broja norma/časova.


05.12. IZVRŠENjE U VREMENSKIM RAZMACIMA

Ako se narudžbina, koja obuhvata više zgrada, ne izvršava odjednom, već postupno u većim vremenskim razmacima, u tom
slučaju se za vezane poslove koji se odnose na jedan zgrada obračunava naknada koja proizlazi iz celokupne predračunske
vrednosti građenja objekta. Naknada za ostale poslove obračunava se prema predračunskoj vrednosti pojedine faze građenja.


05.13. NARUDžBINA ZA VIŠE OBJEKATA

Ako narudžbina obuhvata više istih objekata, koji se grade istovremeno, na istom mestu i pod istim

uslovima, tipski projektovani ili serijski objekti, za svako ponavljanje obračunava se 40% od

ukupne cene izrade tehničke dokumentacije (projekata).

Istim se smatraju objekti koje se grade prema istom projektu.

Serijskim se smatraju objekti koje se grade prema uglavnom istom projektu.


05.14. RAZLIČITI POSLOVI NA JEDNOM OBJEKTU

U slučaju da se istovremeno obavljaju poslovi dogradnje, adaptacije ili realizacije unutrašnje arhitekture, predračunska cena
građenja utvrđuje se za svaki posao, posebno, a naknada obračunava odvojeno.


05.15. BROJ NORMA/ČASOVA ZA OSNOVNE POSLOVE IZRADE PROJEKATA ARHITEKTURE

Najveći i najmanji broj norma/časova usluga za osnovne poslove koji se odnose

na poslove izrade projekata arhitekture utvrđene su u tabeli 01. _


I (EVRO) KATEGORIJA SLOŽENOSTI

I II III IV V

 

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

m

0,00605

0,01050

0,01050

0,01535

0,01535

0,02525

0,02525

0,03235

0,03235

0,0389

n

0,8760

0,8563

0,8563

0,8371

0,8371

0,8145

0,8145

0,8052

0,8052

0,7982

 

20.000

41

51

51

62

62

82

82

96

96

106

30.000

57

71

71

86

86

112

112

130

130

143

50.000

91

111

111

133

133

172

172

198

198

217

100.000

166

202

202

237

237

302

302

346

346

377

150.000

235

283

283

331

331

417

417

476

476

518

200.000

309

369

369

429

429

536

536

611

611

664

300.000

432

513

513

591

591

733

733

831

831

901

500.000

681

800

800

913

913

1.119

1.119

1.264

1.264

1.364

1000.000

1.249

1.448

<p

1.448

1.632

1.632

1.968

1.968

2.208

2.208

2.372

1.500.000

1.768

2.034

2.034

2.274

2.274

2.718

2.718

3.038

3.038

3.255

2.000.000

2.320

2.652

2.652

2.948

2.948

3.499

3.499

3.900

3.900

4.169

3.000.000

3.244

3.682

3.682

4.062

4.062

4.779

4.779

5.309

5.309

5.660

5.000.000

 

 

5.747

6.277

6.277

7.299

7.299

8.069

8.069

8.571

10.000.000

 

 

 

 

11.213

12.837

12.837

14.100

14.100

14.904

15.000.000

 

 

 

 

15.745

17.860

17.860

19.544

19.544

20.600

20.000.000

 

 

 

 

20.258

22.824

22.824

24.906

24.906

26.197


05.16. BROJ NORMA ČASOVA ZA OSNOVNE POSLOVE IZRADE PROJEKATA UNUTRAŠNjE ARHITEKTURE

Najveći i najmanji broj norma/časova usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove
arhitekto nskog projektovanja unutrašnje arhitekture utvrđene su u tabeli 02.
PVG KATEGORIJA SLOŽENOSTI

I (EVRO)

I II III IV V


 

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

m

0,0792

0,099

0,099

0,1115

0,1115

0,1245

0,1245

0,1450

0,1450

0,1675

n

0,6990

0,6982

0,6982

0,6944

0,6944

0,6920

0,6920

0,6888

0,6888

0,6826

 

20.000

82

101

101

109

109

119

119

132

132

146

30.000

107

132

132

143

143

155

155

172

172

190

50.000

154

190

190

204

204

222

222

246

246

271

100.000

249

308

308

331

331

358

358

397

397

435

150.000

329

406

406

436

436

471

471

522

522

571

200.000

409

505

505

540

540

584

584

646

646

705

300.000

534

659

659

705

705

762

762

841

841

916

500.000

768

948

948

1.012

1.012

1.091

1.091

1.204

1.204

1.306

1.000.000

1.248

1.538

1.538

1.637

1.637

1.763

1.763

1.940

1.940

2.096

1.500.000

1.646

2.029

2.029

2.156

2.156

2.320

2.320

2.549

2.549

2.747

2.000.000

2.044

2.519

2.519

2.674

2.674

2.875

2.875

3.156

3.156

3.395

3.000.000

2.672

3.292

3.292

3.488

3.488

3.747

3.747

4.109

4.109

4.410

5.000.000

 

 

4.732

5.005

5.005

5.370

5.370

5.879

5.879

6.288

10.000.000

 

 

 

 

8.099

8.675

8.675

9.476

9.476

10.092

15.000.000

 

 

 

 

10.733

11.485

11.485

12.529

12.529

13.311


05.17. PROCENTI UKUPNOG BROJA NORMA SATI ZA POJEDINU FAZU OSNOVNIH POSLOVA

OP 01 : PROCENTI FAZA POSLOVA NA IZRADI PROJEKTA ARHITEKTURE ZA GRAĐENjE OBJEKTA OD ZNAČAJA ZA REPUBLIKU

SRBIJE (ČL. 133 ZOPI)


Faza

Osnovni posao

%

01.

Prostorno-programska provera

10

02.

IDR - Idejno rešenje

20

03.

Lokacijski uslovi

3

04.

IDP - Idejni projekat

20

05.

Stručna kontrola IDP

3

06.

PGD - Projekat za građevinsku dozvolu

27

07.

Tehnička kontrola PGD

 

08.

Građevinska dozvola

3

09.

PZI - Projekat za izvođenje

30

10.

Predmer i predračun

8

OP 02 : PROCENTI FAZA POSLOVA NA IZRADI PROJEKTA ARHITEKTURE ZA GRAĐENjE OBJEKTA
Faza Osnovni posao %

01.

Prostorno-programska provera

5

02.

IDR - Idejno rešenje

15

03.

Lokacijski uslovi

3

04.

Projekat za građevinsku dozvolu

30

05.

Tehnička kontrola PGD

 

06.

Građevinska dozvola

3

07.

PZI - Projekat za izvođenje

22

08.

Predmer i predračun

8

OP 03 PROCENTI FAZA POSLOVA NA IZRADI PROJEKTA

ADAPTACIJU I/ILI PROMENU NAMENE OBJEKTA

ARHITEKTURE ZA REKONSTRUKCIJU,

Faza

Osnovni posao

%

01.

Prostorno-programska provera

5

02.

IDR - Idejno rešenje

15

03.

Lokacijski uslovi

3

04.

IDP - Idejni projekat

30

05.

Odobrenje za izvođenje radova

3

06.

PZI - Projekat za izvođenje

22

07.

Predmer i predračun

8

OP 04 : PROCENTI FAZA POSLOVA NA IZRADI PROJEKTA UNUTRAŠNjE ARHITEKTURE OBJEKTA -PROJEKTI ENTERIJERA

Faza

Osnovni posao

%

01.

Prostorno-programska provera

5

02.

IDR - Idejno rešenje

15

03.

Lokacijski uslovi

3

04.

IDP - Idejni projekat

30

05.

Odobrenje za izvođenje radova

3

06.

PZI - Projekat za izvođenje

22

07.

Predmer i predračun

8


Ako naručilac ugovara sa izvršiocem samo jednu fazu projektovanja, procenti utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%. Isto
važi ako naručilac sledeću fazu projektovanja ugovori sa drugim izvršiocem, prethodnom izvršiocu pripada dodatna naknada
u iznosu 30% od faze koju je zadnju izvršio.

u slučaju da PGD - Projekat za građevinsku dozvolu izrađuje projektant koji nije izradio IDR - Idejno rešenje, projektant IDR
može da obračuna naknadu od 10% cene usluga obračunate za izradu PGD -Projekta za građevinsku dozvolu. Naknada za

autorska prava ovim nije određena. u slučaju da PZI -Projekat za izvođenje izrađuje projektant koji nije izradio PGD - Projekat
za građevinsku dozvolu, projektant PGD može da obračuna naknadu od 10% cene usluga obračunate za izradu PZI - Projekta
za izvođenje i predmera i predračuna.


05.18. ODSTUPANjA

Cena projekta dogradnje, interpolacije, ili zgrade koja treba da poštuje zahteve zaštite treba da bude u veća za 10-50% od
cene iz tabele, a u slučaju adaptacije, dogradnje i modernizacije zgrade u visini od 50-90%.

Kada je reč o kompleksima zgrada kao što su: stambena naselja, bolnički, industrijski i skladišni kompleksi, univerzitetski
kompleksi i sveučilišni gradovi, poljoprivredni kompleksi i ekonomije i sl., svaka pojedina zgrada proračunava se posebno u
delu proračunskih troškova i procenata, a posebno se određuje cena dispozicionog - situacionog rešenja kompleksa.


05.19. NAKNADA ZA OSTALE USLUGE VEZANE IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - PROJEKTA

ARHITEKTURE

01. Tehnička kontrola PGD - Projekta za građevinsku dozvolu

Cena usluge iznosi 10% od ukupne cene izrade tehničke dokumentacije.

02. Učešće pri raspisivanju tendera i ugovaranju radova

Cena usluge iznosi 5% od ukupne cene izrade tehničke dokumentacije.

03. Stručni nadzor nad građenjem zgrade i izvođenjem radova

Cena usluge se obračunava prema preporukama u tački 04.24.

04. Projektantski nadzor

Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada, a u zavisnosti od poslova koji se ugovore iznosi od 10 - 30% od
ukupne cene svih faza projekta arhitekture.

05. Koordinacija izrade tehničke dokumentacije

Naknada zavisi od složenosti tehničke dokumentacije i uslugama koje se ugovaraju za posebne stručne oblasti koje se
koordiniraju kao i o rizicima preuzetim za izvršenje kompletnog ugovora o izradi tehničke dokumentacije (svih projekata).
Naknada se određuje kao dodatnih od 5 do 10 % od ukupne cene izrade tehničke dokumentacije (svih ugovorenih projekata).

06. Poslovi glavnog projektanta

Poslovi i odgovornosti glavnog projektanta određeni su Zakonom o planiranju i izgradnji.

Naknada za poslove glavnog projektanta usluge iznosi 5% od ukupne cene izrade tehničke dokumentacije

(svih ugovorenih projekata).

u slučaju da se poslovi glavnog projektanta ugovaraju izvan poslova na koordinaciji, u tom slučaju usluga glavnog projektanta
iznosi 5% od ukupne cene izrade tehničke dokumentacije (svih ugovorenih projekata).


05.20. ODREĐIVANjE I OBRAČUN NAKNADE ZA KONSULTANTSKE POSLOVE

Naknada za konsultantske poslove tehničkog utvrđuje se ugovorom koji ugovorne strane sklapaju u okviru najvećeg i
najmanjeg broja norma/časova a obračunava se prema formuli: Cts= Ns Cs

Cts .............. naknada za konsultantsku uslugu u evrama

Ns ............. broj norma/časova koji se odnosi na konsultantsku uslugu

Cs................ cena norma/časa izvršioca usluge u evrama

Cenu norma/časa izračunava izvršilac prema stvarnim troškovima obavljanja poslova. Najmanji i najveći broj norma/časova za
međuvrednosti predračunske vrednosti građenja navedenih u tabelama broj norma/časova usluge, određuje se prema
formuli:

Ns=m In

pri čemu je:

Ns ........... broj norma/časova

m ............ cena navedena u glavi tabele

n............... cena navedena u glavi tabele

I .............. cena predračunske vrednosti građenja izražena u evrima na dan izrade cene usluge.

Broj norma/časova za osnovne poslove čija je su predračunske vrednosti građenja manje od onih navedenih u pojedinoj
tabeli, može se obračunati kao paušalna.


05.21. BROJ NORMA/ČASOVA ZA KONSULTANTSKE POSLOVE

Najmanji i najveći broj norma/časova usluga za konsultantske poslove obračunavaju se prema podacima utabeli 3.

Predračunska

Kategorija složenosti

vrednost

 

 

građenja

 

 

I (evro)

od

I - V

do

m

0.0005293

0.0006097

n

0,9517

0,9517

20.000

7

8

30.000

10

11

50.000

16

18

100.000

30

35

150.000

44

51

200.000

59

69

300.000

85

99

500.000

140

163

1.000.000

271

315

1.500.000

395

459

2.000.000

531

617

3.000.000

764

888

5.000.000

1.253

1.456

10.000.000

2.423

2.816

15.000.000

3.564

4.143

10.000.000

4.747

5.517

30.000.000

6.835

7.944

50.000.000

11.210

13.028


05.22. ODREĐIVANjE I OBRAČUN NAKNADE ZA POSLOVE STRUČNOG NADZORA

Naknada za poslove nadzora određuje se ugovorom koji ugovorne strane sklapaju u okviru najmanjeg i najvećeg
preporučenog broja norma sati a obračunava se prema formuli: Cn= Ns d' Cs

Cn ............. naknada za poslove stručnog nadzora u evrama

Cs.............. cena norma/časa izvršioca usluge u evrama

Ns............. broj norma sati

Naknada se izračunava za svaku struku posebno.

Cenu norma/časa obračunava izvršilac prema stvarnim troškovima obavljanja poslova. Najmanji i najveći broj norma/časova
za međuvrednosti predračunskih vrednosti gradnje navedenih u tablicama broj norma/časova usluge određuje se prema
sledećoj formuli:

Ns=m d' In

pri čemu je:

Ns ........... broj norma/časova

m ............ cena navedena u glavi tabele

n ............. cena navedena u glavi tabele

I ............... cena predračunske vrednosti građenja izražena u evrama na dan izrade

cene usluge.

Broj norma/časova za osnovne poslove čije su predračunske vrdnosti građenja manje od onih navedenih u pojedinoj tablici,
može se obračunati kao paušalna.

Broj norma/časova za osnovne poslove čije su predračunske vrdnosti građenja veće od onih navedenih u pojedinoj tabeli
mogu se ugovarati slobodno.


05.23. BROJ NORMA/ČASOVA ZA POSLOVE STRUČNOG NADZORA NA GRAĐENjU I IZVOĐENjU RADOVA

Najniži i najviši broj norma sati usluga za poslove stručnog nadzora građenja zgrade i izvođenja radova obračunavaju se
prema podacima u tabeli 4.

Građenje PVG

Kategorija složenosti

I II III IV

 

 

od

do

od

do      od      do      od      do       od     do

Zgrada

m

0,00290

0,00495

0,00495

0,00749 0,00749 0,01222 0,01222 0,01552 0,01552 0,01869

 

n

0,8760

0,8563

0,8563

0,8371   0,8371   0,8145   0,8145   0,8052   0,8052   0,7982

Unutrasnja

m

0,0372

0.0466

0.0466

0,0539   0,0539   0,0587   0,0587   0,0681   0,0681   0,0787

 

n

0,6990

0,6982

0,6982

0,6944   0,6944   0,6920   0,6920   0,6888   0,6888   0,6826

 

 

 

 

 

 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi