Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

petak, 13 septembar 2013

Bijenale arhitekture u Veneciji 2014 - Rezultati konkursa

U konkurenciji od 29 pristiglih radova, Konkursa za projekat predstavljanja Republike Srbije na 14. Bijenalu arhitekture u Veneciji, Stručni savet je, većinom glasova, izabrao projekat pod nazivom 14-14 autorskog tima u sastavu: Marko Salapura, Aleksandar Hrib, Jelena Radonjić, Igor Sladojev i Zlatko Nikolić.

Izveštaj o radu Stručnog saveta, kao i uvid u pristigle radove, biće objavljeni na Veb portalima Muzeja primenjene umetnosti,  Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda u što kraćem roku.Припреме за наступ Србије на Бијеналу архитектуре  Венецији 2014. године већ су у току. Носилац организације је Министарство културе и информисања Републике Србије а реализатор је Удружење архитеката Србије (УАС). Конкурсним надметањем ће се и овај пут доћи до концепта, пројекта и продукције наступа на Бијеналу. Да би конкурс био што боље припремљен, крајем месеца ће бити организован округли сто са темом овогодишњег наступа на Бијеналу на који се позивају сви заинтересовани, поглавито потенцијални учесници на поменутом конкурсу као и остали који сматрају да могу дати допринос теми.

Основна тема округлог стола ће бити разматрање и тумачење кровне теме Бијенала коју је осмислио главни кустос, холандски архитекта Рем Кулхас (Rem Koolhaas); резултат дискусије на округлом столу треба да буде систем полазишта, идеја и принципа који ће послужити као улазни подаци конкурса за избор решења наступа Србије на Бијеналу 2014.

Рокови су релативно кратки, јер је главни кустос отварање Бијенала архитектуре померио на јун месец идуће године ради повезивања са дисциплинама Бијенала уметности које ће се одржати у том термину.

У прилогу шаљемо прву информацију са састанка националних комесара земаља учесница, одржаног у Јуну месецу у Венецији, где су објашњени основни ослонци идеје за Бијенале архитектуре 204. године.

Време и место одржавања округлог стола ће бити накнадно саопштено а додатне информације ће бити постављане на сајт како буду пристизале.

 

С поштовањем и у очекивању сусрета са заинтересованима,

Иван Рашковић

Национални комесар

Републике Србије

за наступ на Бијеналу архитектуре у Венецији 2014. године

 


 

 

 

14. Međunarodna izložba arhitekture/ Fundamentals

od 7. juna do 23. novembra 2014.

01 | 25 | 2013

Kurator: Rem Kolhas

Predsednik Bijenala Paolo Barata (Baratta), zajedno sa kuratorom 14. Međunarodne izložbe arhitekture, Remom Kolhasom (Koolhaas), susreo se danas u palati Đustinijan (Ca’ Giustinian) sa predstavnicima 40 zemalja učesnica na 14. Izložbi koja će se održati u periodu od 7. juna do 23. novembra 2014. godine u Đardinu (gradski park) i Arsenalu (staro brodogradilište) (pred otvaranje 5. i 6. juna) i raznim drugim lokacijama u Veneciji.

Naslov koji je odabrao Rem Kolhas za 14. Međunarodnu izložbu arhitekture glasi:

Fundamentals

Rem Kolhas kaže: “Fundamentals (osnove arhitekture) biće bijenale o arhitekturi, a ne o arhitektama. Nakon nekoliko bijenala posvećenih slavljenju savremenosti, Fundamentals će se fokusirati na istoriju – na neizbežne elemente svekolike arhitekture koje je koristio svaki arhitekta, svuda, i u svako vreme (vrata, pod, plafon, itd.) i na evoluciju nacionalnih arhitektura u posljednjih 100 godina. Kroz tri komplementarne manifestacije - koje će biti održane u Centralnom paviljonu, u Arsenalu, i u nacionalnim paviljonima - ova retrospektiva će doneti novo razumevanje bogatstva osnovnog arhitektonskog repertoara, danas očigledno iscrpljenog.

Imalo je smisla 1914. godine govoriti o "kineskoj" arhitekturi, o "švajcarskoj" arhitekturi, o "indijskoj" arhitekturi. Sto godina kasnije, pod uticajem ratova, različitih političkih režima, različitih stepena razvijenosti, nacionalnih i internacionalnih pokreta u arhitekturi, individualnih talenata, drugarstava, slučajnih ličnih trajektorija i tehnoloških napredaka, arhitektura koja je jednom bila specifična i lokalna postala je razmenljiva i globalna. Nacionalni identititeti su izgleda žrtvovani modernitetu.

Kako smo u znatnoj prednosti zato što otpočinjemo sa radom godinu dana ranije nego što je bilo uobičajeno na dosadašnjim bijenalima, nadamo se da ćemo iskoristiti to ekstra vreme kako bismo uveli određeni stepen koordinacije i koherentnosti među nacionalnim paviljonima. U idealnom slučaju, želeli bismo da se države koje će uzeti učešća angažuju oko jedinstvene teme - Apsorpcija moderniteta: 1914. do 2014. - i da pokažu, svaka na svoj način, procese brisanja nacionalnih karakteristika u korist gotovo univerzalnog usvajanja jedinstvenog modernog jezika u jedinstvenom repertoaru tipologija.

Prvi svetski rat - početak moderne globalizacije - služi kao polazna tačka brojnih narativa. Tranzicija ka nečemu što izgleda kao univerzalni arhitektonski jezik kompleksniji je proces nego što obično mislimo, jer podrazumeva i značajne sudare među kulturama, tehničke izume i neprimetne načine da se ostane "nacionalan".  

U vreme sveprisutnosti Google-istraživanja i izravnavanja kulturalne memorije, od krucijalne je važnosti za budućnost arhitekture vaskrsnuti i pokazati te narative.

Tako što će zbirno prikazati istoriju posljednjih 100 godina, postavke u nacionalnim paviljonima generisaće globalni pregled evolucije arhitekture ka jedinstvenoj, modernoj estetici, a u isto vreme otkriti da su, uprkos globalizaciji, opstale jedinstvene nacionalne osobenosti i mentaliteti koji nastavljaju da egzistiraju i cvetaju uprkos tome što se međunarodna saradnja i razmena intenziviraju..." 

Presednik Paolo Barata objasnio je evoluciju bijenala arhitekture, a time i izbor  Rema Kolhasa, sledećim rečima:

“Mi smo univerzalno prepoznati kao najvažniji događaj u svetu arhitekture; mesto smo na kome Arhitektura govori o sebi samoj i susreće život i društvo u celini. Stoga se proteklih nekoliko godina izbor kuratora i tema zasnivao na svesti o postojanju jaza između “sekularizacije” arhitekture, s jedne strane, i slabljenja kapaciteta društva da izrazi svoje zahteve i potrebe, s druge. Arhitekti su pozvani da prevashodno stvaraju zgrade koje nas ispunjavaju strahopoštovanjem, dok je “uobičajeno” ostaje po strani, do balanosti, ako ne do prostote: modernost je živela loše.

U toku sprovođenja ovog procesa, zamolili smo Rema Kolhasa da se i sam uključi u jedan originalni istraživački projekat.

Izložba takođe evoluira u načinu na koji se organizuje. Nastala kao  “imitacija” umetničke izložbe i razvijena kao “poziv” arhitektima da donesu svoje instalacije, kao što je to slučaj bijenala umetnosti, ova izložba evoluira u glavni izložbeni istraživači projekat koga direktno usmerava kurator (koji se zapravo imenuje za direktora Sektora za arhitekturu Bijenala). Zemljama je pružena prilika da se bolje integrišu u ovaj istraživački projekat. Izložba će biti poboljšana uvođenjem većeg broja aktivnosti koje će se odvijati svo vreme njenog trajanja, sa radionicama i seminarima koji će je obogatiti kao aktivnu-izložbu. Iz tog razloga smo odlučili da predvidimo njeno otvaranje za 7. jun, kao i da  ova izložba traje isto koliko i umetnička izložba (oko 6 meseci).”

14. Međunarodna izložba arhitekture u okviru Bilenala u Veneciji takođe će predstaviti, kao deo svoje tradicije, i nacionalne učesnike kroz njihove izložbe koje će biti otvorene u paviljonima Đardina i u Arselanu, kao i u istorijskom centru grada Venecije.

Ovo izdanje će takođe uključiti i odabrane Kolaterane događaje, koji će biti predstavljeni od strane međunarodnih subjekata i institucija kroz njihove izložbe i inicijative predstavljene u Veneciji u vreme održavanja 14. Izložbe.

 


 

 

 

14th International Architecture Exhibition/ Fundamentals

from 7th June to 23rd November 2014

01 | 25 | 2013

Curator: Rem Koolhaas

The President of la Biennale di Venezia, Paolo Baratta, accompanied by the curator of the 14th International Architecture Exhibition, Rem Koolhaas, met today at Ca’ Giustinian with the representatives of the 40 Countries participating in the 14th Exhibition, which will take place from 7 June to 23 November 2014 at the Giardini and at the Arsenale (Preview on 5 and 6 June) and in various other venues in Venice.

The title chosen by Rem Koolhaas for the 14th International Architecture Exhibition is:

Fundamentals

Rem Koolhaas has stated: “Fundamentals will be a Biennale about architecture, not architects. After several Biennales dedicated to the celebration of the contemporary, Fundamentals will focus on histories – on the inevitable elements of all architecture used by any architect, anywhere, anytime (the door, the floor, the ceiling etc.) and on the evolution of national architectures in the last 100 years. In three complementary manifestations – taking place in the Central Pavilion, the Arsenale, and the National Pavilions – this retrospective will generate a fresh understanding of the richness of architecture’s fundamental repertoire, apparently so exhausted today.

In 1914, it made sense to talk about a “Chinese” architecture, a “Swiss” architecture, an “Indian” architecture. One hundred years later, under the influence of wars, diverse political regimes, different states of development, national and international architectural movements, individual talents, friendships, random personal trajectories and technological developments, architectures that were once specific and local have become interchangeable and global. National identity has seemingly been sacrificed to modernity.

Having the decisive advantage of starting work a year earlier than the Biennale’s typical schedule, we hope to use this extra time to introduce a degree of coordination and coherence among the National Pavilions. Ideally, we would want the represented countries to engage a single theme –Absorbing Modernity: 1914-2014 – and to show, each in their own way, the process of the erasure of national characteristics in favour of the almost universal adoption of a single modern language in a single repertoire of typologies.

The First World War – the beginning of modern globalization – serves a starting point for the range of narratives. The transition to what seems like a universal architectural language is a more complex process than we typically recognize, involving significant encounters between cultures, technical inventions and imperceptible ways of remaining “national.” In a time of ubiquitous google research and the flattening of cultural memory, it is crucial for the future of architecture to resurrect and expose these narratives.

By telling the history of the last 100 years cumulatively, the exhibitions in the National Pavilions will generate a global overview of architecture’s evolution into a single, modern aesthetic, and at the same time uncover within globalization the survival of unique national features and mentalities that continue to exist and flourish even as international collaboration and exchange intensify…

President Paolo Baratta explained the evolution of the Architecture Biennale and consequently the choice of Rem Koolhaas:

“We are universally recognized as the most important event in the world for Architecture; we are the place where Architecture talks about itself andmeets life and society at large. For this reason over the past few years our choices of curators and themes have been based on the awareness of thegap between the “spectacularization” of architecture on the one hand, and the waning capacity of society to express its demands and its needs on the other hand. The architects are called upon prevalently to create awe-inspiring buildings and the “ordinary” is going astray, towards banality if not squalor: a modernity lived bad.

At the culmination of this process we have asked Rem Koolhaas to engage himself in an original research project.

The Exhibition is also evolving in the way it is organized. Born as an “imitation” of the Art Exhibition and developed to “invite” architects to bring us their installations, just like for the Art Biennale, it is evolving into a major Exhibition-research project conducted directly by the curator (who is in fact appointed as the director of the Architecture sector of the Biennale). The countries are offered the opportunity for a better integration into this research project. The Exhibition will be enhanced by an increasing number of activities throughout its duration, with workshops and seminarsthat enrich it as an active-Exhibition. For this reason we have decided to anticipate the opening date to the 7th of June and to make the Exhibition last as long as the Art Exhibition (about 6 months).”

The 14 International Architecture Exhibition of la Biennale di Venezia will also present, as is traditional, the National Participations with their own exhibitions in the Pavilions at the Giardini and at the Arsenale, and in the historic city centre of Venice.

This edition will also include selected Collateral Events, presented by international entities and institutions, which will present their exhibitions and initiatives in Venice concurrently with the 14th Exhibition.

Pročitano 4989 puta
 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi