Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

STATUS SAMOSTALNOG UMETNIKA I SAMOSTALNOG STRUČNJAKA U KULTURI ZA PODRUČJE ARHITEKTURA

 

Reprezentativno udruženje u kulturi

UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE – UAS


OBJAVLJUJE
STALNI POZIV
ZA STICANJE STATUSA SAMOSTALNI UMETNIK – ARHITEKTA I SAMOSTALNI STRUČNJAK U KULTURI – ARHITEKTONSKI KRITIČAR, TEORETIČAR ARHITEKTURE, ISTORIČAR ARHITEKTURE
U ČETVOROGODIŠNJEM PERIODU

 

1) Ko može da stekne ovaj četvorogodišnji status ?

Arhitekta koji ispunjava zakonske uslove u skladu sa Zakonom o kulturi RS (http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/zakon_o_kulturi) a potom uslove iz Pravilnika o merama i kriterijumima za sticanje statusa arhitekta-umetnik i arhitekta-stručnjak u kulturi (u prilogu) a po obrazovanju možete biti evidentirani preko UAS-a (http://www.u-a-s.rs/images/downloads/Statut%20UAS.pdf)

2) Gde treba da predam zahtev za evidentiranje ?

Ukoliko procenjujete da ispunjavate uslove iz stavke broj 1, zahtev i potrebna dokumenta možete predati u Udruženju arhitekata Srbije – UAS, ul. Kneza Miloša 7a, Beograd , 011/3230-059,011/3239-754, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. svakog radnog dana 09,00 do 15,00 časova ili preko gradskih društava arhitekata – članova UAS.

3) Koja prava ovaj status nosi ?

Nezaposleni arhitekta, evidentiran kao arhitekta-umetnik ili arhitekta-stručnjak ima pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje ukoliko ispunjava kriterijume lokalne zajednice kojoj pripada po mestu boravka (primer grada Novog Sada) http://www.novisad.rs/lat/obavestenje-o-uplacivanju-doprinosa-za-samostalne-umetnike-od-strane-grada-novog-sada)

4) U kom periodu je otvoren konkurs ?

Konkurs je stalno otvoren počevši od 01.07.2017. godine

 

5) Ko i kada donosi odluku o dodeli statusa i upisa u evidenciju ?

Odluku o dodeli statusa donosi Komisija. Komisija se sastaje prema potrebi a najmanje jednom u tri meseca: u januaru, aprilu, julu i oktobru. Bliži uslovi i rad Komisije kao i vrednovanje kriterijuma koje treba da ispuni kandidat za dodelu statusa utvrđeni su Pravilnikom o radu komisije za utvrđivanje statusa lica koje samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture Udruženja arhitekata Srbije.
link na: UAS_PRAVILNIK_KOMISIJA_SAMOSTALNI UMETNIK.pdf

 

 

6) Koji su opšti uslovi koje mora da ispunjava kandidat za status samostalnog umetnika odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi za područje - Arhitektura ?

Opšti uslovi su :
1) da je državljanin Republike Srbije;
2) da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3) da nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu;
4) da se samostalnom umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja, radi obezbeđivanja uslova za život i rad
5) da je stekao visoko obrazovanje odgovarajućeg obrazovnog profila ili, izuzetno, da se najmanje četiri godine profesionalno i samostalno bavi umetničkom delatnošću u oblasti kulture kao osnovnim zanimanjem nezavisno od stečenog obrazovanja, u slučaju da za profil samostalne delatnosti ne postoji odgovarajuće obrazovanje u sistemu obrazovanja, priznaje se profesionalno i samostalno bavljenje umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture ukoliko su ispunjeni bliži kriterijumi za područje – arhitektura;
6) da ostvaruje rezultate u profesionalnom bavljenju umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture na teritoriji Republike Srbije, odnosno da ispunjava bliže uslove, merila i kriterijume predviđene ovim pravilnikom.

7) Koji su bliži kriterijumi uslovi koje mora da ispunjava kandidat za status samostalnog umetnika za područje – Arhitektura ?

Bliži kriterijumi za samostalnog umetnika – arhitekta su :
- dva realizovana arhitektonska dela (nove zgrade ili značajne rekonstrukcije), ili
- četiri realizovana enterijera ili parterna uređenja, ili
- pet nerealizovanih arhitektonskih projekata (minimum na nivou idejnih rešenja), ili
- dve samostalne arhitektonske izložbe (u izložbenim prostorima sa umetničkim savetom), ili
- šest izlaganja na kolektivnim arhitektonskim izložbama (u izložbenim prostorima sa umetničkim savetom), ili
- dva nagrađena ili otkupljena projekta na domaćim konkursima za arhitektonska dela od javnog značaja (poput muzeja, galerija, institucija u oblasti kulture i sl.), ili
- jedan nagrađeni ili otkupljeni projekat na međunarodnom arhitektonskom konkursu.

Za područje arhitekture samostalnim umetnikom smatra se i lice koje obavlja sledeće umetničke aktivnosti:
1) Vođenje kreativnog procesa – razvoj arhitekture na osnovu dokumentarnih ili ličnih materijala učesnika u procesu, kroz individualni i kolektivni autorski rad s ciljem postizanja umetničkih i širih razvojnih rezultata i ishoda (voditelj procesa na četiri projekta);
2) Umetnička direkcija – programska direkcija manifestacija ili umetničkih i razvojnih projekata u oblasti arhitekture, zasnovana na autorskom konceptu, te srodne odgovorne delatnosti od opšteg interesa, za čije obavljanje je neophodna i nezamenjiva umetnička ekspertiza:
(1) programska direkcija manifestacija ili njihovih segmenata u oblasti arhitekture – na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom i okružnom nivou ili na nivou velikih gradova (umetnički ili programski direktor na dve manifestacije);
(2) selekcija programa u oblasti arhitekture (selektor dve manifestacije ili projekta) na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom i okružnom nivou ili na nivou velikih gradova;
(3) učešće u stručnom žiriju (član žirija osam manifestacija, žiriranih programa i drugih projekata u oblasti arhitekture na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom i okružnom nivou ili na nivou velikih gradova).
3) Edukacija i podsticanje dostupnosti i razvoja arhitekture:
(1) umetnički pedagoški rad s decom, mladima i drugim grupama korisnika u oblasti arhitekture (četiri puna procesa ili godišnja radna ciklusa);
(2) autorski rad na razvoju i edukaciji publike u cilju afirmacije estetskog i racionalnog razumevanja umetničkih dostignuća i rezultata u oblasti arhitekture:
(3) osmišljavanje i izvođenje interaktivnih obrazovno-vaspitnih, animacijskih i drugih razvojnih programa (npr. u okviru međuresorne saradnje kulture i turizma) s različitim grupama publike (četiri zaokružena programa);
(4) razvoj autorskih instrumenata za podsticanje dostupnosti i razvoja umetnosti u oblasti arhitekture: osmišljavanje, kreiranje i uređivanje priručnika, udžbenika, zbirki, tematskih izdanja, časopisa i drugog u oblasti arhitekture (objavljenih 15 autorskih tabaka stručnog teksta).

8) Koji su bliži kriterijumi koje mora da ispunjava kandidat za status samostalnog stručnjaka u kulturi za područje – Arhitektura ?

Bliži kriterijumi za samostalnog stručanjaka - arhitektonski kritičar, istoričar arhitekture, teoretičar arhitekture su :
- objavljenih 12 autorskih A4 tabaka, stručnih ili naučnih tekstova koji su u vezi sa arhitekturom, ili
- četiri autorska projekta izložbe iz oblasti arhitekture, ili
- jedna objavljena knjiga, monografija ili publikacija, recenzirana od strane renomiranih domaćih ili stranih recenzenata.

8) Koja dokumentaciju prilaže podnosilac zahteva – kandidat za sticanje statusa ?

Podnosilac prilaže sledeća dokumenta:
1) izjavu datu pod moralnom i materijalnom odgovornošću da se umetničkom ili drugom delatnošću bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja i da nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu;
2) fotokopiju ili iščitanu ličnu kartu;
3) fotokopiju dokaza o poslednjem završenom stepenu školovanja (diploma, uverenje, i sl,) ili licencu ukoliko je kandidat stekao;
4) uverenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane nadležne filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) podatke o adresi i kontaktima;
6) dokaze o profesionalnom radu i ispunjenosti bližih kriterijuma:
- za samostalnog umetnika – arhitekta: portfolio sa radovima na A3 formatu, u štampanoj formi i u .pdf u i druge dokaze o profesionalnom radu i ispunjenosti bližih kriterijuma (objavljeni tekstovi, knjige, publikacije, programe, imenovanja žirija i sl.)
- za samostalnog stručnjaka – arhitektonski kritičar, istoričar arhitekture, teoretičar arhitekture:
objavljeni tekstovi, knjige, monografije ili publikacije sa recenzijom i drugi dokazi o profesionalnom radu i ispunjenosti bližih kriterijuma.
7) druga potrebna dokumenta po zahtevu Komisije (fotokopija radne knjižice, fotokopija vojne knjižice i druga dokumenta koja su značajna za regulisanje socijalnih prava podnosioca).


PDF - PRAVILNIK

 


ČLANARINA 2023

 

Poštovani

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2023. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2023.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,
office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije,

 

PRISTUPNICA.doc

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi