Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

utorak, 01 novembar 2011

Idejno rešenje dogradnje gradske biblioteke u Novom Sadu

Raspis Konkursa bio je oglašen u utorak, 1. novembra 2011. godine u listu „Dnevnik“. U raspisom zakazanom terminu, do dana 1. decembra 2011. godine, do 18 časova, prispelo je 59 radova. Nakon pregleda i razmatranja radova, članovi Žirija u sastavu: mr Miloš Pankov, direktor Gradske biblioteke u Novom Sadu (predsednik Žirija), Radoje Cvetkov,dipl.inž.arh. (zamenik predsednika Žirija), Gordana Đilas, dipl.inž.arh., Nataša Šijan, dipl.inž.arh. i dr Željko Vučković, stručnjak iz oblasti bibliotekarstva, doneli su jednoglasnu odluku:

PRVU NAGRADU
dobija rad
pristigao pod rednim brojem 34; pod šifrom 24911
Autor projekta:
Đorđe Bajilo, dipl.ing.arh.
Koautorski tim: 
Jadranka Bugarski, dipl.ing.arh.
Slobodanka Milošević, dipl.ing.arh.
Jelena Kordić, dipl.ing.arh.
Vizuelizacija:
Srđan Aćin


DRUGU NAGRADU
dobija rad
pristigao pod rednim brojem 51; pod šifrom 30891

Autorski tim:

Ivan Nikolić, d.i.a.
Jovana Savić, d.i.a.
Milica Golić, m.arh.
Miloš Paunović, d.i.a.
Marko Petrović, m.arh.
Bogdan Obradović, apsolvent arhitekture

 

TREĆU NAGRADU
dobija rad
pristigao pod rednim brojem 8; pod šifrom 50000
ARCHTIC.d.o.o.
Autor:
Zoran Radojičić, dipl.ing.arh.
Projektanti:
Vladana Talić, dipl.ing.arh.
Jelena Vitas, dipl.ing.arh.
Nina Vlajković, dipl.ing.arh.
Saradnik:
Irena Ostojić
3D model:
Branko Jovanović, dipl.ing.arh.

Javna izložba konkursnih radova biće organizovana u roku od 30 dana u saradnji sa Društvom arhitekata Novog Sada, a o tačnom datumu svi zainteresovani biće obavešteni informacijom na veb prezentaciji Biblioteke"> - http://www.gbns.rs/.

 

 

 


 

Gradska biblioteka u Novom Sada i Društvo arhitekata Novog Sada
raspisuju opšti javni anonimni arhitektonski konkurs za izradu idejnog rešenja dogradnje

Gradske biblioteke u Novom Sadu


1. OPŠTI USLOVI 

Karakter konkursa Po vrsti konkurs je opšti javni Prema zadatku konkurs je arhitektonski Po obliku konkurs je jednostepeni Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni Predmet konkursa Predmet konkursa je idejno arhitektonsko rešenje dogradnje postojećeg objekta Gradske biblioteke u Novom Sadu, Dunavska ulica 1, na delu parcele broj 9423 u KO Novi Sad I. 

Cilj konkursa 

Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije idejno arhitektonsko rešenje dogradnje objekta Gradske biblioteke za namenu dodatnog korisničkog i kancelarijskog prostora. Sadržaji treba da doprinesu formiranju savremenog bibliotečkog centra za kategorije korisnika (koje dosad nisu imale adekvatan prostor), informatički centar, multifunkcionalnu salu i druge prateće namene. 

Zadatak konkursa 

Zadatak konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rešenja dogradnje postojećeg objekta biblioteke, orijentisanog prema Gimnazijskoj ulici u Novom Sadu na delu parcele koju koristi Gradska biblioteka u Novom Sadu. Konkursnim rešenjem definisati odnose sadržaja iz projektnog zadatka i projektovati objekat primeren neposrednom okruženju zaštićenog starog gradskog jezgra. Konkursni uslovi Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica koja u svom timu imaju bar jednog diplomiranog inženjera arhitekture- odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije (licenca Inženjerske komore Srbije koja počinje sa brojem 300). 

Podloge 

Konkursni materijal učesnici konkursa mogu besplatno preuzeti sa sajta Društva arhitekata Novog Sada- www.dans.org.rs 


2. SADRŽAJ KONKURSNOG RADA 

Učesnici su obavezni da u okviru konkursa dostave sledeću dokumentaciju: Tekstualno obrazloženje u 6 primeraka sa tabelarnim pregledom postignutih površina i njihovih namena, i sa smanjenim grafičkim prikazima. Obrazloženje treba da predstavi ideju i idejna tehnička rešenja. Tekstualno obrazloženje dostaviti u A4 formatu.

Grafički prilozi koje je potrebno dostaviti su:
1.Situacija_______________________________________________________________1:250
2. Osnova prizemlja sa funkcionalnom šemom i tabelarnim prikazom površina prostorija________________________________________________________________1:100 
3. Osnova sprata sa funkcionalnom šemom i tabelarnim prikazom površina prostorija________________________________________________________________1:100 
4. Osnova potkrovlja sa funkcionalnom šemom i tabelarnim prikazom površina prostorija________________________________________________________________1:100 
5. Osnova krovnih ravni_____________________________________________________1:100
5. Minimalno 2 karakteristična preseka_________________________________________1:200 
6. Fasade objekta_________________________________________________________1:200 
7. Trodimenzionalna predstava (aksonometrija, izometrija, 3d model). Najmanje 2 prikaza sa vizurom Gimnazijske ulice: iz Zmaj Jovine ulice i sa Trga republike (nastavak Kosovske ulice sa strane Riblje pijace). 
8. Za potrebe raspisivača potrebno je dostaviti grafičke priloge rešenja na CD-u (u 300 dpi, u formatu jpg. ili tiff.). 

3. OPREMA KONKURSNOG RADA 

3.1. Grafički prilozi se dostavljaju na formatu 70 x 50 cm, ili svedeni na ovaj format. 

3.2. Svi prilozi moraju biti označeni šifrom od pet brojeva u gornjem desnom uglu.

3.3. Listovi treba da budu označeni brojevima u donjem desnom uglu.

3.4. Svi grafički prilozi moraju biti upakovani u neprozirnu rolnu ili mapu na čijoj unutrašnjoj strani mora biti spisak svih priloga. Na omotu se nalazi samo šifra. 

3.5. Uz rad se prilažu dve koverte sa šifrom u gornjem desnom uglu: jedna sa naznakom "PODACI ZA KONTAKT" i druga sa naznakom "AUTOR" sa procentualnom raspodelom sredstava od nagrade ako ima više od jednog autora i saglasnost da se autorstvo može objaviti prilikom eventualne izložbe konkursnih radova. 

4. DOKUMENTACIJA KOJA SE DAJE UČESNICIMA 

Raspis konkursa Projektni zadatak Snimak postojećeg stanja: osnova prizemlja, sprata i potkrovlja (jpeg. format) Standardi za javne biblioteke u Republici Srbiji Zakon o bibliotečkoj delatnosti Informacija o lokaciji Uslovi i mere tehničke zaštite Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada Lična karte Gradske biblioteke u Novom Sadu Fotografije postojećeg stanja 

5. ROKOVI 

Konkurs počinje da teče od 01. 11. 2011. godine. Rok za predaju radova je 01. 12. 2011. godine do 18,00 časova u prostorijama u potkrovlju Gradske biblioteke u Novom Sadu, Dunavska 1 (ulaz iz Gimnazijske ulice), 21000 Novi Sad. Radovi poslati poštom moraju stići na navedenu adresu najkasnije do gore definisanog roka. Radovi koji stignu posle ovog roka neće biti razmatrani. 

Učesnici mogu postavljena pitanja slati na  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. "> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  e-mail adresu Društvu arhitekata Novog Sada, 
kontakt osoba: Svetlana Falb tel: 021/ 423-485 

Rad Žirija na pregledu i ocenjivanju radova će biti završen do 05. 12. 2011.

6. NAGRADE 

Fond za nagrade je predviđen u neto iznosu:

- PRVA NAGRADA 170.000 dinara 

- DRUGA NAGRADA 90.000 dinara 

- TREĆA NAGRADA 60.000 dinara 

Nagrađeni radovi postaju vlasništvo investitora koji ih može koristiti u celosti ili u pojedinostima.
Prvonagrađeni rad stiče pravo na dalju tehničku razradu. 


7. ŽIRI KONKURSA

Članovi žirija su: 

Miloš Pankov, direktor Gradske Biblioteke u Novom Sadu- predsednik 

Radoje Cvetkov, arhitekta- zamenik predsednika, 

Gordana Đilas, arhitekta- član 
Nataša Šijan, arhitekta- član 
Dr Željko Vučković, stručnjak iz oblast bibliotekarstva- član 


8. RAD ŽIRIJA I KRITERIJUMI 

Žiri će vrednovati konkursne radove prema sledećim okvirnim kriterijumima: - Poštovanje uslova raspisa i programa konkursa - Koncept rešenja primeren značaju predviđenih sadržaja - Funkcionalnost rešenja - Korišćenje savremene tendencije u oblikovanju - Racionalnost i ekonomičnost ponuđenog rešenja 

9. PRAVA I OBAVEZE INVESTITORA I AUTORA NAGRAĐENIH RADOVA 

Investitor- Gradska biblioteka u Novom Sadu se obavezuje da nakon odluke žirija isplati tri nagrade čime stiče sva prava na korišćenju odabranih rešenja. 

10. ZAVRŠNE ODREDBE 

Žiri neće razmatrati radove koji su odstupili od izričitih uslovljenosti datim u programu i propozicijama konkursa, nepotpune radove (koji ne sadrže sve priloge navedene u stavkama 2. i 3.) kao i neblagovremeno dostavljene radove.

Pročitano 10300 puta
 


ČLANARINA 2023

 

Poštovani

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2023. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2023.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,
office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije,

 

PRISTUPNICA.doc

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi