Odštampajte ovu stranicu
četvrtak, 01 mart 2018

КОНКУРС за израду урбанистичко - архитектонског решења дела „Старе чаршије“ и непосредног окружења - идејно решење новог моста у Ивањици

 

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, бр. 31/2015)

 

Расписује КОНКУРС за израду урбанистичко - архитектонског решења

дела „Старе чаршије“ и непосредног окружења - идејно решење новог моста

у Ивањици

 

 1. 1.Назив, адреса и интернет страница Расписивача и Спроводиоца Конкурса

Назив и адреса: Општина Ивањица, Венијамина Маринковића бр. 1, 32250 Ивањица Интернет страна: http://www.ivanjica.gov.rs/

 

 1. 2.Назив Конкурса

Урбанистичко - архитектонско решење дела „Старе чаршије“ и непосредног окружења - идејно решење новог моста у Ивањици

 

 1. 3.Врста Конкурса

Конкурс је према праву на учествовање отворени, према циљу је пројектни, према степену спровођења је једностепени конкурс, а по начину предаје конкурс је анонимни.

 

 1. 4.Предмет и циљ Конкурса

Конкурс третира просторно - културно историјску целину од великог значаја за Републику Србију (сегмет у зони старог трга, градске цркве, Каменог моста и Техничке школе) и простор непосредно уз зону заштите, тако што предвиђа измештање саобраћаја са Kаменог моста, интегришући мост са црквеном портом, старим тргом и појасом реке, али и на постојеће градитељско наслеђе ослања конструкцију планираног новог моста (100 m низводно од Kаменог моста).

Усвајањем урбанистичко архитектонског решења поставиће се координате којима ће се зауставити девастациони процеси, враћање старог сјаја и трајна заштита Каменог моста.

 

 1. 5.Опис конкурсног задатка

Задатак Конкурса је израда урбанистичко - архитектонског решења дела „Старе чаршије“ и непосредног окружења - идејно решење новог моста у Ивањици, са свим елементима који се захтевају Програмом Конкурса.

Плански основ за урбанистичко - архитектонски конкурс је План детаљне регулације туристичко - рекреативне зоне „Јаковића поље“ („Службени лист општине Ивањица“, бр. 2/2017), Препорука Завода за заштиту споменика културе Краљево, Решење о мерама техничке заштите Завода за заштиту споменика културе Краљево и детаљне саобраћајне смернице за изградњу новог моста у центру Ивањице.

 

 1. 6.Услови Конкурса

Право учешћа на Конкурсу имају сва физичка и правна лица са стеченим стручним знањима из области архитектуре и грађевинарства, без обзира на њихову територијалну припадност. Учесници Конкурса имају слободу да у своје тимове укључе и стручњаке из других струка у циљу унапређења конкурсног решења. Учесник на Конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.

 

 1. 7.Обавезни услови за учешће на Конкурсу

Обавезни услови за учешће на Конкурсу су да конкурсни рад мора бити:

-          достављен на време и на начин утврђен Расписом,

-          израђен у складу са техничким захтевима и да садржи све делове који су дати у Распису и Програму Конкурса.

 

 1. 8.Жири Конкурса
 2. 1.проф. др Мирко Ковачевић, дипломирани инжењер архитектуре, председник
 • главни архитекта Обнове Хиландара
 1. 2.Гордана Гаврић, дипломирани археолог, члан
 • саветник у Заводу за заштиту споменика културе Краљево
 1. 3.др Ненад Шекуларац, дипломирани инжењер архитектуре, члан
 • ванредни професор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду
 1. 4.Миљко Главинић, дипломирани инжењер архитектуре, члан
 • руководилац Одељења за урбанизам и комуналне послове Општинске управе општине Ивањица
 1. 5.Драгослав Николић, дипломирани економиста, члан
 • руководилац Одељења за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Ивањица

Заменици чланова Жирија

 1. 1.Јелена Јовановић, дипломирани инжењер саобраћаја, заменик члана 4.
 • саобраћајни инспектор у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Ивањица
 1. 2.Данијела Љубојевић - Вуловић, дипломирани просторни планер, заменик члана 5.
 • саветник у Одељењу за урбанизам и комуналне послове Општинске управе општине Ивањица

Известилац:

 1. 1.Радмила Ружичић, дипломирани инжењер архитектуре
 • саветник у Одељењу за урбанизам и комуналне послове Општинске управе општине Ивањица

Секретар конкурса:

 1. 1.Сања Симићевић, дипломирани правник
 • млађи саветник у Одељењу за урбанизам и комуналне послове Општинске управе општине Ивањица

 

 1. 9.Обавезе Наручиоца према одлуци Жирија

Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донесену у складу са Правилником и засновану на професионалним и етичким начелима рада.

 

 1. 10.Конкурсна документација садржи:
 • Распис Конкурса,
 • Програм Конкурса у дигиталном формату,
 • Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 3,
 • геодетска подлога локације и непосредног окружења у дигиталном формату,
 • фотодокументација у дигиталном формату.

 

 1. 11.Место и начин преузимања конкурсне документације

Увид и преузимање конкурсне документације, врши се на интернет страници Наручиоца: http://www.ivanjica.gov.rs/, или личним преузимањем на адреси Општина Ивањица, Венијамина Маринковића бр. 1, 32250 Ивањица, у периоду од 01.03.2018. године, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова.

 

 1. 12.Конкурсни рокови
 • Почетак конкурсног рока / датум оглашавања 01.03.2018. године;
 • Рок за постављање питања и обилазак локације је до 30.03.2018. године,

-          Питања се могу постављати на е-mail адресу: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. "> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ;

 • Рок за одговоре на питања је 13.04.2018. године,

-          Одговори Жирија на постављена питања ће бити објављени на интернет страници Општине Ивањица http://www.ivanjica.gov.rs/ у року од десет радних дана од истека рока за постављање питања и исти ће бити доступни на интернет страни Наручиоца до истека рока за предају радова;

 • Рок за предају радова је до 25.05.2018. године,

-          Радови се морају предати до 15:00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) на писарници Општинске управе општине Ивањица, са адресом, Венијамина Маринковића бр. 1, 32250 Ивањица, радови који стигну после рока за предају се неће узимати у обзир приликом разматрања;

 • Објављивање резултата Конкурса и извештај рада Жирија је 02.07.2018. године,

-          Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет страници Наручиоца: http://www.ivanjica.gov.rs/;

 • Постконкурсне активности ће трајати до 31.07.2018. године,

-          О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити обавештени на интернет страници Наручиоца: http://www.ivanjica.gov.rs/;

 • Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима Конкурса биће организована 01.08.2018. године.

 

 1. 13.Садржај конкурсног рада

Конкурсни рад је скуп графичких, текстуалних, нумеричких и других прилога које учесник Конкурса предаје на вредновање и избор Жирију. Учесник може да преда само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи једно решење и састоји се од следећих прилога у аналогном и дигиталном облику:

 

Текстуални део (аналогни и дигитални облик)

 1. I.Опис и образложење предложеног решења,
 2. II.Оквирне предрачунске вредности предложеног решења за сегмент 1 и сегмент 2,
 3. III.Умањени графички прилози на А3 формату,
 4. IV.Попуњени прилози (дати у конкурсној документацији).

Графички прилози (аналогни и дигитални облик)

 1. I.Композиционо решење физичке структуре са уређењем отворених простора са елементима нивелације, регулације и обликовања простора (Р - 1:500);
 2. II.Предлог архитектонско – урбанистичког решења подручја у оквиру тражене границе Конкурса, са уређењем партера и потребним изгледима (најмање четири изгледа) (Р - 1:500);
 3. III.Сегмент 1 - Предлог архитектонско – урбанистичког решења новопројектованог моста са уређењем партера на парцелама 1332/1, 1332/2, 1078, 1077/1, 1079/1, 1079/2, 1076, 1077/3 и 1077/2 и потребним пресецима (најмање један пресек кроз мост) и изгледима (најмање четири изгледа) (Р - 1:250);  
 4. IV.Сегмент 2 - Предлог архитектонско – урбанистичког решења уређења партера у зони парцела 1070, 1069, 1071, 1332/1 и 1333 са решењем платоа испред цркве и Каменог моста и приступа улици 13. септембар и потребним изгледима (најмање четири изгледа) (Р - 1:250);
 5. V.Тродимензионална представа предложеног решења подручја у целини, и у сегментима 1 и 2; компјутерска презентација тродимензионалних приказа и/или радна макета);
 6. VI.Прилог/прилози по избору.
 7. VII.Прилози (обрасци) дати у конкурсној документацији (аналогни облик)
 8. a.Прилог 1 – Чек листа,
 9. b.Прилог 2 – Изјава,
 10. c.Прилог 3 – Подаци за повраћај рада.

 

Сви наведени елементи, текстуални и графички прилози наведеног садржаја, као и попуњени обрасци дати конкурсном документацијом, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

 

 1. 14.Начин техничко - обликоване обраде конкурсног рада

Текстуални део

 • Опис и образложење предложеног решења и оквирне предрачунске вредности предложеног решења, за сегмент 1 и сегмент 2, на А4 формату доставити у 6 примерака;
 • Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део у горњем десном углу насловне стране, и нумерисани у доњем десном углу;
 • Умањени графички прилози на А3 формату доставити у 6 примерака;
 • Попуњени прилози (дати у конкурсној документацији).

Графички део

 • Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 cm у једном примерку;
 • Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу, и нумерисани у доњем десном углу.

 

Прилози (обрасци) дати у конкурсној документацији

 • Прилози 1, 2 и 3, дати конкурсном документацијом, се достављају у једном примерку на начин описан Расписом Kонкурса.

 

Сви прилози, графички и текстуални, се предају у затвореном, непрозирном пакету у коме мора бити:

 1. 1.списак свих прилога (ПРИЛОГ 1 – чек листа) и
 2. 2.две затворене коверте („АУТОР“ и „АДРЕСА ЗА ПОВРАТАК РАДА“).

На спољашњој страни пакет се означава само истом шифром.

 

Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу,

 • Коверта са назнаком "АУТОР" треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву учесника о прихватању услова Конкурса и начина расподеле награда, као и имена, адресе (поштанска и e-mail) и контакт телефон аутора конкурсног рада и сарадника укључених у израду конкурсног рада; ауторски тим (коаутори) или правна лица која учествују у својству учесника обавезно наводе лице овлашћено за заступање, (ПРИЛОГ 2 - изјава);
 • Коверта са назнаком "АДРЕСА ЗА ПОВРАТАК РАДА", треба да садржи податке о поштанској адреси на коју се, након Конкурса, доставља конкурсни рад. (ПРИЛОГ 3 – подаци за повраћај рада).

 

Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење и варијанте решења нису дозвољене.

Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и пакет, означавају се истом шифром.

Све прилоге, текстуалне и графичке, обавезно је доставити и у електронскоj форми, у pdf формату, у резолуцији од 200dpi, на СD-у или на флеш меморији.

Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

 

 1. 15.Критеријуми Жирија за оцену радова

Поред поштовања и задовољења услова из Програма Конкурса и конкурсног задатка, те усклађености конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:

 • Карактер и квалитет новог урбаног идентитета подручја у контексту слике града;
 • Урбанистичко - архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике целине и карактеристичних делова:

-        Однос према градитељском и културном наслеђу и однос према ширем окружењу,

-        Однос према непосредном окружењу и контактном подручју;

 • Програмска и тржишна оправданост предложеног решења;
 • Приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива решења, очување и унапређење квалитета животне средине);
 • Спроводљивост решења;
 • Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.

 


 

 1. 16.Износ накнаде за радове

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 (шест) радова који одговарају пропозицијама Конкурса доделиће се награде и откупи и то на следећи начин:

 1. 1.награда: 180.000,00 динара
 2. 2.награда: 120.000,00 динара
 3. 3.награда: 60.000,00 динара

Фонд за откуп радова износи 360.000,00 динара

Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника и засновану на професионалним и етичким начелима рада, са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда. Жири има право да по вредновању резултата, а уз сагласност Расписивача, изврши другачију расподелу укупног фонда предвиђеног за награде и откупе.

Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови извршити према одлуци Жирија, а у складу са конкурсном документацијом - Расписом.

 

 1. 17.Начин реализације првопласираног рада, правне и финансијске последице везане за врсту и висину награда

-          Награђени рад користиће се у целости, или његовим деловима представљаће саставни део техничке документације и биће коришћен као идејни концепт и пројектни задатак у поступку спровођења јавне набавке за израду главног пројекта за изградњу Новог моста у Ивањици и као архитектонско - урбанистички оквир по којем ће се поступати приликом партерног уређења предметне локације;

-          Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови извршити према одлуци Жирија, а у складу са конкурсном документацијом и Расписом;

-          Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим именом објавио ауторско дело чином предаје на Конкурс;

-          Ауторски тим чине потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих зајeдничких ауторских права;

-          Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа пренос свих имовинских права аутора Расписивачу уколико је предметни рад награђен или откупљен;

-          Награђени и откупљени радови могу се користити у целини или у деловима, и кроз израду планске и техничке документације биће прилагођени ситуацији на терену, односно просторним и техничким могућностима и ограничењима;

-          Наручилац нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке документације;

-          Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Наручилац може консултовати ауторе награђених и откупљених радова током даље разраде пројекта, а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мери (сваку евентуалну сарадњу стране ће регулисати посебним уговором);

-          Аутори задржавају право на публиковање својих радова;

-          Наручилац има права да користи све пристигле радове, да их публикује и промовише резултате Конкурса.

 


 

 1. 18.Садржај изјаве учесника

Учесник Конкурса је анонимно физичко или правно лице, или више лица које је преузело конкурсну документацију, израдило и предало конкурсни рад у складу са конкурсном документацијом и Расписом.

Садржај Изјаве учесника обухвата следеће:

-          Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима, сарадника), адреса из л.к. и бр. л.к,

-          Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника,

-          Изјава о прихватању услова Конкурса и начину расподеле награда,

-          Изјава о преносу свих имовинских права аутора,

-          Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен или откупљен,

-          Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника, о именовању лица кojе испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa Рaспису Кoнкурсa, oднoснo испуњава услове учeшћa нa Кoнкурсу,

-          Начин расподеле евентуалне новчане награде дате у процентима са подацима за уплату за наведена лица (ауторе и сараднике),

-          Изјаву о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави имe(на) аутора у случају да није међу награђеним и откупљеним конкурсним радовима.

 

 1. 19.Језик Конкурса

Конкурс се спроводи на српском језику.

 

 

 

у Ивањици,

 

РАСПИСИВАЧ КОНКУРСА

Дана 01.03.2018. године

 

Председник општине

 

 

 

 

 

Зоран Лазовић

Pročitano 1400 puta