Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

sreda, 13 april 2016

ОТВОРЕНИ, ИДЕЈНИ, МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА У СЈЕНИЦИ

ОПШТИНА СЈЕНИЦА

 

У складу са чланом 40. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, бр. 58/2012)

расписује

ОТВОРЕНИ, ИДЕЈНИ, МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС
ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА У СЈЕНИЦИ

 

1. Расписивач и спроводилац конкурса:

Расписивач: Општина Сјеница
Организатор: Удружење урбаниста Србије
Суорганизатор: Удружење архитеката Србије

2. Циљ конкурса:

Циљ конкурса је избор најбољег идејног урбанистичко-архитектонског решења.

Расписивању урбанистичко-архитектонског конкурса се приступило у циљу преиспитивања функционалних и просторних потенцијала централног подручја Сјенице, као и избора намена и садржаја који би обогатили понуду центра града и ширег градског језгра.

Циљ конкурса је да се добију разноврсна идејна решења којима треба да се дефинишу просторна организација и уређење и то пре свега:

 • уређење и преобликовање обале реке Грабовице у делу који се налази у обухвату конкурса (предлог партерног уређења са предлогом намена и планираних садржаја, саобраћајем и нивелацијом);
 • програмска и моделска анализа блокова у обухвату конкурса (дистрибуција садржаја, могућност раста и позиционирања физичке структуре...);
 • распоред зеленила и зелених површина, и хортикултурног уређења простора;
 • идејног архитектонског решење објекта „Дома културе“ – мултифункционалног објекта са културним и комерцијалним садржајима уз улицу Милорада Јовановића са предлогом подземне гараже
 • уређење и преобликовање спомен-парка и спомен-чесме у обухвату конкурса са акцентом на његово повезивање са централним делом града (Корзо и река Грабовица).
 • идејно архитектонско решење једног од ново-планираних знаменитих објеката, по избору и мишљењу аутора;
 • уређење партера, урбани мобилијар и остали декоративни елементи;

 

 

3. Тип конкурса

Конкурс је међународни.

Према врсти: конкурс је отворени, јавни.
Према задатку: идејни, урбанистичко-архитектонски.
Према начину и предаји рада: анониман.

4. Опис и задатак конкурса

Предмет конкурса је израда урбанистичко-архитектонског решења централног подручја Сјенице.

Кроз конкурсно решење потребно је испитати могућности уређења и преобликовања централног подручја Сјенице и то у делу дуж корита реке Грабовице, затим у делу спомен-парка / спомен-чесме и по блоковима који улазе у обухват конкурса. У складу са тим потребно је приказати могућности моделског и програмског обликовања блокова и урбане структуре у обухвату конкурса (физичка структура, садржаји, саобраћајно решење, партерно уређење...), затим идејно решење уређења приобаља реке Грабовице (преиспитивање могућности формирања шеталишта дуж приобаља, могућност дистрибуције различитих садржаја (комерцијалних, услужних, спортско-рекреативних...), предлог партерног решења и уређења урбаног мобилијара...), као и могућности уређења спомен-парка са спомен-чесмом (могућност повезивања овог дела са централним Корзом.

Конкурс такође треба да садржи идејно архитектонско решење мултифункционалног објекта (позиционираног уз Улицу Милорада Јовановића) са културним и комерцијалним садржајима и подземном гаражом, или идејно архитектонско решење једног од ново-планираних знаменитих објеката, по избору и мишљењу аутора. На овом месту је започета изградња Дома културе, али су радови обустављени, па се предложено решење може надовезати на постојећи, делом изведени објекат или се може дати потпуно ново идејно решење.

Конкурсом се бира програмско, урбанистичко, композиционо и пејзажно решење предметне локације и идејно архитектонско решење за претходно наведени објекат, и изабрани објекат по избору аутора, као и партерно, односно пејзажно уређење анкетних делова конкурса.

5. Учесници конкурса

На конкурсу могу учествовати сва правна и физичка лица која преузму конкурсни материјал. Сваки од учесника конкурса, појединац или група, има право учешћа на овом конкурсу са само једним радом. На конкурсу не могу учествовати лица која су непосредно ангажована у организацији конкурса, као ни лица која су у њиховом најужем сродству и која најнепосредније са њима сарађују у време трајања конкурса.

 

6. Обавезни услови за учешће на конкурсу

Обавезни услови за учешће на конкурсу су:

 • да конкурсни рад мора да буде достављен на време и на начин утврђен овим расписом конкурса;
 • да конкурсни рад мора да буде израђен на начин техничко-обликовне обраде и да садржи све делове одређене овим расписом конкурса.

7. Састав жирија

Жири конкурса је у следећем саставу:

 • Хазбо Мујовић, дипл. инж. маш - председник жирија;
 • Едис Муминовић, дипл. инж. ел – заменик председника жирија;
 • Јасминка Рожајац, дипл. инж. арх - представник расписивача;
 • Мр Џемила Бегановић, дипл. инж. арх - представник Државног Универзитета у Новом Пазару;
 • Јасна Ловрић, дипл. инж. арх - представник Удружења урбаниста Србије;
 • Александар Милановић, дипл. инж. арх - представник Удружења урбаниста Србије;
 • Проф. Иван Рашковић, дипл. инж. арх - представник Удружења архитеката Србије;

 

Заменици чланова жирија:

 • Есад Муминовић, дипл. инж. арх
 • Проф. др Миодраг Ралевић, дипл. инж. арх

 

Известиоци:

 • Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог
 • Татјана Симоновић, дипл.инж.арх

 

8. Садржај конкурсне документације

Конкурсна документација садржи:

 • распис конкурса;
 • програм конкурса у дигиталном формату;
 • геодетска подлога централног подручја и непосредног окружења у дигиталном формату;
 • фотодокументација у дигиталном формату;

Програм конкурса између осталог обухвата и: опште услове конкурса, повод за израду конкурса, опис локације, задатак и циљеве конкурса, планске и програмске препоруке и услове, генезу и развој централног дела обухвата конкурса, планску документацију која се односи на обухват конкурса и шире окружење, као и фотодокументацију.

 

9. Услови, износ накнаде, начин и адреса преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама Удружења урбаниста Србије- Улица кнеза Милоша бр. 9/1, 11000 Београд, као и просторијама Стручне службе Општине Сјеница- Улица краља Петра I бр. 1, 36310 Сјеница, или путем пријаве на мејл: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. и Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. уз приложен доказ о уплати накнаде од 2000,00 РСД на жиро рачун Удружења урбаниста Србије и жиро рачун Општине Сјеница, за преузимање конкурсне документације.

Контакт особа испред Општине Сјеница:
Едис Муминовић, дипл. инж. ел
контакт телефон: 020/ 744-287
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Контакт особа испред УУС-а:
Светлана Јаковљевић, дипл. инж. арх
контакт телефон: 011/ 3347-418 , 063/8105-864 , 069/1105-864
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

10. Конкурсни рокови

Почетак конкурсног рока / датум оглашавања конкурса је – 8. април 2016. године;
Конкурс почиње да тече од - 8. април 2016. године;
Пријем пријава и преузимање конкурсне документације је од - 8. април 2016. године;
Постављање питања и достављање одговора је до - 25. април 2016. године;
Предаја конкурсних радова је - 15. јун 2016. године;
Отварање конкурсних радова и почетак рада жирија је - 17. јун 2016. године;
Завршетак рада жирија је - 20. јун 2016. године;
Отварање изложбе конкурсних радова је – током јула месеца;

11. Садржај конкурсног рада

Конкурсни рад представља скуп графичких, текстуалних, нумеричких и других прилога које учесник конкурса предаје на вредновање и избор жирију. Учесник конкурса, појединац или група, може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи једно решење и састоји се од следећих прилога у аналогном и дигиталном облику:

 • програмско-планско решење организације простора - саобаћајно решење, дистрибуција садржаја са планираним капацитетима и урбанистичким показатељима подручја непосредног контекста (Р – 1:2500);
 • композиционо решење физичке структуре са профилацијом уличних токова, уређењем отворених простора са елементима нивелације, регулације и обликовања простора ужег подручја (Р – 1:1000);
 • предлог архитектонско-урбанистичког решења централног подручја са уређењем партера, потребним пресецима (најмање два пресека) и изгледима (најмање четири изгледа) (Р – 1:500);
 • идејно решење изабраног сегмента подручја са потребним основама и изгледима објеката (Р – 1:250);
 • тродимензионална представа предложеног решења централног подручја у целини и/или у сегментима; компјутерска презентација тродимензионалних приказа и/или радна макета;
 • приказ тока остварења понуђеног решења (просторног, економског, технолошког, итд.) од постојећег до планираног стања у облику који одговара учесницима (ликовно, дијаграмски, описно, шематски, итд.);
 • текстуални прилог са табеларним приказом остварених капацитета и показатеља по сегментима (блоковима) централног подручја (у 12 примерака);
 • процена потребних улагања за реализацију предложеног решења;
 • прилог по избору

12. Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада

Графичке прилоге приказати у техници по избору учесника, а на формату 70/100cm.

Сви прилози треба да буду нумерисани у доњем десном углу и означени шифром од шест карактера у горњем десном углу.

Текстуално образложење приредити као засебан прилог у 12 (дванаест) примерака. Један примерак текста приложити уз елаборат.

Уз рад се предају две запечаћене коверте са шифром: једна коверта са ознаком „АУТОР“ (у којој се поред списка аутора наводи и представник ауторског тима) и друга са ознаком „Адреса за повратак рада“.

13. Критеријуми жирија који ће бити примењени при оцењивању радова

Жири ће све пристигле радове вредновати према следећим критеријумима:

 • одговор на тему конкурса;
 • концепт решења;
 • програм и структура решења;
 • актуелност решења у савременом архитектонском и урбанистичком дискурсу
 • однос према заштити, очувању и унапређењу културно-традиционалног наслеђа;
 • финансијска рационалност у реализацији конкурсног решења;
 • одрживост и могућност фазне реализације;

14. Врста и висина награда, откупа и обештећења, које расписивач додељује

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 8 (осам) радова који одговарају пропозицијама конкурса, доделиће се награде и откупи и то на следећи начин:

 

 • награда – 4000 €
 • награда – 1500 €
 • награда – 1000 €

Фонд за откуп радова износи 1500 € и предвиђена је додела два/три откупа. Откуп радова, може се, али не мора, реализовати, у зависности од квалитета приспелих радова.

Жири ће расподелу награда и откупа извршити у свему према одредбама Правилника о конкурсима из области архитектуре и урбанизма. Жири има право да по вредновању резултата, а уз сагласност расписивача, изврши другачију расподелу укупног фонда предвиђеног за награде и откупе.

15. Начин реализације првопласираног рада

Награђени и откупљени радови постају власништво расписивача конкурса који их може користити у целости или у деловима.

Аутори награђених радова ће бити укључени у даљу разраду Плана детаљне регулације, у својству члана стручног тима и консултанта.

16. Услови заштите ауторских права

Аутор је дужан да поштује услове расписа и општих конкурсних услова у погледу реализације рада након завршеног конкурса. Ауторска права се штите у складу са прописима Републике Србије.

17. Језик конкурса

Расписивач расписује и спроводи конкурс на српском и енглеском језику.

Pročitano 4669 puta
 


ČLANARINA 2023

 

Poštovani

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2023. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2023.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,
office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije,

 

PRISTUPNICA.doc

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi