Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

ponedeljak, 30 jun 2014

"Arhitekta" kao profesija nije prepoznata kao nadležnost resornog Ministarstva

Poštovane kolege i prijatelji Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda,

ovom prilikom želimo da Vas obavestimo a kao što ste informisani iz medija, da je u pripremi Peta izmena i dopuna  Zakona o planiranju i izgradnji, čijim odredbama se reguliše obavljanje stručnih poslova i sfera delovanja arhitekata kao i posledično određuju uslovi za stvaranje kvalitetnog građenog prostora u našoj zemlji.

S obzirom na potpunu zapuštenost ovog dela legislative koja nije unapređena i usaglašena sa zakonima Republike Srbije već čitavu deceniju i koja u potpunosti zapostavlja stručne interese stavljajući ih, prema pravilu, iza interesa drugih učesnika u postupcima koje utvrđuje kao i na aktuelni početak pregovora o pristupanju EU, UAS i DAB su nadležnom Ministru dostavili komentare i obrazloženja mera, koje je u pripremi, ključnog sektorskog Zakona neophodno implementirati sa ciljem STVARNOG regulisanja nagomilanih problema u ovoj oblasti.

U priloženoj dokumentaciji se možete informisati o sadržaju komentara i predlozima mera, kao i o sadržaju dokumenata na koje smo se tokom pripreme dopisa Ministru pozivali a sa kojima je neophodno usaglašavanje.

 


Из контаката са Министарством грађевинарства и урбанизма претходне Владе Републике Србије, као и Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије у току 2014. године Удружење архитеката Србије информисано је да “архитекта” као професија није препозната као надлежност ресорног Министарства.

У светлу усаглашавања Законодавства РС са препорукама и мерама ЕУ, у Преговарачком поглављу бр. 3, неопходно је УСКЛАЂИВАЊЕ актуелних закона са Директивом ЕУ 36/2005 и изменама Директивом 55/2013 – о признавању професионалних квалификација као и Директивом ЕУ 123/2006 – о услугама на унутрашњем тржишту, и омогућавање спровођења мера ЕУ директива кроз допуне у законодавству Републике Србије.

1.1. Утврђивање начина признавања професионалних квалификација и увођење професионалног назива “архитекта” (у складу са професионалним квалификацијама за регулисану професију), Директива 36/2005 и 55/2013;

1.2. Формирање надлежног тела – регулаторног тела за потврђивање професионалних квалификација и обједињавања пружања услуга архитеката – Комора, Савет или сл., где архитекти додељују квалификације архитектима;

1.3. Утврђивање стручних послова који могу да се, у складу са професионалним квалификацијама обављају самостално;

1.4. Утврђивање облика рада за обављање стручних послова који могу да се, у складу са професионалним квалификацијама, обављају самостално;

1.5. Увођење регулисаног самосталног рада у делатности за регулисану професију кроз Уредбу о стручним пословима у архитектонској и инжењерској делатности или посебан Закон о стручним пословима у архитектонској и инжењерској делатности којим би се објединили сви елементи и мере.

 

А. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ И АРГУМЕТИ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ

Неусаглашеност Закона о планирању и изградњи са Законом о класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 104/09) Уредба Владе РС о класификацији делатности, (110-5482/2010, 29. јула 2010. године), иначе NACE rev 2.0, усклађена са ЕУ класификацијом;

До доношења ове Уредбе, стручни послови обухваћени Законом о планирању и изградњи (у даљем тексту ЗПИ) налазили су се разврстани у следећим групама:

7420 : Архитектонске и инжењерске активности и технички савети,

са уписом у привредни регистар по делатностима;

74201 : Просторно планирање (укључује урбанистичко планирање);

74202 : Пројектовање грађевинских и других објеката;

74203 : Инжењеринг;

Делатности извођења радова;

Према овој класификацији се и врши лиценцирање физичких лица у ИКС.

Према Уредби из 2010. стручни послови се налазе у  групи:

711:  Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање,

           са уписом у привредни регистар по делатностима;

7111: Архитектонска делатност

Обухвата:

 - давање архитектонских савета који се односе на:

 * израду нацрта и планова пројеката;

 * урбанистичко и просторно планирање и пројектовање крајолика;

7112  : Инжењерске делатности и техничко саветовање

Обухватају:

- инжењерски дизајн (тј. примену закона физике и принципа инжењерства у дизајнирању машина, материјала, инструмената, структура, процеса и система) и консултантске активности у вези са:

* машинама и процесима

* пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај

* пројектима управљања водама

- израду и реализацију елабората у области електротехнике, рударства, хемије, машинства, индустрије и сигурносног система

- израду пројеката који се користе за климатизацију, расхлађивање, пречишћавање и испитивање загађености ваздуха, у области акустике итд.

 - геофизичка, геолошка и сеизмолошка мерења

 - геодетске активности:

* премеравање граница и терена

* хидролошко мерење

* подземно мерење

* пружање картографских информација

Такође, у Закону о планирању и изградњи није прописано лиценцирање физичких лица према делатностима, а није спроведено ни кроз одредбе овлашћења за рад у делатностима (регистар за обављање послова пројектовања који никад није успостављен, па је тумачење да је то АПР).

Неусаглашеност са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 36/2011 и 99/2011)

До сада је опште мишљење да је преузетник правно лице и као такав се спроводи у Закону (ЗПИ). Према одредбама Закона о привредним друштвима:

Физичко лице са радном способношћу: предузетник (бироа и др).

Правно лице: привредно друштво (ДОО, АД и др).

У Закону о планирању и изградњи се барата појмовима: 'правно лице или предузетник'. Овакве одредбе се односе на пословање, а не на стручне услове. Одредбе закона не би требало да на тај начин да ограничавају облик за обављање стручних послова, односно рада у делатности.

3.Неусаглашеност са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) и Правилником о листи стручних, академских и научних назива  (“Сл. гласник РС”, бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/2011, 54/2011 – испр. и 44/2013)

У Закону о планирању и изградњи, у одредбама о лиценцирању и овлашћењима физичких лица, као и организацији ИКС и даље се налазе дефиниције које се односе на стара академска звања, на пример :

дипломирани инжењер архитектуре (дипл.инж.арх) – што је академско звање које је важило до 2005. године и односило се на лице које је стекло високо образовање из области архитектуре у трајању од пет година.       

Од 2005. Године уведена су звања која се стичу дипломама на следећим студијама:

основне академске студије (180 ЕСПБ – 3 године) -  инжењер архитектуре (инж. арх).

основне академске студије (240 ЕСПБ – 4 године)  - дипломирани инжењер архитектуре (дипл. инж. арх) .

мастер академске студије (180+120=300 ЕСПБ – 5 година) - мастер инжењер архитектуре (маст. инж. арх).

Иако се лиценцирање физичких лица односи на високо образовање другог степена (мастер академске студије) у трајању од пет година за академско звање – мастер инжењер архитектуре, одредбе ЗПИ се односе на академско звање – дипломирани инжењер архитектуре, што се односи на завршене основне академске студије у трајању од четири године.

 

4. Организацију и лиценцирање спроводи ИКС на основу пренесених овлашћења

Измене у систему образовања и пристеклим стручним звањима нису спроведене доследно у организацији и одредбама на основу којих је основана Инжењерска комора Србије, ИКС, као тело за издавање и одузимање лиценци за рад у стручним пословима:

4.1. Дефинише се професионални назив инжењер на основу академског назива, што искључује друге врсте едукације из области архитектуре, као и неадекватан третман академског образовања у складу са коментаром у тачки 01.03.

2.4.2. Дефинишу се псеудо стручни називи на основу позиције у изради извршних докумената (планови, пројекти...) на пример: одговорни пројектант, одговорни урбаниста, са нејасним системом стручног овлашћивања, па према томе и одговорности која заправо и не постоји. Овакве одредбе одговорности постоје у већини Закона у ЕУ, али са јасно наведеним системом овлашћивања.

4.3. Област Архитектуре је прописима у РС утврђена као двојна област. Наиме, област Архитектуре припада групацији техничко-технолошких наука, као и уметности. Оваквом организацијом лиценцирања се компетенција архитеката своди на искључиво технички карактер.

 

Б. ПРЕДЛОЗИ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ

Усаглашавање професионалних квалификација архитеката према мерама које утврђује Директива 36/2005 и измене Директива 55/2013

3.1. Успостављање професионалне квалификације “архитекта” (слично као “адвокат”), уместо постојеће псеудо професије “одговорни пројектант”.

Професионална квалификација „архитекта“ се утврђује на основу Одредби дела 8: Архитекта, нарочито чл 49. Директиве. Оваква квалификација подразумева испуњеност услова академске квалификације у трајању од пет година из области архитектуре према свим аспектима од техничко-технолошког, преко друштвено-хуманистичког до уметничког, приправнички стаж под надзором у трајању од две године и положен стручни испит из области архитектуре, за посебне аспекте (пројектовање, урбанизам);

Архитектонски факултет Универзитета у Београду је већ програмом из 2005. ускладио академске квалификације са земљама ЕУ, као високо рангирана школа архитектуре у Европи [i]што потврђује признавање дипломе од стране Републике Француске као и актуелна валидација за RIBA (Royal Institute Of British Architects – регулаторно тело архитеката у Великој Британији) – RIBA 2: академска квалификација.  RIBA 3 је ниво стручног испита за професионалну квалификацију “architect” (http://www.architecture.com/EducationAndCareers/BecomingAnArchitect/BecomingAnArchitect.aspx#.U1oGAP4bf4Y)

Утврђивање стручних послова које „архитекта“ може да обавља:

01. Руковођење израдом просторних планова уз укључивање других специјализација;

02. Руковођење израдом урбанистичких планова уз укључивање других специјализација; и

01. Архитектонско пројектовање;

02. Вршење техничке контроле архитектонских пројеката;

03. Давање савета у области архитектуре;

04. Надзор над извођењем радова;

у архитектонској делатности, према одредбама прописа којим се утврђује класификација делатности.

3.2. Успостављање “Регулаторног тела” за утврђивање професионалне квалификације “архитекта” и праћење квалитета самосталног пружања услуга у архитектонској делатности.

Регулаторно тело до сада није успостављено иако део послова ове врсте обавља ИКС. Пријемом кандидата у Регулаторно тело потврђује се професионална квалификација архитекте, и преноси одговорност за квалитет обављања стручних послова и самостално пружање услуга у надлежностима професије „архитекте“. Регулаторно тело се брине о свим другим условима којима се омогућава квалитет рада у професији као што су на пример уговори, ценовник, образовање, осигурање и др.

3.3. Успостављање посебног стручног звања „овлашћени архитекта“ којим се дефинише ниво професионалне квалификације и обједињују разлике у академским квалификацијама (дипл. инж. арх, маст. инж. арх.), образовање у школама које су наглашено техничке (маст. инж. арх.) или уметничке (мастер архитекта).

4. Успостављање система овлашћивања – лиценцирања

Преглед система лиценцирања у региону

Хрватска > академски - Magistar inženjer arhitekture > професионални – ovlašćeni arhitekt > регулаторно тело за архитектуру > Hrvatska komora arhitekata (HKA)

Словенија > академски – Univ.dipl.inž.arh. > професионални – ovlaščeni arhitekt > регулаторно тело Zbornica za Arhitekturu in Prostor Slovenije (ZAPS)

Чешка > академски – Ing.Arch. - > професионални > autorizovaný architect > регулаторно тело Česka komora arhitektu (ČKA)

Србија > академски – дипл.инг.арх > професионални > одговорни пројектант (инжењер) > регулаторно тело Инжењерска комора Србије (ИКС)

Предлог система овлашћивања

Академска квалификација ( дипл.инж.арх.  и мастер.инж.арх. ) – 5 година;

Стручни испит са потврдом ментора да је радио под надзором – 2 године;

Захтев за издавање лиценце за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача – 1 година – испуњеност услова за утврђивање професионалних квалификација;

По издавању лиценце, захтев за упис у регистар Коморе;

Упис у регистар – пријем у регулаторно тело, додела стручног назива, ('овлашћени архитекта') са правом на самостално обављање стручних послова и рад у делатности;

Регистрација у АПР у за самостално обављање стручних послова – статус самосталног бироа;

Комора у регистру евидентира да ли овлашћени архитекта обавља послове самостално, или у оквиру привредног друштва, или јавног предузећа које може да обавља стручне послове;

Запослени у управи могу да имају лиценцу, али не треба да имају овлашћење. Пензионери, могу да имају лиценцу, а уколико самостално обављају послове и имају овлашћење не могу да примају пензију;

Комора потврђује квалитет пружања услуга па самим тим и прописује услове нпр. Перманентно образовање и сл.

 

6. Успостављање одговарајућих статусно правних облика за самостални рад у делатности и самостално пружање услуга.

Уобичајени систем самосталног пружања услуга у архитектонској делатности је сличан оном у адвокатској делатности – Закон о адвокатури („Службени гласник РС”, број 31/2011 и 24/2012 одлука УС), или како је уређено нпр. Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

(Република Хрватска, 2008., измена 2013). Систем подразумева самостално обављање архитектонске делатности у различитим статусно правним облицима:

Овлашћени архитекта делатност обавља самостално (регистрован у АПР са посебним рачуном, одговарајући порески систем углавном паушал, одговорност личном имовином);

Заједнички пројектантски биро (два овлашћена архитекта);

Пројектантско друштво (више овлашћених архитеката);

У оквиру привредног друштва (одговорност на ДОО, АД или сл.);

У складу са Законом о привредним друштвима, адекватан систем би био :

01. Овлашћени архитекта делатност обавља самостално (регистрован у АПР са посебним рачуном, одговарајући порески ситем углавном паушал, одговорност личном имовином, запослени код овлашћеног архитекте)

02. У оквиру привредног друштва (одговорност на ЈП, ДОО, АД или сл).

Надамо се да постоји могућност да се предложене мере укључе у регулисање положаја архитеката и да би њихова примена допринела унапређењу услова рада и последично, вишем квалитету грађеног простора у Србији.

 

 

Direktiva 36 2005 hr priznavanje kvlaifikacija.pdf
Klasifikacija delatnosti rs.pdf
Direktiva 36 2005 izvod hr priznavanje kvalifikacija.pdf
Direktiva 55 2013 hr iid priznavanje kvalifikacija.pdf
Direktiva 123 2006 hr o uslugama.pdf
Pravilnik o listi strucnih akademskih i naucnih naziva rs 81 2010.pdf

Pročitano 10032 puta
 


ČLANARINA 2023

 

Poštovani

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2023. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2023.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,
office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije,

 

PRISTUPNICA.doc

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi