Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

 

PDF verzija

 

U skladu sa ciljevima Udruženja arhitekata Srbije, a na osnovu člana 8. Statuta,
Upravni odbor UAS donosi


PRAVILNIK
GODIŠNJIH NAGRADA ZA ARHITEKTURU UDRUŽENJA ARHITEKATA SRBIJE


Član 1.
Godišnje nagrade za arhitekturu i Povelja Udruženja arhitekata Srbije (u daljem tekstu: Godišnje nagrade) su priznanja za izuzetan stvaralački doprinos u oblasti arhitekture.


Član 2.
Udruženje arhitekata Srbije dodeljuje godišnju Nagradu „Aleksej Brkić“ autorima pojedincima ili autorskim timovima, iz oblasti arhitekture za najuspelije arhitektonsko delo realizovano u protekloj godini u zemlji.
Udruženja arhitekata Srbije dodeljuje Povelju Udruženja arhitekata Srbije za delo naših autora realizovano u inostranstvu.
Udruženje arhitekata Srbije dodeljuje godišnju Nagradu za najuspeliji studentski projekat arhitekture, studentima arhitekture, nastao u toku nastavnog procesa u protekloj godini.


Član 3.
Godišnje nagrade dodeljuju se svake godine.
U jednoj godini dodeljuje se po jedna nagrada i povelja.
Jednoj ličnosti nagrada odnosno Povelja može biti dodeljena više puta.


Član 4.
Pravo da konkurišu za Godišnje nagrade imaju svi arhitekti članovi društava arhitekata sa teritorije Srbije, za objekat realizovan u zemlji i regionu kao i studenti arhitekture za najuspeliji studentski projekat.
Za Nagradu za najuspeliji studentski projekat arhitekture ne može biti predložen rad u slučaju da je mentor tog rada član žirija Godišnje nagrade.


Član 5.
Dela koja konkurišu za Godišnje nagrade UAS mogu predložiti društva arhitekata sa teritorije Srbije, sam žiri i autori sami, kao i druga lica.
Upravni odbor Udruženja arhitekata Srbije, na predlog Žirija, može pozvati i više drugih lica – nominatora, da izvrše izbor i daju predloge za dela koja konkurišu za Godišnje nagrade.
U slučaju angažovanja nominatora, njihova imena moraju biti navedena u objavi – raspisu konkursa.


Član 6.
Svaki autor ili autorski tim, odnosno student ili grupa studenata mogu podneti više radova koji konkurišu za Godišnje nagrade.
Radovi koji konkurišu za Godišnje nagrade predaju se Udruženju arhitekata Srbije najkasnije do kraja aprila tekuće godine, a datum se precizira objavom - raspisom konkursa.

 

Član 7.
Upravni odbor Udruženja arhitekata Srbije dužan je da objavi konkurs za Godišnje nagrade najkasnije u mesecu februaru za nagradu u tekućoj godini, a datum se precizira objavom- raspisom konkursa.
Objavljivanje se vrši putem sredstava javnog informisanja ili veb sajta Udruženja arhitekata Srbije koja pokrivaju celu teritoriju Republike.


Član 8.
Godišnje nagrade se dodeljuju ako je za nagrade pravovremeno prijavljena odgovarajuća kandidatura i ako Žiri donese pozitivnu odluku.


Član 9.
Predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:
- prijavu kandidata sa informacijom o objektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu; a naročito, dokaz o članstvu područnog Društva arhitekata, grafičke priloge (situaciju osnove i preseke) koji će omogućiti odgovarajući uvid u sadržaj i rešenje, kratko tekstualno objašnjenje i fotografije objekta iz kojih se može sagledati ukupan gabarit.
- izjavu da je objekat završen u godini za koju konkuriše.
- ranije objavljene ocene, mišljenja, kritike i drugi raspoloživi materijal (ukoliko postoje) koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov doprinos i podkrepljuje razlog za kandidaturu.
Za predloženi studentski projekat, predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:
- prijavu kandidata sa informacijom o projektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu, grafičke priloge projekta koji će omogućiti uvid u sadržaj i rešenje, tekstualni opis projekta, preporuku mentora kao i drugi raspoloživi materijal o studentskom projektu.


Član 10.
Žiri Godišnje nagrade arhitekture je organ Udruženja arhitekata Srbije, čiji je zadatak da na osnovu podnetih predloga i sprovedenog postupka utvrđivanja vrednosti donese odluku o nagrađivanju.


Član 11.
Vrednovanje i ocenu uspešnosti kandidovanih radova vrši Žiri.
Žiri Godišnjih nagrada ima najmanje pet članova.
Članove Žirija imenuje upravni odbor Udruženja arhitekata Srbije, iz redova članova Društava svojih članica.
Članovi Žirija imenuju se iz redova poznatih, priznatih i istaknutih pregalaca u arhitekturi.
Imenovani članovi Žirija između sebe na prvoj sednici biraju predsednika Žirija.
Članovi Žirija autonomno odlučuju o dobitnicima Godišnjih nagrada UAS.
Izboru mogu prisustvovati i predlagati kandidate za člana Žirija i predstavnici Društava sa teritorije Srbije, članice UAS-a.
Mandat članova Žirija traje godinu dana.
Članovi Žirija mogu biti ponovo birani nakon trogodišnjeg perioda.
Za člana Žirija poželjno je imenovanje dobitnika Godišnje nagrade za arhitekturu iz prethodne godine.


Član 12.
U prošireni sastav Žirija mogu se birati i poznati i priznati javni radnici i stvaraoci kao konsultanti, koji će svojim angažovanjem doprineti adekvatnijoj odluci o dobitnicima Godišnjih nagrada.

 

Član 13.
Žiri Godišnje nagrade arhitekture je obavezan da se pre donošenja odluke o izboru radova za uži krug i dodeli nagrade, po pravilu na terenu upozna sa delima koja su konkurisala za nagradu izuzimajući dela realizovana u inostranstvu.


Član 14.
Žiri Godišnje nagrade odlučuje na svojim sednicama.
Odluke su punovažne ako sednici prisustvuje većina članova Žirija, a odluka je valjano doneta ako je za nju glasalo više od polovine prisutnih članova.
Ukoliko je sednica sazvana neposredno radi izbora nosioca nagrade, sednici Žirija moraju prisustvovati svi čanovi Žirija.
Ukoliko se na sednici utvrdi da iz opravdanih razloga sednici ne prisustvuju svi članovi Žirija, sednica će se odložiti za kasniji termin, ali ne duži od 10 dana.
Ukoliko se situacija ponovi Žiri će odlučivati kao i na redovnim sednicama.


Član 15.
Odluka o dodeljivanju Godišnjih nagrada, po obavljenom postupku i ocenjivanju donosi se glasanjem (o načinu glasanja odlučuje sam Žiri).
Ukoliko se glasanjem nije postigla saglasnost o jednom odnosno dva predloga za konačnu odluku, Žiri će ponoviti usaglašavanje i glasanje za svakog kandidata posebno.
Za dva kandidata sa najvećim brojem glasova iz prethodnog postupka, konačna odluka donosi se ponovnim glasanjem.
Odluka je valjana ako je kandidat dobio prostu većinu glasova.


Član 16.
Žiri odluke donosi samostalno, većinom glasova, a u skladu sa Kodeksom arhitekata, i kriterijumima koje sam postavi.
Pri razmatranju i ocenjivanju Žiri uzima u obzir sve vrednosti tog dela koje su odlučujuće za ocenu izuzetnog doprinosa arhitekturi.
Odluke Žirija su konačne.
Žiri daje pisano obrazloženje za prispele radove, a posebno za radove kojima je dodelio nagradu godišnju Nagradu »Aleksej Brkić“, za delo realizovano u zemlji, Povelju Udruženja arhitekata Srbije za delo realizovano u inostranstvu i Nagradu za najuspeliji studentski rad.


Član 17.
Ukoliko Žiri smatra da kvalitet radova koji konkurišu za Godišnje nagrade nije zadovoljavajući, nije u obavezi da dodeli nagradu ali je u obavezi da sačini obrazloženje.


Član 18.
Članovi Žirija dužni su da primene pravilnik i njegove kriterijume.
Članovi Žirija obavezni su da redovno učestvuju u radu Žirija, sem imenovanih članova iz proširenog sastava, koji se po temama pozivaju na sednice.


Član 19.
Žiri je obavezan da o svom radu vodi zapisnik.
Zapisnik o radu Žirija treba da sadrži: broj radova koji su kandidovani za Godišnje nagrade, broj sednica i tok rada Žirija, obrazloženje za sve radove, mišljenja članova Žirija koja nisu prihvaćena ukoliko to član Žirija posebno zahteva.

Član 20.
Godišnje nagrada UAS: Nagrada „Aleksej Brkić“ za delo realizovano u zemlji i regionu, Povelja Udruženja arhitekata Srbije za delo realizovano u inostranstvu i Nagrada za najuspeliji studentski projekat sastoje se od Plakete, (Povelje).


Član 21.
Uručenje Godišnjih nagrada ima manifestacioni karakter afirmacije arhitekture i arhitekata.
Nagrade se javno objavljuju, (veb sajt, arhitektonske manifestacije, stručni časopisi, i sl.).
Godišnje nagrade UAS se uručuju dobitnicima na svečanom otvaranju izložbe.
Predsednik Žirija obrazlaže odluku o dodeli nagrada, otvara izložbu i uručuje nagrade.


Član 22.
Godišnje nagrade Udruženja arhitekata Srbije na svečanosti otvaranja izložbe može uručiti umesto predsednika Žirija i lice koje predloži sam Žiri ili Upravni odbor Udruženja arhitekata Srbije, a svojim učestvovanjem doprineo bi afirmaciji nagrade i ciljevima njene dodele.


Član 23.
Ovaj Pravilnik je usvojen na sednici Upravnog odbora Udruženja arhitekata Srbije održanoj 23. juna 2017.godine u Novom Sadu.


Predsednik
UO Udruženja arhitekata Srbije
Milan Đurić, arhitekta, s.r.

 
 


ČLANARINA 2023

 

Poštovani

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2023. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2023.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,
office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije,

 

PRISTUPNICA.doc

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi