Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva
Prijatelji UAS-a
logokorespondencija
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

Super User

Super User

ponedeljak, 04 septembar 2017 12:43

Međunarodni salon urbanizma

Drage kolege,Čast nam je da Vas pozovemo da uzmete aktivno učešće na XXVI Međunarodnom salonu urbanizma koji se održava u periodu od 08.11-15.11.2017. god. u Galeriji Oficirskog doma u Nišu. 26 Salon -…
četvrtak, 31 avgust 2017 12:49

RANKO RADOVIĆ 2017

ULUPUDS - Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnostii dizajnera Srbije, kao Osnivač, iUniverzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultetFakultet tehničkih nauka Novi Sad - Departman za arhitekturu i urbanizamInstitut za arhitekturu i…
U kontekstu priprema za 2021. godinu, kada će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture, u samom gradu i okolnim opštinama takozvane Zone 021 (opštine Irig, Beočin i Sremski Karlovci) započete…
  УДРУЖЕЊЕ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ   I   UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE    I    UNION OF ARCHITECTS OF SERBIA objavilo je KONKURS ZA UTVRĐIVANJE STATUSA SAMOSTALNOG UMETNIKA I SAMOSTALNOG STRUČNJAKA U KULTURI ZA PODRUČJE ARHITEKTURA…

STATUS SAMOSTALNOG UMETNIKA I SAMOSTALNOG STRUČNJAKA U KULTURI ZA PODRUČJE ARHITEKTURA

 

Reprezentativno udruženje u kulturi

UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE – UAS


OBJAVLJUJE
STALNI POZIV
ZA STICANJE STATUSA SAMOSTALNI UMETNIK – ARHITEKTA I SAMOSTALNI STRUČNJAK U KULTURI – ARHITEKTONSKI KRITIČAR, TEORETIČAR ARHITEKTURE, ISTORIČAR ARHITEKTURE
U ČETVOROGODIŠNJEM PERIODU

 

1) Ko može da stekne ovaj četvorogodišnji status ?

Arhitekta koji ispunjava zakonske uslove u skladu sa Zakonom o kulturi RS (http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/zakon_o_kulturi) a potom uslove iz Pravilnika o merama i kriterijumima za sticanje statusa arhitekta-umetnik i arhitekta-stručnjak u kulturi (u prilogu) a po obrazovanju možete biti evidentirani preko UAS-a (http://www.u-a-s.rs/images/downloads/Statut%20UAS.pdf)

2) Gde treba da predam zahtev za evidentiranje ?

Ukoliko procenjujete da ispunjavate uslove iz stavke broj 1, zahtev i potrebna dokumenta možete predati u Udruženju arhitekata Srbije – UAS, ul. Kneza Miloša 7a, Beograd , 011/3230-059,011/3239-754, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. svakog radnog dana 09,00 do 15,00 časova ili preko gradskih društava arhitekata – članova UAS.

3) Koja prava ovaj status nosi ?

Nezaposleni arhitekta, evidentiran kao arhitekta-umetnik ili arhitekta-stručnjak ima pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje ukoliko ispunjava kriterijume lokalne zajednice kojoj pripada po mestu boravka (primer grada Novog Sada) http://www.novisad.rs/lat/obavestenje-o-uplacivanju-doprinosa-za-samostalne-umetnike-od-strane-grada-novog-sada)

4) U kom periodu je otvoren konkurs ?

Konkurs je stalno otvoren počevši od 01.07.2017. godine

 

5) Ko i kada donosi odluku o dodeli statusa i upisa u evidenciju ?

Odluku o dodeli statusa donosi Komisija. Komisija se sastaje prema potrebi a najmanje jednom u tri meseca: u januaru, aprilu, julu i oktobru. Bliži uslovi i rad Komisije kao i vrednovanje kriterijuma koje treba da ispuni kandidat za dodelu statusa utvrđeni su Pravilnikom o radu komisije za utvrđivanje statusa lica koje samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture Udruženja arhitekata Srbije.
link na: UAS_PRAVILNIK_KOMISIJA_SAMOSTALNI UMETNIK.pdf

 

 

6) Koji su opšti uslovi koje mora da ispunjava kandidat za status samostalnog umetnika odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi za područje - Arhitektura ?

Opšti uslovi su :
1) da je državljanin Republike Srbije;
2) da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3) da nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu;
4) da se samostalnom umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja, radi obezbeđivanja uslova za život i rad
5) da je stekao visoko obrazovanje odgovarajućeg obrazovnog profila ili, izuzetno, da se najmanje četiri godine profesionalno i samostalno bavi umetničkom delatnošću u oblasti kulture kao osnovnim zanimanjem nezavisno od stečenog obrazovanja, u slučaju da za profil samostalne delatnosti ne postoji odgovarajuće obrazovanje u sistemu obrazovanja, priznaje se profesionalno i samostalno bavljenje umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture ukoliko su ispunjeni bliži kriterijumi za područje – arhitektura;
6) da ostvaruje rezultate u profesionalnom bavljenju umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture na teritoriji Republike Srbije, odnosno da ispunjava bliže uslove, merila i kriterijume predviđene ovim pravilnikom.

7) Koji su bliži kriterijumi uslovi koje mora da ispunjava kandidat za status samostalnog umetnika za područje – Arhitektura ?

Bliži kriterijumi za samostalnog umetnika – arhitekta su :
- dva realizovana arhitektonska dela (nove zgrade ili značajne rekonstrukcije), ili
- četiri realizovana enterijera ili parterna uređenja, ili
- pet nerealizovanih arhitektonskih projekata (minimum na nivou idejnih rešenja), ili
- dve samostalne arhitektonske izložbe (u izložbenim prostorima sa umetničkim savetom), ili
- šest izlaganja na kolektivnim arhitektonskim izložbama (u izložbenim prostorima sa umetničkim savetom), ili
- dva nagrađena ili otkupljena projekta na domaćim konkursima za arhitektonska dela od javnog značaja (poput muzeja, galerija, institucija u oblasti kulture i sl.), ili
- jedan nagrađeni ili otkupljeni projekat na međunarodnom arhitektonskom konkursu.

Za područje arhitekture samostalnim umetnikom smatra se i lice koje obavlja sledeće umetničke aktivnosti:
1) Vođenje kreativnog procesa – razvoj arhitekture na osnovu dokumentarnih ili ličnih materijala učesnika u procesu, kroz individualni i kolektivni autorski rad s ciljem postizanja umetničkih i širih razvojnih rezultata i ishoda (voditelj procesa na četiri projekta);
2) Umetnička direkcija – programska direkcija manifestacija ili umetničkih i razvojnih projekata u oblasti arhitekture, zasnovana na autorskom konceptu, te srodne odgovorne delatnosti od opšteg interesa, za čije obavljanje je neophodna i nezamenjiva umetnička ekspertiza:
(1) programska direkcija manifestacija ili njihovih segmenata u oblasti arhitekture – na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom i okružnom nivou ili na nivou velikih gradova (umetnički ili programski direktor na dve manifestacije);
(2) selekcija programa u oblasti arhitekture (selektor dve manifestacije ili projekta) na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom i okružnom nivou ili na nivou velikih gradova;
(3) učešće u stručnom žiriju (član žirija osam manifestacija, žiriranih programa i drugih projekata u oblasti arhitekture na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom, pokrajinskom i okružnom nivou ili na nivou velikih gradova).
3) Edukacija i podsticanje dostupnosti i razvoja arhitekture:
(1) umetnički pedagoški rad s decom, mladima i drugim grupama korisnika u oblasti arhitekture (četiri puna procesa ili godišnja radna ciklusa);
(2) autorski rad na razvoju i edukaciji publike u cilju afirmacije estetskog i racionalnog razumevanja umetničkih dostignuća i rezultata u oblasti arhitekture:
(3) osmišljavanje i izvođenje interaktivnih obrazovno-vaspitnih, animacijskih i drugih razvojnih programa (npr. u okviru međuresorne saradnje kulture i turizma) s različitim grupama publike (četiri zaokružena programa);
(4) razvoj autorskih instrumenata za podsticanje dostupnosti i razvoja umetnosti u oblasti arhitekture: osmišljavanje, kreiranje i uređivanje priručnika, udžbenika, zbirki, tematskih izdanja, časopisa i drugog u oblasti arhitekture (objavljenih 15 autorskih tabaka stručnog teksta).

8) Koji su bliži kriterijumi koje mora da ispunjava kandidat za status samostalnog stručnjaka u kulturi za područje – Arhitektura ?

Bliži kriterijumi za samostalnog stručanjaka - arhitektonski kritičar, istoričar arhitekture, teoretičar arhitekture su :
- objavljenih 12 autorskih A4 tabaka, stručnih ili naučnih tekstova koji su u vezi sa arhitekturom, ili
- četiri autorska projekta izložbe iz oblasti arhitekture, ili
- jedna objavljena knjiga, monografija ili publikacija, recenzirana od strane renomiranih domaćih ili stranih recenzenata.

8) Koja dokumentaciju prilaže podnosilac zahteva – kandidat za sticanje statusa ?

Podnosilac prilaže sledeća dokumenta:
1) izjavu datu pod moralnom i materijalnom odgovornošću da se umetničkom ili drugom delatnošću bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja i da nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu;
2) fotokopiju ili iščitanu ličnu kartu;
3) fotokopiju dokaza o poslednjem završenom stepenu školovanja (diploma, uverenje, i sl,) ili licencu ukoliko je kandidat stekao;
4) uverenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane nadležne filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) podatke o adresi i kontaktima;
6) dokaze o profesionalnom radu i ispunjenosti bližih kriterijuma:
- za samostalnog umetnika – arhitekta: portfolio sa radovima na A3 formatu, u štampanoj formi i u .pdf u i druge dokaze o profesionalnom radu i ispunjenosti bližih kriterijuma (objavljeni tekstovi, knjige, publikacije, programe, imenovanja žirija i sl.)
- za samostalnog stručnjaka – arhitektonski kritičar, istoričar arhitekture, teoretičar arhitekture:
objavljeni tekstovi, knjige, monografije ili publikacije sa recenzijom i drugi dokazi o profesionalnom radu i ispunjenosti bližih kriterijuma.
7) druga potrebna dokumenta po zahtevu Komisije (fotokopija radne knjižice, fotokopija vojne knjižice i druga dokumenta koja su značajna za regulisanje socijalnih prava podnosioca).


PDF - PRAVILNIK

  Bojan Kovačević, predsednik Akademije arhitekture SrbijeBEOGRAD JE ZAZIDANI GRADRazgovarala: Vesna Vujić, NE Muzička fontana na Slaviji je najnoviji urbanistički poduhvat beogradske uprave. Reakcija ima dobrih i loših, pa je…
  UDRUŽENJE  ARHITEKATA SRBIJEraspisuje konkurs za dodeluGODIŠNJIH  NAGRADA  ZA ARHITEKTURU za 2016.godinu Nagrada Udruženja  arhitekata Srbije se dodeljuje za: A. Najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture autorima pojedincima ili…
sreda, 28 jun 2017 10:06

PREPORUKE ZA PROFESIONALNU PRAKSU

U cilju unapređenja profesije, UAS je pripremio preporuke za dobru praksu, dokumente koji za cilj imaju kvalitetno obavljanje stručnih poslova kao i pomoćno sredstvo u radu i poslovanju svojih članova.…
utorak, 27 jun 2017 12:10

UAS

Presednik Udruženja Arhitekata Srbije
Milan Đurić

Potpredsednik
Igor Marić


UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA ARHITEKATA SRBIJE


Vesna Cagić Milošević, predsednica
Društvo arhitekata Beograda

akademik Branislav Mitrović

Ivan Rašković

Vladimir Milenković

Slobodan Jović, predsednik
Društvo arhitekata Novog Sada

Lazar Kuzmanov

Aleksandar Bede

Branimir Ćirić, predsednik
Društvo arhitekata Niša

Zoran Čemerikić

Aleksandar Keković

Miloš Gardašević, predsednik
Društvo arhitekata Požarevca (Braničevski okrug)

Dragoslav Kojić, predsednik
Društvo arhitekata Valjeva

Slaviša Šćekić, predsednik
Društvo arhitekata Kruševca

Aleksandar Rackov, predsednik
Društvo arhitekata Zrenjanina

Dejan Milivojević


NADZORNI ODBOR UDRUŽENJA ARHITEKATA SRBIJE


Mihajlo Timotijević, predsednik

Vladimir Gajić

Goran Jovanović

Ružica Sarić

Jovica Vujičić


SAVET UDRUŽENJA ARHITEKATA SRBIJE

 

akademik Branislav Mitrović, predsednik


SAVET ZA MEĐUNARODNU SARADNJU


Tatjana Stratimirović, šef delegacije
u Savetu arhitekata Evrope (ACE)

Žaklina Gligorijević


SUD ČASTI UDRUŽENJA ARHITEKATA SRBIJE


Aleksandru Vuja, predsednik

Milan Tanić

Ilja Mikitišin

Slobodan Miljković


KОМISIЈA ZА UТVRĐIVАNJЕ SТАТUSА SAMOSTALNOG UMETNIKA I SAMOSTALNOG STRUČNJAKA


Milan Vujović, predsednik

Aleksandru Vuja

Ružica Sarić
 

fb linkovi